Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  hästmussla

Organismgrupp Blötdjur, Marina musslor Modiolus modiolus
Hästmussla Blötdjur, Marina musslor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Liknar den vanliga blåmusslan men är trubbigare. Skalbucklan ligger strax bredvid den spetsiga framänden. Ventralsida rak till något sinusformad, koncentrisk skulptur och tillväxtlinjer, smal och slät låsplatta nedanför bucklan på insidan. Periostracum brunsvart, med kraftiga, styva borst med rundad bas, borst saknas ofta hos större exemplar. Skalet är mörkblått till brunt med tydliga tillväxtlinjer på utsidan, vitt på insidan. Hästmusslan blir mer än dubbelt så stor som blåmusslan (upp till 23 cm) men växer betydligt långsammare. I början är dock tillväxten snabb, troligen för att undvika rovdjur. Åldern kan uppgå till mer än 45 år.
Utbredning
Länsvis förekomst för hästmussla Observationer i Sverige för hästmussla
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
En vid, närmast arktisk-boreal utbredning, på norra halvklotet. I Atlanten förekommer den från Vita havet, Färöarna och Island till Biscayabukten samt längs Nordamerikas östkust från Labrador till North Carolina. I Stilla havet från Berings hav till Japan och Kalifornien. Utbredning i svenska vatten: Bohuslän till Öresund.


Observationer 2000-2014 som redovisas i artportalen visar att enstaka exemplar av arten fanns på ett flertal lokaler längs västkusten under haloklinen. Rika hästmusselbankar med flera exemplar tillsammans verkar dock vara mycket ovanliga och noteras endast från två lokaler. Den mest kända är Knähaken i norra Öresund (Marint reservat 2001) som var CGJ Petersens typlokal och den rikaste i Kattegatt och Öresund 1910-12. Utbredningen av hästmusslor vid Knähaken verkar numera vara relativt begränsad jämfört med tidigare men har varit relativt stabil i detta område under de senaste 25 åren, (1990-2014). Övervakningen av resterande hästmusselbankar är ytterst begränsad. Endast vid några av de få återbesök som gjorts i Kattegatt har tidigare kända förekomster återfunnits vilket pekar på en kraftig långsiktig nedgång.

Hästmusslan är rödlistad av HELCOM och bedömdes som sårbar (VU) 2013. Hästmusselbankar är skyddade i OSPAR-området sedan 2004.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
En stor långlivad mussla som bildar en slags rev när de aggregerar i klumpar på hårdare substrat. Vanligtvis förekommande på djup från 70 meter där vattnet är ordenligt salt. Den återfinns i Skagerrak, Kattegat och i haven runt Arktis. Hästmusslan bedöms kunna bli upp till 100 år gammal. Nuvarande rekryteringstakt befaras ha sjunkit samtidigt som arten försvunnit från flera tidigare fyndplatser. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Hästmusslan lever som filtrerare, ofta halv nedgrävd i mjukbottnar med blandat bottensubstrat, ner till ca 200 meters djup. I våra farvatten alltid under haloklinen djupare än 15 m och oftast omkring 20-50 meters djup. Lokalt kan den forma bankar (på strömsatta bottnar) bestående av klumpvisa aggregat som bildas genom att olika individer binds samman med byssustrådar. Dessa aggregat koloniseras av en ovanligt rik epifauna vilket beskrevs redan i början av 1900-talet av dansken CGJ Petersen (1860-1928) som R.M-samhällen (Rige Modiola samfund). Värd till krabban Pinnotheres pisum (musselväktaren).
Arten har yttre befruktning och frisimmande, planktoniska larver. Könsmognaden inträffar sent, normalt efter 4-6 år. Fortplantningen är inte så intensiv som hos blåmusslan och kan till och med utebli vissa år. Åldern kan uppgå till mer än 45 år.
Landskapstyper
Marin miljö
Marin miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Hav
Hav
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Filtrerare
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Levande djur
Levande djur
· hästmussla
· hästmussla
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Bivalvia (musslor), Ordning Mytiloida, Familj Mytilidae (blåmusslor), Släkte Modiolus, Art Modiolus modiolus (Linnaeus, 1758) - hästmussla Synonymer Stor blåmussla, Märrskal

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation En stor långlivad mussla som bildar en slags rev när de aggregerar i klumpar på hårdare substrat. Vanligtvis förekommande på djup från 70 meter där vattnet är ordenligt salt. Den återfinns i Skagerrak, Kattegat och i haven runt Arktis. Hästmusslan bedöms kunna bli upp till 100 år gammal. Nuvarande rekryteringstakt befaras ha sjunkit samtidigt som arten försvunnit från flera tidigare fyndplatser. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Konventioner Typisk art i 1170 Rev (Atlantisk marin region (MATL) och Baltisk marin region (MBAL))
Liknar den vanliga blåmusslan men är trubbigare. Skalbucklan ligger strax bredvid den spetsiga framänden. Ventralsida rak till något sinusformad, koncentrisk skulptur och tillväxtlinjer, smal och slät låsplatta nedanför bucklan på insidan. Periostracum brunsvart, med kraftiga, styva borst med rundad bas, borst saknas ofta hos större exemplar. Skalet är mörkblått till brunt med tydliga tillväxtlinjer på utsidan, vitt på insidan. Hästmusslan blir mer än dubbelt så stor som blåmusslan (upp till 23 cm) men växer betydligt långsammare. I början är dock tillväxten snabb, troligen för att undvika rovdjur. Åldern kan uppgå till mer än 45 år.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för hästmussla

Länsvis förekomst och status för hästmussla baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för hästmussla

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.En vid, närmast arktisk-boreal utbredning, på norra halvklotet. I Atlanten förekommer den från Vita havet, Färöarna och Island till Biscayabukten samt längs Nordamerikas östkust från Labrador till North Carolina. I Stilla havet från Berings hav till Japan och Kalifornien. Utbredning i svenska vatten: Bohuslän till Öresund.


Observationer 2000-2014 som redovisas i artportalen visar att enstaka exemplar av arten fanns på ett flertal lokaler längs västkusten under haloklinen. Rika hästmusselbankar med flera exemplar tillsammans verkar dock vara mycket ovanliga och noteras endast från två lokaler. Den mest kända är Knähaken i norra Öresund (Marint reservat 2001) som var CGJ Petersens typlokal och den rikaste i Kattegatt och Öresund 1910-12. Utbredningen av hästmusslor vid Knähaken verkar numera vara relativt begränsad jämfört med tidigare men har varit relativt stabil i detta område under de senaste 25 åren, (1990-2014). Övervakningen av resterande hästmusselbankar är ytterst begränsad. Endast vid några av de få återbesök som gjorts i Kattegatt har tidigare kända förekomster återfunnits vilket pekar på en kraftig långsiktig nedgång.

Hästmusslan är rödlistad av HELCOM och bedömdes som sårbar (VU) 2013. Hästmusselbankar är skyddade i OSPAR-området sedan 2004.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Bivalvia - musslor 
 • Underklass
  Pteriomorphia  
 • Ordning
  Mytiloida  
 • Familj
  Mytilidae - blåmusslor 
 • Släkte
  Modiolus  
 • Art
  Modiolus modiolus(Linnaeus, 1758) - hästmussla
  Synonymer
  Stor blåmussla
  Märrskal

Hästmusslan lever som filtrerare, ofta halv nedgrävd i mjukbottnar med blandat bottensubstrat, ner till ca 200 meters djup. I våra farvatten alltid under haloklinen djupare än 15 m och oftast omkring 20-50 meters djup. Lokalt kan den forma bankar (på strömsatta bottnar) bestående av klumpvisa aggregat som bildas genom att olika individer binds samman med byssustrådar. Dessa aggregat koloniseras av en ovanligt rik epifauna vilket beskrevs redan i början av 1900-talet av dansken CGJ Petersen (1860-1928) som R.M-samhällen (Rige Modiola samfund). Värd till krabban Pinnotheres pisum (musselväktaren).
Arten har yttre befruktning och frisimmande, planktoniska larver. Könsmognaden inträffar sent, normalt efter 4-6 år. Fortplantningen är inte så intensiv som hos blåmusslan och kan till och med utebli vissa år. Åldern kan uppgå till mer än 45 år.

Ekologisk grupp: Filtrerare

Landskapstyper som är viktiga för arten: Marin miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Hav

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Levande djur (Har betydelse)
· hästmussla - Modiolus modiolus (Har betydelse)
Bottentrålning och bottenskrapning kan allvarligt skada eller utplåna hästmusselbankar. Återetablering kan ta decennier. Eftersom arten trivs i kalla vatten är den pågående uppvärmningen av haven negativ. Arten är särskilt känslig på grund av svag reproduktion.

Påverkan
 • Fiske (Viss negativ effekt)
 • Förstörelse av habitat/substrat (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
Marina skyddsområden eller reservat med bestämmelser som förhindrar bottentrålning och bottenskrapning. Åtgärder mot klimatförändringar.

Anwar, N. A., Richardson, C.A., & Seed, R. 1990. Age determination, growth rate and population structure of the horse mussel Modiolus modiolus. J. mar. biol. Ass. U.K. 70: 441-457.

Göransson, P & Karlsson, M. 1998. Knähaken - Öresunds stolthet. Ett hundraårigt perspektiv över biologisk mångfald I ett kustnära havsområde. Malmöhus läns landsting, Miljönämnden i Helsingborg. ISBN 91-973334-1-7.

Göransson P & Karlsson, M. 1998b. Knähakens Hästmusselbankar-ett hundraårigt perspektiv över biologisk mångfald i ett kustnära havsområde. Fauna och Flora 93:1, 9-28.

Göransson, P. 2002. Petersen’s benthic macrofauna stations revisited in the Öresund area (southern Sweden) and species composition in the 1990s - signs of decreased biological variation. Sarsia 87:263-280.

Göransson, P., Bertilsson Vuksan, S., Karlfelt, J. & Börjesson, L. 2010. Haploops-samhället och Modiolus-samhället utanför Helsingborg 2000-2009. Miljönämnden i Helsingborg. ISBN 978-91-85867-17-2.

[http://www.artportalen.se]

[http://qsr2010.ospar.org/media/assessments/Species/P00425_Modiolus.pdf]

[http://helcom.fi/baltic-sea-trends/biodiversity/red-list-of-species]

Tebble, N. 1966. British bivalve seashells. A handbook for identification. Trustees of the British Museum (Natural History). London: 1966.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Peter Göransson. © ArtDatabanken, SLU 2015-02-17. Fredrik Pleijel och Malin Strand 2016.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Bivalvia - musslor 
 • Underklass
  Pteriomorphia  
 • Ordning
  Mytiloida  
 • Familj
  Mytilidae - blåmusslor 
 • Släkte
  Modiolus  
 • Art
  Modiolus modiolus, (Linnaeus, 1758) - hästmussla
  Synonymer
  Stor blåmussla
  Märrskal
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Peter Göransson. © ArtDatabanken, SLU 2015-02-17. Fredrik Pleijel och Malin Strand 2016.