Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  hästmyrebomal

Organismgrupp Fjärilar, Malar m.fl. Niditinea truncicolella
Hästmyrebomal Fjärilar, Malar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En svartbrun mal, som har grovfjällig framvinge och brunorange huvud. Larven lever i bon av hushästmyra. Arten är utbredd i nordöstra Norrland och östra Svealand.

Vingspann 8,5–13 mm, honan är något större än hanen. Huvudet är ljust till mörkt brunorange. Antennen är hos hanen nästan lika lång som framvingen. Labialpalpen är beige med brett mörkringade mellan- och ändsegment. Andra segmentets ytterkant har ca 4 styva borst. Framvingen är svartbrun och grovfjällig med ljusa fjällbaser. Här och där finns glesa samlingar av ljusare fjäll, som bildar svagt synliga mönster, särskilt ett stråk tvärs över vingen, strax utanför mitten, och ofta en ljusare punkt på bakkanten (syns ej på bild). Även vid vingspetsen finns hos vissa individer några små, ljusa fläckar. Bakvingen är jämnt brungrå. Fransarna har samma färg som vingarna. 

Genitalier: Grundstrukturen är densamma som hos de övriga Niditinea-arterna. Hos hanen är genital­klaffen kort och bred men saknar en extra flik nära spetsen. Aedeagus är kort, rak och i nedre delen tjock. Nedanför spetsen har den två små taggar (­carinae) (syns ej på bilden). Anellus har en grupp med små taggar (syns ej på bilden). Saccus är bredare i sidled än hos sparvbomal N.?fuscella. Sjunde ryggplåten har en ankarliknande sklerit mitt på bakkanten och motsvarande bukplåt har kraftigt sklerotiserad bakkant (ej avbildade). Hos honan har sterigma två utskjut­ande lober med kraftiga borst i spetsen. Fåran ­mellan loberna innehåller ostium med ett sklerotiserat, rörformigt antrum. Längre ner i ductus bursae finns en finknottrig sklerit. Signa har ett par ganska tunna lister som smalnar av bakåt där de har varsin rak, nålformig tagg. Mellan dessa signa finns ytterligare ett litet signum i form av ett långt stift på en rund vårta.
Utbredning
Länsvis förekomst för hästmyrebomal Observationer i Sverige för hästmyrebomal
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Hästmyrebomal upptäcktes i Sverige första gången 1975 i Västerbotten. Senare har man funnit att den finns i två vitt skilda regioner, dels i nordöstra Svealand, dels i nordöstra Norrland, men det är inte uteslutet att arten förekommer i södra och mellersta Norrland. Den har hittills påträffats i Västerbotten, Norrbotten samt Lule och Torne lappmarker, men även i Södermanland, Uppland och Dalarna. Den är mycket lokal och även inom de uppräknade landskapen är förekomsterna av allt att döma mycket disjunkta beroende på dess speciella levnadssätt. I Danmark saknas arten. I Norge upptäcktes den för första gången 2005 i Finnmark (Alta). I Finland har den liksom i Sverige en tvådelad utbredning med förekomst i den sydvästra delen (mittemot den svenska utbredningen i Svealand) och i norr, där den ansluter till de svenska förekomsterna. I övrigt är arten bara känd från Estland, Lettland, västra och norra Ryssland, Tyskland, Tjeckien, Slovak ien, Schweiz, Italien och Spanien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Hästmyrebomal har hittats på enstaka, spridda lokaler i och kring bon av hästmyra från Södermanland till Norrbotten. Arten förekommer i kontinuitetsskogar och urskogsartade barrskogsbestånd med gamla, skadade träd, oftast granar. Antalet lokalområden i landet skattas till 200 (25-400). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 800 (100-1600) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Stora arealer kontinuitetsskog avverkas kontinuerligt varvid habitat och substrat minskar. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Hästmyrebomal hittas nästan uteslutande i bon av hushästmyra Camponotus herculeanus eller på stammar och stubbar nära sådana bon. Ytterst sällan ses fjärilen flyga, men om myrboet störs kan man se fjärilarna komma fram och irra omkring vid utgångshålet. Fullvuxna fjärilar påträffas från slutet av juni till mitten av juli, i nordligaste Sverige förskjutet någon vecka bakåt eller framåt i tiden beroende på årets väder. Fjärilens livscykel är ofullständigt känd, men fjärilen lägger ägg i bon av hushästmyra, och larven lever sedan troligen av diverse rester inuti boet

Så gott som alla svenska fynd är gjorda inuti och vid mynningen av bon till hushästmyra. Fjärilen (och mängder av myror) lockas enkelt fram genom att knacka på den stam eller stubbar där boet finns. Fjärilen springer då ut tillsammans med sin hyresvärd och man kan lätt skilja ut vad som är fjäril och vad som är myra på löpsättet. Larven lever av allt att döma på detritus (dött organiskt material) inuti myrboet och dess doft tolereras av myrorna. Möjligen kan man betrakta samlivet mellan arterna som symbios, då myran ger fjärilen skydd och larven städar undan rester i boet. Alla observationer i Sverige av hästmyrebomal har gjorts i naturskogar med högstubbar eller döda träd. Ofta utnyttjas branddödade björkar som bara varar som hemvist högst ett par årtionden innan veden börjar förmultna. Även andra lövträd tas i anspråk och i vissa fall kan nog också barrträd användas om inga kådautflöden stör.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· björkar
· björkar
· gran
· gran
Efterlämningar av djur
Efterlämningar av djur
· rödmyror
· rödmyror
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Tineidae (äkta malar), Släkte Niditinea, Art Niditinea truncicolella (Tengström, 1848) - hästmyrebomal Synonymer Tinea truncicolella Tengström, 1848, Tinea rosenbergerella Nolcken, 1871

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Hästmyrebomal har hittats på enstaka, spridda lokaler i och kring bon av hästmyra från Södermanland till Norrbotten. Arten förekommer i kontinuitetsskogar och urskogsartade barrskogsbestånd med gamla, skadade träd, oftast granar. Antalet lokalområden i landet skattas till 200 (25-400). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 800 (100-1600) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Stora arealer kontinuitetsskog avverkas kontinuerligt varvid habitat och substrat minskar. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
En svartbrun mal, som har grovfjällig framvinge och brunorange huvud. Larven lever i bon av hushästmyra. Arten är utbredd i nordöstra Norrland och östra Svealand.

Vingspann 8,5–13 mm, honan är något större än hanen. Huvudet är ljust till mörkt brunorange. Antennen är hos hanen nästan lika lång som framvingen. Labialpalpen är beige med brett mörkringade mellan- och ändsegment. Andra segmentets ytterkant har ca 4 styva borst. Framvingen är svartbrun och grovfjällig med ljusa fjällbaser. Här och där finns glesa samlingar av ljusare fjäll, som bildar svagt synliga mönster, särskilt ett stråk tvärs över vingen, strax utanför mitten, och ofta en ljusare punkt på bakkanten (syns ej på bild). Även vid vingspetsen finns hos vissa individer några små, ljusa fläckar. Bakvingen är jämnt brungrå. Fransarna har samma färg som vingarna. 

Genitalier: Grundstrukturen är densamma som hos de övriga Niditinea-arterna. Hos hanen är genital­klaffen kort och bred men saknar en extra flik nära spetsen. Aedeagus är kort, rak och i nedre delen tjock. Nedanför spetsen har den två små taggar (­carinae) (syns ej på bilden). Anellus har en grupp med små taggar (syns ej på bilden). Saccus är bredare i sidled än hos sparvbomal N.?fuscella. Sjunde ryggplåten har en ankarliknande sklerit mitt på bakkanten och motsvarande bukplåt har kraftigt sklerotiserad bakkant (ej avbildade). Hos honan har sterigma två utskjut­ande lober med kraftiga borst i spetsen. Fåran ­mellan loberna innehåller ostium med ett sklerotiserat, rörformigt antrum. Längre ner i ductus bursae finns en finknottrig sklerit. Signa har ett par ganska tunna lister som smalnar av bakåt där de har varsin rak, nålformig tagg. Mellan dessa signa finns ytterligare ett litet signum i form av ett långt stift på en rund vårta.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för hästmyrebomal

Länsvis förekomst och status för hästmyrebomal baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för hästmyrebomal

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Hästmyrebomal upptäcktes i Sverige första gången 1975 i Västerbotten. Senare har man funnit att den finns i två vitt skilda regioner, dels i nordöstra Svealand, dels i nordöstra Norrland, men det är inte uteslutet att arten förekommer i södra och mellersta Norrland. Den har hittills påträffats i Västerbotten, Norrbotten samt Lule och Torne lappmarker, men även i Södermanland, Uppland och Dalarna. Den är mycket lokal och även inom de uppräknade landskapen är förekomsterna av allt att döma mycket disjunkta beroende på dess speciella levnadssätt. I Danmark saknas arten. I Norge upptäcktes den för första gången 2005 i Finnmark (Alta). I Finland har den liksom i Sverige en tvådelad utbredning med förekomst i den sydvästra delen (mittemot den svenska utbredningen i Svealand) och i norr, där den ansluter till de svenska förekomsterna. I övrigt är arten bara känd från Estland, Lettland, västra och norra Ryssland, Tyskland, Tjeckien, Slovak ien, Schweiz, Italien och Spanien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Tineoidea  
 • Familj
  Tineidae - äkta malar 
 • Underfamilj
  Tineinae  
 • Släkte
  Niditinea  
 • Art
  Niditinea truncicolella(Tengström, 1848) - hästmyrebomal
  Synonymer
  Tinea truncicolella Tengström, 1848
  Tinea rosenbergerella Nolcken, 1871

Hästmyrebomal hittas nästan uteslutande i bon av hushästmyra Camponotus herculeanus eller på stammar och stubbar nära sådana bon. Ytterst sällan ses fjärilen flyga, men om myrboet störs kan man se fjärilarna komma fram och irra omkring vid utgångshålet. Fullvuxna fjärilar påträffas från slutet av juni till mitten av juli, i nordligaste Sverige förskjutet någon vecka bakåt eller framåt i tiden beroende på årets väder. Fjärilens livscykel är ofullständigt känd, men fjärilen lägger ägg i bon av hushästmyra, och larven lever sedan troligen av diverse rester inuti boet

Så gott som alla svenska fynd är gjorda inuti och vid mynningen av bon till hushästmyra. Fjärilen (och mängder av myror) lockas enkelt fram genom att knacka på den stam eller stubbar där boet finns. Fjärilen springer då ut tillsammans med sin hyresvärd och man kan lätt skilja ut vad som är fjäril och vad som är myra på löpsättet. Larven lever av allt att döma på detritus (dött organiskt material) inuti myrboet och dess doft tolereras av myrorna. Möjligen kan man betrakta samlivet mellan arterna som symbios, då myran ger fjärilen skydd och larven städar undan rester i boet. Alla observationer i Sverige av hästmyrebomal har gjorts i naturskogar med högstubbar eller döda träd. Ofta utnyttjas branddödade björkar som bara varar som hemvist högst ett par årtionden innan veden börjar förmultna. Även andra lövträd tas i anspråk och i vissa fall kan nog också barrträd användas om inga kådautflöden stör.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· björkar - Betula (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
Efterlämningar av djur (Viktig)
· rödmyror - Myrmica (Viktig)
Det moderna skogsbruket har under det senaste halvseklet förstört mängder av reella och potentiella habitat för hästmyran och dess inneboende hästmyrebomal, och trenden fortsätter över hela landet. Utanför reservat finns nu mycket få platser i Norrland som är lämpliga för fjärilen. En fortsatt kalhuggning av naturskogar är alltså ett mycket starkt hot mot fjärilen och den tycks inte nöja sig med mindre dungar utan helst bör den ha större skogsområden så att den inom området kan finna nya hästmyrekolonier.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Man bör lokalisera nutida förekomster av hästmyrebomal och alla fynd under de senaste 10-20 åren bör rapporteras till Artportalen. Man bör se till att ett tillräckligt stort område där fjärilen finns sparas en tid så att den får möjlighet att kolonisera ett näraliggande hästmyrebo. Skogsbränder gynnar arten genom att det skapas döda björkar och andra döda lövträd lämpliga för hästmyra, varför fortsatta naturvårdsbränningar rekommenderas. Länsstyrelserna och skogsstyrelsen bör få uppgifter om förekomster av hästmyrebomal så att aktuella skogsägare kan anpassa skogsbruket till hur fyndplatserna se ut och skapa möjligheter för fjärilens överlevnad.
Namngivning: Niditinea truncicolella (Tengström, 1848). Originalbeskrivning: Tinea truncicolella. Bidrag till Finlands Fjäril-Fauna Notiser Sällsk. pro Fauna Fenn. Helsingfors Förhandl. 1: 108. Synonym: Tinea rosenbergerella Nolcken, 1871.

Etymologi: truncicolella = den lilla som bor i stammar eller stubbar; truncus (lat.), som substantiv = trädstam, som adjektiv = stympad; colo (lat.) = att bebo, vilket syftar på att arten håller till i högre eller lägre stubbar (med hästmyror); diminutivsuffixet -ellus (lat.).

Uttal: [Niditínea trunkikolélla]

Bengtsson, B. Å. 2008. Niditinea truncicolella hästmyrebomalmal, s. 478. – I: Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Fjärilar: Käkmalar–säckspinnare. Lepidoptera: Micropterigidae–Psychidae. Artdatabanken, SLU, Uppsala.

Svensson, I. 1976. Anmärkningsvärda fynd av Microlepidoptera i Sverige 1975. – Entomologisk Tidskrift 97: 129.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Åke Bengtsson & Göran Palmqvist 2008 (Kännetecken och Ekologi) och Bengt Å. Bengtsson 2011 (Naturvårdsinformation; Hot och Åtgärder, Utbredning och tillägg till Ekologi).

 

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Tineoidea  
 • Familj
  Tineidae - äkta malar 
 • Underfamilj
  Tineinae  
 • Släkte
  Niditinea  
 • Art
  Niditinea truncicolella, (Tengström, 1848) - hästmyrebomal
  Synonymer
  Tinea truncicolella Tengström, 1848
  Tinea rosenbergerella Nolcken, 1871
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Åke Bengtsson & Göran Palmqvist 2008 (Kännetecken och Ekologi) och Bengt Å. Bengtsson 2011 (Naturvårdsinformation; Hot och Åtgärder, Utbredning och tillägg till Ekologi).