Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  hällsäckspindel

Organismgrupp Spindeldjur, Spindlar Clubiona genevensis
Hällsäckspindel Spindeldjur, Spindlar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En art inom det artrika släktet Clubiona med en kroppslängd av ca 3–5 mm. Framkropp och ben gulbruna, bakkroppen gulaktig med mörkare mittband och tvärställda brunröda vinkelstreck på ryggen och med brun punktering på sidorna. För kopulationsorganens byggnad se Tullgren (1946), Roberts (1995) och Almquist (2006).
Utbredning
Länsvis förekomst för hällsäckspindel Observationer i Sverige för hällsäckspindel
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är i vårt land känd från Öland samt från Kullaberg i Skåne och ett par lokaler i Bohuslän. Den förekommer i Danmark (Nordvästjylland) men saknas i övriga nordiska länder. I övrigt har arten en vid palearktisk utbredning, inkl. flera av de transkaukasiska och centralasiatiska republikerna, österut in i Sibirien. Rödlistad i Danmark (DD), i England är arten upptagen som "rare".
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Arten har en sydlig utbredning jämfört med Sverige. Arten är i vårt land känd från St Alvaret på Öland, Kullaberg i Skåne och Skaftö i Bohuslän. På varje lokal finns ett fåtal upprepade fynd. De öländska fynden av arten gjordes på alvarmark, exemplaret från Kullaberg togs i en rassluttning nära Kullens fyr. Arten är troligen termofil och är sannolikt känslig för tex igenväxning således kan negativa förändringar i delar av artens habitat inte uteslutas. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (4-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 30000 (10000-50000) km² och förekomstarean (AOO) till 300 (100-1000) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
De öländska fynden av arten gjordes på alvarmark (Stora alvaret), exemplaret från Kullaberg togs i en rassluttning nära Kullens fyr. Arten är troligen termofil och har påträffats såväl i sandområden (både kustnära och i inlandet) som på kalkstensstäpp (Tjeckien), ofta under stenar.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Levande djur
Levande djur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Arachnida (spindeldjur), Ordning Araneae (spindlar), Familj Clubionidae (säckspindlar), Släkte Clubiona, Art Clubiona genevensis L.Koch, 1866 - hällsäckspindel Synonymer Clubiona clandestina Menge, 1873

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Arten har en sydlig utbredning jämfört med Sverige. Arten är i vårt land känd från St Alvaret på Öland, Kullaberg i Skåne och Skaftö i Bohuslän. På varje lokal finns ett fåtal upprepade fynd. De öländska fynden av arten gjordes på alvarmark, exemplaret från Kullaberg togs i en rassluttning nära Kullens fyr. Arten är troligen termofil och är sannolikt känslig för tex igenväxning således kan negativa förändringar i delar av artens habitat inte uteslutas. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (4-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 30000 (10000-50000) km² och förekomstarean (AOO) till 300 (100-1000) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
En art inom det artrika släktet Clubiona med en kroppslängd av ca 3–5 mm. Framkropp och ben gulbruna, bakkroppen gulaktig med mörkare mittband och tvärställda brunröda vinkelstreck på ryggen och med brun punktering på sidorna. För kopulationsorganens byggnad se Tullgren (1946), Roberts (1995) och Almquist (2006).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för hällsäckspindel

Länsvis förekomst och status för hällsäckspindel baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för hällsäckspindel

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är i vårt land känd från Öland samt från Kullaberg i Skåne och ett par lokaler i Bohuslän. Den förekommer i Danmark (Nordvästjylland) men saknas i övriga nordiska länder. I övrigt har arten en vid palearktisk utbredning, inkl. flera av de transkaukasiska och centralasiatiska republikerna, österut in i Sibirien. Rödlistad i Danmark (DD), i England är arten upptagen som "rare".
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Clubionidae - säckspindlar 
 • Släkte
  Clubiona  
 • Art
  Clubiona genevensisL.Koch, 1866 - hällsäckspindel
  Synonymer
  Clubiona clandestina Menge, 1873

De öländska fynden av arten gjordes på alvarmark (Stora alvaret), exemplaret från Kullaberg togs i en rassluttning nära Kullens fyr. Arten är troligen termofil och har påträffats såväl i sandområden (både kustnära och i inlandet) som på kalkstensstäpp (Tjeckien), ofta under stenar.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark, Blottad mark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Levande djur (Viktig)
Arten verkar vara sällsynt men är dåligt eftersökt och eventuell hotbild svår att fastställa på grund av det dåliga kunskapsläget. Arten är termofil och sannolikt känslig för tex igenväxning.
Artens bör eftersökas och aktuell utbredning och status fastställas.

Almquist, S. 2006. Swedish Araneae, part 2. Insect Systematics & Evolution, Suppl. 63: 285-603.

Kronestedt, T. 1983. Spindlar på Ölands Stora alvar. Entomologisk Tidskrift 104: 183–212.

Merrett, P. 1991. Clubiona genevensis.i: British Red Data Books: 3. Invertebrates other than insects (ed. J. H.

Bratton): 144–145. Joint Nature Concervation Committee, Peterborough.

Mikhailov, K. G. 1997. Catalogue of the spiders of the territories of the former Soviet Union (Arachnida, Aranei). Sbornik Trudov Zoologicheskogo Muzeya MGU 37: 1–416.

Roberts, M. J. 1995. Spiders of Britain & Northern Europe. Collins, London.

Tullgren, A. 1946. Clubionidae, Zoridae och Gnaphosidae. Svensk Spindelfauna 3. Egentliga spindlar, Araneae.

Fam. 5–7. Entomologiska föreningen, Stockholm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Torbjörn Kronestedt 2002. © ArtDatabanken, SLU 2010.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Clubionidae - säckspindlar 
 • Släkte
  Clubiona  
 • Art
  Clubiona genevensis, L.Koch, 1866 - hällsäckspindel
  Synonymer
  Clubiona clandestina Menge, 1873
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Torbjörn Kronestedt 2002. © ArtDatabanken, SLU 2010.