Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  hästtråding

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Inocybe haemacta
Hästtråding Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En medelstor trådskivling med särpräglad lukt. Hatten är som ung halvklotformad eller välvd med länge inböjd kant och blir som utvuxen 2–5, sällan upp till 7 cm i diameter. Färgen är ganska variabel men är oftast ljust olivbrun eller grågrön. Hatten är slät i mitten men spricker utåt upp i grova, fibrösa fjäll. Skivorna är ganska täta, först ljust beige men blir senare smutsigt olivbruna. Foten är helt pruinös, 4–7 cm hög och vanligen 4–8 mm tjock, den är först ljus men neråt successivt mörknande med tydlig grön ton. Fruktkroppen rodnar i skador och har en karaktäristisk lukt av stall som det svenska namnet antyder.
Utbredning
Länsvis förekomst för hästtråding Observationer i Sverige för hästtråding
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Hästtråding är funnen på några få ställen i Skåne samt en gång i Uppland (Uppsala). Den är sällsynt i Danmark och inte funnen i de andra nordiska länderna. Vitt spridd i Mellaneuropa men ganska sällsynt.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Bildar mykorrhiza med hassel och ädellövträd som t ex bok, ek och lind i ädellövskogs- och parkmiljöer med lång trädkontinuitet. Arten har ett fåtal svenska lokaler, varav de flesta i Skåne. Få fynd och liten population gör att status oklar men uppenbarligen en mycket sällsynt art. Svårt att bedöma ev. populationsförändringar. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Växer under lövträd på näringsrik och förmodligen bara på kalkrik mark med högt pH, gärna i parkartad eller på annat sätt kulturpåverkad miljö. I södra Tyskland kommer fruktkropparna ganska sent på säsongen jämfört med flertalet trådskivlingar.
Landskapstyper
Skog
Skog
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Ädellövskog
Ädellövskog
Lövskog
Lövskog
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· bok
· bok
· hassel
· hassel
· skogsek
· skogsek
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Crepidotaceae, Släkte Inocybe (trådingar), Art Inocybe haemacta (Berk. & Cooke) Sacc. - hästtråding Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med hassel och ädellövträd som t ex bok, ek och lind i ädellövskogs- och parkmiljöer med lång trädkontinuitet. Arten har ett fåtal svenska lokaler, varav de flesta i Skåne. Få fynd och liten population gör att status oklar men uppenbarligen en mycket sällsynt art. Svårt att bedöma ev. populationsförändringar. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
En medelstor trådskivling med särpräglad lukt. Hatten är som ung halvklotformad eller välvd med länge inböjd kant och blir som utvuxen 2–5, sällan upp till 7 cm i diameter. Färgen är ganska variabel men är oftast ljust olivbrun eller grågrön. Hatten är slät i mitten men spricker utåt upp i grova, fibrösa fjäll. Skivorna är ganska täta, först ljust beige men blir senare smutsigt olivbruna. Foten är helt pruinös, 4–7 cm hög och vanligen 4–8 mm tjock, den är först ljus men neråt successivt mörknande med tydlig grön ton. Fruktkroppen rodnar i skador och har en karaktäristisk lukt av stall som det svenska namnet antyder.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för hästtråding

Länsvis förekomst och status för hästtråding baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för hästtråding

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Hästtråding är funnen på några få ställen i Skåne samt en gång i Uppland (Uppsala). Den är sällsynt i Danmark och inte funnen i de andra nordiska länderna. Vitt spridd i Mellaneuropa men ganska sällsynt.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Crepidotaceae  
 • Släkte
  Inocybe - trådingar 
 • Art
  Inocybe haemacta(Berk. & Cooke) Sacc. - hästtråding

Växer under lövträd på näringsrik och förmodligen bara på kalkrik mark med högt pH, gärna i parkartad eller på annat sätt kulturpåverkad miljö. I södra Tyskland kommer fruktkropparna ganska sent på säsongen jämfört med flertalet trådskivlingar.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Ädellövskog, Lövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Människoskapad miljö på land

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
· hassel - Corylus avellana (Har betydelse)
· skogsek - Quercus robur (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Det finns inget som tyder på att arten har minskat eller är direkt hotad men när de kända lokalerna är så få finns alltid en risk att de kan bli förstörda vid någon form av exploatering eller rena tillfälligheter.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
Kända lokaler bör bevaras i befintligt skick. Information om artens existens kan lämnas till markägare eller förvaltare så att hänsyn kan tas.
Arten innehåller psilocybin som den gröna tonen antyder. Utländskt namn: DK: Blågrøn trævlhat

Breitenbach, J. & Kränzlin, F. (1986-2005). Pilze der Schweiz. 5:27. (BILD)

Kuyper, T. 1986. A revision of the genus Inocybe in Europé. Persoonia Supplement Volume 3. p. 77.

Lange, J. 1938. Flora Agaricina Danica. Pl. 112 B (BILD)

Stangl, J, 1989 Die Gattung Inocybe in Bayern. Hoppea 46. Pl. 9:1 (BILD)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 2012

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Crepidotaceae  
 • Släkte
  Inocybe - trådingar 
 • Art
  Inocybe haemacta, (Berk. & Cooke) Sacc. - hästtråding
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 2012