Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  hällsvartspindel

Organismgrupp Spindeldjur, Spindlar Zelotes puritanus
Hällsvartspindel Spindeldjur, Spindlar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Arten tillhör släktet svartspindlar, Zelotes. Arterna är i regel marklevande, och flertalet helt svarta. Arten har en kroppslängd på 4-6 mm. Arterna i släktet Zelotes och närstående släkten kan vara svåra att särskilja, därför rekommenderas att genitaliekaraktärer studeras. Bilder finns i Almquist 2006, Grimm 1985 och Heimer & Nentwig 1991.
Utbredning
Länsvis förekomst för hällsvartspindel Observationer i Sverige för hällsvartspindel
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverge finns en fyndlokal i Södermanland (Larsberget, 1990) från en solexponerad brant som brann ca 15 år före fyndet. Arten är ytterst sällsynt funnen i Centraleuropa och Skandinavien och österut i Ryssland. Ett fynd finns från Norge där den även är rödlistad (VU). Ej funnen i Finland och Danmark. Arten har en holarktisk utbredning och är funnen i Kanada och norra USA.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2a
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
I Sverge finns en fyndlokal i Södermanland (Larsberget, 1990) från en solexponerad brant. Mörkertalet är relativt lågt då omfattande markinventeringar gjorts av Hans Lohmander under 1940-50-talet i området och söder därom av den aktuella familjen, Gnaphosidae, utan fynd. Arten är värmekrävande och hör hemma på solbelysta branter och gles skog och kan antas vara känslig för förtätning av skogen. Arten är ytterst sällsynt funnen i Centraleuropa och Skandinavien och österut i Ryssland. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (1-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 5000 (4-25000) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (4-200) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Negativa förändringar i artens habitat kan dock inte uteslutas. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och antalet lokalområden är extremt få gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2a).
Ekologi
Arten är värmekrävande och hör hemma på solbelysta branter och gles skog i Europa. Habitatet i Nordamerka verkar vara mer generellt skog.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Levande djur
Levande djur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Arachnida (spindeldjur), Ordning Araneae (spindlar), Familj Gnaphosidae (plattbuksspindlar), Släkte Zelotes, Art Zelotes puritanus Chamberlin, 1922 - hällsvartspindel Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2a
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)

Dokumentation I Sverge finns en fyndlokal i Södermanland (Larsberget, 1990) från en solexponerad brant. Mörkertalet är relativt lågt då omfattande markinventeringar gjorts av Hans Lohmander under 1940-50-talet i området och söder därom av den aktuella familjen, Gnaphosidae, utan fynd. Arten är värmekrävande och hör hemma på solbelysta branter och gles skog och kan antas vara känslig för förtätning av skogen. Arten är ytterst sällsynt funnen i Centraleuropa och Skandinavien och österut i Ryssland. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (1-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 5000 (4-25000) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (4-200) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Negativa förändringar i artens habitat kan dock inte uteslutas. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och antalet lokalområden är extremt få gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2a).
Arten tillhör släktet svartspindlar, Zelotes. Arterna är i regel marklevande, och flertalet helt svarta. Arten har en kroppslängd på 4-6 mm. Arterna i släktet Zelotes och närstående släkten kan vara svåra att särskilja, därför rekommenderas att genitaliekaraktärer studeras. Bilder finns i Almquist 2006, Grimm 1985 och Heimer & Nentwig 1991.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för hällsvartspindel

Länsvis förekomst och status för hällsvartspindel baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för hällsvartspindel

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverge finns en fyndlokal i Södermanland (Larsberget, 1990) från en solexponerad brant som brann ca 15 år före fyndet. Arten är ytterst sällsynt funnen i Centraleuropa och Skandinavien och österut i Ryssland. Ett fynd finns från Norge där den även är rödlistad (VU). Ej funnen i Finland och Danmark. Arten har en holarktisk utbredning och är funnen i Kanada och norra USA.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Gnaphosidae - plattbuksspindlar 
 • Underfamilj
  Gnaphosinae  
 • Släkte
  Zelotes  
 • Art
  Zelotes puritanusChamberlin, 1922 - hällsvartspindel

Arten är värmekrävande och hör hemma på solbelysta branter och gles skog i Europa. Habitatet i Nordamerka verkar vara mer generellt skog.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Berg/hårdbotten (Viktig)
Levande djur (Viktig)
Arten är värmekrävande och hör hemma på solbelysta branter och gles skog och kan antas vara känslig för förtätning av skogen.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Gynnas sannolikt av störningar som håller skogen öppen såsom brand och skogsbete.

Aakra, K., Bretten, A. & Frengen, O. 2000. Spiders (Araneae) new to Norway. Norwegian journal of Entomology. 47: 149-152

Almquist, S. 2006. Swedish Araneae, part. 2. - Insect Systematics & Evolution Suppl. 63: 285-603.

Grimm, U. 1985. Die Gnaphosidae Mitteleuropas. Parey, Berlin & Hamburg.

Heimer, S. & Nentwig, W. 1991. Spinnen Mitteleuropas. Parey, Berlin & Hamburg.

Platnick, N.I. & Dondale, C.D. 1992. The Ground Spiders of Canada and Alaska (Araneae: Gnaphosidae). Part 19. The Insects and Arachnids of Canada. Research Branch, Agriculture Canada, Ottawa.

Sandström, J., Viklund, B. & Wikars 1992: Vedinsekter och spindlar i Nyköpings kommun, resultat från en entomologisk inventering av 22 naturområden. Nyköpings kommun.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandsrröm 2010.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Gnaphosidae - plattbuksspindlar 
 • Underfamilj
  Gnaphosinae  
 • Släkte
  Zelotes  
 • Art
  Zelotes puritanus, Chamberlin, 1922 - hällsvartspindel
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandsrröm 2010.