Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  härjedalslav

Organismgrupp Lavar Leproplaca proteus
Härjedalslav Lavar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Härjedalslav är en rosettbildande skorplav med loberade, rödorange, cirkelrunda bålar, vanligen upp till 0,5 cm i diameter men ofta sammanflytande i större beväxningar. Kantloberna är 0,8–1 mm långa, dikotomt förgrenade och något breddade framtill, ofta pruinösa och konvexa. Soral finns på de äldre delarna av loberna och är ofta sammanflytande och av samma färg som bålen. Apothecier saknas i Sverige. Den är lik gul orangelav Caloplaca cirrochroa och stuporangelav C. obliterans. Alla tre är rosettbildande och har soral som sitter som fläckar på bålen. Härjedalslav känns igen på den rödorange bålfärgen, att soralen har samma färg som bålen och att en tydlig förbål saknas. Caloplaca cirrochroa har större gulorange bålar (upp till 20 mm i diameter) med citrongula soral. C. obliterans har mindre bålar (upp till 1,5 mm i diameter) utan tydliga kantlober, har en tydlig förbål med långa trevande fingerlika bildningar, bålfärgade soral och den finns mest på silikatsten.
Utbredning
Länsvis förekomst för härjedalslav Observationer i Sverige för härjedalslav
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är endast känd från en lokal i Härjedalen där den hittades 1970 och sedan har setts 1986 och 1988. I övrigt är den känd från Polen (Karpaterna) och Alperna.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Akut hotad (CR)
Kriterier
D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)
Endast känd från en lokal i Härjedalen där den först hittades 1970. Den växer på en lodrät kalkklippa skuggad av omgivande granskog. Antalet reproduktiva individer skattas till 45 (15-75). Antalet lokalområden i landet skattas till 3 (1-5). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 20 km² och förekomstarean (AOO) till 12 (4-20) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Akut hotad (CR) enligt D-kriteriet. (D).
Ekologi
Härjedalslav växer vid basen av en upp till 10 meter hög, västexponerad och av granskog skuggad lodrät kalkklippa. Klippan är skuggad av omgivande tät granskog. Höjden är 630 m över havet. Tidigare (kanske in på 1900-talet) var ett litet stenbrott beläget här och sannolikt var skogen då mer öppen.
Landskapstyper
Skog
Skog
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Barrskog
Barrskog
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Lecanoromycetes, Ordning Teloschistales, Familj Teloschistaceae, Släkte Leproplaca, Art Leproplaca proteus (Poelt) Arup et al. - härjedalslav Synonymer Caloplaca proteus Poelt, härjedalsorangelav, Leproplaca proteus (Poelt) Arup, Frödén & Søchting

Kategori Akut hotad (CR)
Kriterier D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)

Dokumentation Endast känd från en lokal i Härjedalen där den först hittades 1970. Den växer på en lodrät kalkklippa skuggad av omgivande granskog. Antalet reproduktiva individer skattas till 45 (15-75). Antalet lokalområden i landet skattas till 3 (1-5). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 20 km² och förekomstarean (AOO) till 12 (4-20) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Akut hotad (CR) enligt D-kriteriet. (D).
Härjedalslav är en rosettbildande skorplav med loberade, rödorange, cirkelrunda bålar, vanligen upp till 0,5 cm i diameter men ofta sammanflytande i större beväxningar. Kantloberna är 0,8–1 mm långa, dikotomt förgrenade och något breddade framtill, ofta pruinösa och konvexa. Soral finns på de äldre delarna av loberna och är ofta sammanflytande och av samma färg som bålen. Apothecier saknas i Sverige. Den är lik gul orangelav Caloplaca cirrochroa och stuporangelav C. obliterans. Alla tre är rosettbildande och har soral som sitter som fläckar på bålen. Härjedalslav känns igen på den rödorange bålfärgen, att soralen har samma färg som bålen och att en tydlig förbål saknas. Caloplaca cirrochroa har större gulorange bålar (upp till 20 mm i diameter) med citrongula soral. C. obliterans har mindre bålar (upp till 1,5 mm i diameter) utan tydliga kantlober, har en tydlig förbål med långa trevande fingerlika bildningar, bålfärgade soral och den finns mest på silikatsten.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för härjedalslav

Länsvis förekomst och status för härjedalslav baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för härjedalslav

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är endast känd från en lokal i Härjedalen där den hittades 1970 och sedan har setts 1986 och 1988. I övrigt är den känd från Polen (Karpaterna) och Alperna.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Teloschistales  
 • Familj
  Teloschistaceae  
 • Släkte
  Leproplaca  
 • Art
  Leproplaca proteus(Poelt) Arup et al. - härjedalslav
  Synonymer
  Caloplaca proteus Poelt
  härjedalsorangelav
  Leproplaca proteus (Poelt) Arup, Frödén & Søchting

Härjedalslav växer vid basen av en upp till 10 meter hög, västexponerad och av granskog skuggad lodrät kalkklippa. Klippan är skuggad av omgivande tät granskog. Höjden är 630 m över havet. Tidigare (kanske in på 1900-talet) var ett litet stenbrott beläget här och sannolikt var skogen då mer öppen.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Öppen fastmark, Blottad mark

Biotoper där arten kan förekomma: Barrskog, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Berg/hårdbotten (Viktig)
I Alperna växer arten mer exponerat medan den på sin enda lokal i Polen växer tämligen beskuggat. Kalavverkning som snabbt ändrar lokalklimatet är ett hot. Omkullfallna träd över klippan eller ris som täcker klippan är också ett hot.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
Lokalen måste skyddas. Eventuellt är inte en försiktig gallring negativt. Däremot bör inte skogen kalavverkas så att lokalklimatet snabbt ändras drastiskt. Om avverkning sker måste en dokumentation av populationsstorleken ske före och efter avverkningen. Eventuella vindfällen som lutar sig mot klippan måste tas bort. Endast en mycket liten population är känd varför insamling måste undvikas.
Arten kallades i rödlistan från 1995 härjedalsorangelav.

Nordin, I. 1972. Caloplaca, sect. Gasparrinia i Nordeuropa. Taxonomiska och ekologiska studier. Uppsala.

Poelt, J. 1953. Mitteleuropäische Flechten II. Mitt. Bot. Staatssamml. München 1953(8): 323–332.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Thor 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Lecanoromycetes  
 • Underklass
  Lecanoromycetidae  
 • Ordning
  Teloschistales  
 • Familj
  Teloschistaceae  
 • Släkte
  Leproplaca  
 • Art
  Leproplaca proteus, (Poelt) Arup et al. - härjedalslav
  Synonymer
  Caloplaca proteus Poelt
  härjedalsorangelav
  Leproplaca proteus (Poelt) Arup, Frödén & Søchting
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Thor 1999. © ArtDatabanken, SLU 2005.