Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  gyttrad kalkspricklav

Organismgrupp Lavar Acarospora cervina
Gyttrad kalkspricklav Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Gyttrad kalkspricklav är en skorplav med en mer eller mindre kontinuerlig bål bestående av runda till kantiga, upp till ett par mm breda, 0,4–0,6(–0,8) mm tjocka, bruna till brungrå bålareoler som kan vara vitpruinösa. Areolerna är ofta mer eller mindre täckta av c. 1 mm breda apothecier med en brun till brungrå disk utan pruina och har något upphöjda kanter. Sporerna är encelliga och ofärgade, 3–5 × 2–2,5 µm. Varje sporsäck innehåller många (fler än 100) sporer. Arten liknar kalkspricklav A. glaucocarpa men denna har oftast en blåvit pruina på apotheciedisken och tunnare och mer fjäll-lika bålareoler. Bålen hos A. glaucocarpa kan vara starkt reducerad till en smal kant runt apothecierna, något som inte förekommer hos A. cervina.
Utbredning
Länsvis förekomst för gyttrad kalkspricklav Observationer i Sverige för gyttrad kalkspricklav
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Gyttrad kalkspricklav förekommer i Sverige bara på Öland och Gotland. På Öland finns fyra gamla lokaler nära varandra i Tornrörområdet i NO-hörnet av Stora Alvaret samt en i Resmo socken. En ny lokal har dessutom hittats i Mörbylånga socken. På Gotland finns två gamla lokaler, båda i Hellvi socken, men arten har inte setts där sedan 1800-talet. En ny lokal på Gotland hittades dock 2001. I Norge och Finland är laven mycket sällsynt. I Danmark saknas arten, men finns spridd i övriga delar av Europa och österut åtminstone till Ukraina, samt i Nordamerika och Australien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Sällsynt på Öland och Gotland (sammanlagt ett 15-tal lokaler). Växer på mer eller mindre plana kalkklippor i öppna miljöer. Eftersökt på många lokaler utan resultat. Antalet reproduktiva individer skattas till 300 (30-600). Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (15-150). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 32 (32-4000) km² och förekomstarean (AOO) till 200 (44-600) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Arten förekommer liksom de flesta andra spricklavar i exponerade miljöer. Dess huvudsakliga substrat är exponerad kalksten i karstmiljöer där den främst förekommer på flata kalkhällar och mindre block. Arten är en s.k. fönsterkolonisatör på kalkstenslav Aspicilia calcarea, dvs den koloniserar partier där bålen vittrat av.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Lecanoromycetes, Ordning Acarosporales, Familj Acarosporaceae, Släkte Acarospora (spricklavar), Art Acarospora cervina A.Massal. - gyttrad kalkspricklav Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Sällsynt på Öland och Gotland (sammanlagt ett 15-tal lokaler). Växer på mer eller mindre plana kalkklippor i öppna miljöer. Eftersökt på många lokaler utan resultat. Antalet reproduktiva individer skattas till 300 (30-600). Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (15-150). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 32 (32-4000) km² och förekomstarean (AOO) till 200 (44-600) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Gyttrad kalkspricklav är en skorplav med en mer eller mindre kontinuerlig bål bestående av runda till kantiga, upp till ett par mm breda, 0,4–0,6(–0,8) mm tjocka, bruna till brungrå bålareoler som kan vara vitpruinösa. Areolerna är ofta mer eller mindre täckta av c. 1 mm breda apothecier med en brun till brungrå disk utan pruina och har något upphöjda kanter. Sporerna är encelliga och ofärgade, 3–5 × 2–2,5 µm. Varje sporsäck innehåller många (fler än 100) sporer. Arten liknar kalkspricklav A. glaucocarpa men denna har oftast en blåvit pruina på apotheciedisken och tunnare och mer fjäll-lika bålareoler. Bålen hos A. glaucocarpa kan vara starkt reducerad till en smal kant runt apothecierna, något som inte förekommer hos A. cervina.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för gyttrad kalkspricklav

Länsvis förekomst och status för gyttrad kalkspricklav baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för gyttrad kalkspricklav

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Gyttrad kalkspricklav förekommer i Sverige bara på Öland och Gotland. På Öland finns fyra gamla lokaler nära varandra i Tornrörområdet i NO-hörnet av Stora Alvaret samt en i Resmo socken. En ny lokal har dessutom hittats i Mörbylånga socken. På Gotland finns två gamla lokaler, båda i Hellvi socken, men arten har inte setts där sedan 1800-talet. En ny lokal på Gotland hittades dock 2001. I Norge och Finland är laven mycket sällsynt. I Danmark saknas arten, men finns spridd i övriga delar av Europa och österut åtminstone till Ukraina, samt i Nordamerika och Australien.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Acarosporomycetidae  
 • Ordning
  Acarosporales  
 • Familj
  Acarosporaceae  
 • Släkte
  Acarospora - spricklavar 
 • Art
  Acarospora cervinaA.Massal. - gyttrad kalkspricklav

Arten förekommer liksom de flesta andra spricklavar i exponerade miljöer. Dess huvudsakliga substrat är exponerad kalksten i karstmiljöer där den främst förekommer på flata kalkhällar och mindre block. Arten är en s.k. fönsterkolonisatör på kalkstenslav Aspicilia calcarea, dvs den koloniserar partier där bålen vittrat av.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark, Blottad mark

Substrat/Föda:
Berg/hårdbotten (Viktig)
Förekomsterna av gyttrad kalkspricklav A. cervina är till synes stabila, men få. I Tornrörsområdet är vissa delar naturreservat. Arten kan hotas av igenväxning av enar och den klarar inte stark beskuggning. Kalkbrytning och andra kraftiga fysiska ingrepp är också hot.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Mänsklig störning av art (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
Arten bör eftersökas på fler lokaler. Vidare bör man på aktuella lokaler säkerställa att miljön hålls öppen, antingen genom bete eller regelbundna röjningar. Ingen exploatering som t. ex. kalkstensbrytning på lokaler med arten kan tillåtas.

Fröberg, L. 1999. Inventering av karaktärslavar på Stora Alvaret. Länsstyrelsen i Kalmar län. Meddelanden 1999: 1.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Arup 2001. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Acarosporomycetidae  
 • Ordning
  Acarosporales  
 • Familj
  Acarosporaceae  
 • Släkte
  Acarospora - spricklavar 
 • Art
  Acarospora cervina, A.Massal. - gyttrad kalkspricklav
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Arup 2001. © ArtDatabanken, SLU 2005.