Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  häxörtsbrokmal

Organismgrupp Fjärilar, Malar m.fl. Mompha terminella
Häxörtsbrokmal Fjärilar, Malar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En liten och mycket vackert färgad malfjäril som varierar mycket lite. Huvudet är grått och starkt metallglänsande. Antennerna är brunsvarta med en vit spets. Mellankroppen är svartbrun med metallglans, något ljusare bakåt. Framvingen har ett brett orange fält mitt i vingen och vid basen ett grått, metallglänsande område med en stor svart fläck i mitten. I det orange området finns två metallfläckar och en liten vit fläck som omges av svarta fjäll. Nära spetsen finns en sned, vit framkantsfläck och spetsområdet är svartbrunt. Bakvingen är smal, mörkbrun. Vingspann 7–8 mm.
Utbredning
Länsvis förekomst för häxörtsbrokmal Observationer i Sverige för häxörtsbrokmal
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Häxörtbrokmal är i Sverige bara funnen i Skåne, Halland, Västergötland och Södermanland samt på Öland. Den är ytterst lokal och helt bunden till sin värdväxt. På flera av de kända lokalerna har den försvunnit på grund av förändringar i livsmiljön och dess nutida status är ganska dåligt känd. Sannolikt har den rent allmänt gått tillbaka då några kända förekomster med speciella biotoper är borta. I Danmark är den känd från åtskilliga provinser men är sällsynt och lokal. Den har inte bedömts för rödlistning i Danmark. I Norge saknas arten. I Finland är den klassad som nära hotad (NT, 2010). I övrigt är den påträffad i Baltikum och så gott som hela Mellaneuropa inklusive Storbritannien och Irland, men saknas i östra och sydöstra Europa. Dock är den funnen i Rumänien, Ungern och Slovakien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
Häxörtbrokmalen är känd från sex landskap i de södra delarna av landet. Larven minerar bladen av häxört (Circaea lutetiana) i lundartade lövskogsmiljöer. Förlusten av habitat genom t.ex. igenväxning och vildsvinsbök har ökat på senare tid. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (5-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 14500 km² och förekomstarean (AOO) till 80 (20-100) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Arten påträffas i bestånd av stor häxört Circaea lutetiana och mellanhäxört C. × intermedia. Även dvärghäxört C. alpina anges i litteraturen som värdväxt. Då häxörter är ganska krävande är fjärilen följaktligen mycket lokal och finns inte överallt där det växer häxörter. Vanligen hittar man fjärilen i skuggiga till halvskuggiga, fuktiga och näringsrika miljöer, både i ren lövskog (i Skåne bokskog), i blandad ädellövskog (mellersta Öland, där sannolikt utgången) och i blandskog med rörligt grundvatten (norra Öland, möjligen också där utgången). Larven lever i en fläckmina i blad på häxört. Minan är vitaktig och därför lätta att hitta. Den bästa metoden att fastställa förekomst av häxörtbrokmal är således att söka efter minorna.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· häxörter
· häxörter
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Momphidae (brokmalar), Släkte Mompha, Art Mompha terminella (Humphreys & Westwood, 1845) - häxörtsbrokmal Synonymer häxörtbrokmal

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)

Dokumentation Häxörtbrokmalen är känd från sex landskap i de södra delarna av landet. Larven minerar bladen av häxört (Circaea lutetiana) i lundartade lövskogsmiljöer. Förlusten av habitat genom t.ex. igenväxning och vildsvinsbök har ökat på senare tid. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (5-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 14500 km² och förekomstarean (AOO) till 80 (20-100) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
En liten och mycket vackert färgad malfjäril som varierar mycket lite. Huvudet är grått och starkt metallglänsande. Antennerna är brunsvarta med en vit spets. Mellankroppen är svartbrun med metallglans, något ljusare bakåt. Framvingen har ett brett orange fält mitt i vingen och vid basen ett grått, metallglänsande område med en stor svart fläck i mitten. I det orange området finns två metallfläckar och en liten vit fläck som omges av svarta fjäll. Nära spetsen finns en sned, vit framkantsfläck och spetsområdet är svartbrunt. Bakvingen är smal, mörkbrun. Vingspann 7–8 mm.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för häxörtsbrokmal

Länsvis förekomst och status för häxörtsbrokmal baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för häxörtsbrokmal

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Häxörtbrokmal är i Sverige bara funnen i Skåne, Halland, Västergötland och Södermanland samt på Öland. Den är ytterst lokal och helt bunden till sin värdväxt. På flera av de kända lokalerna har den försvunnit på grund av förändringar i livsmiljön och dess nutida status är ganska dåligt känd. Sannolikt har den rent allmänt gått tillbaka då några kända förekomster med speciella biotoper är borta. I Danmark är den känd från åtskilliga provinser men är sällsynt och lokal. Den har inte bedömts för rödlistning i Danmark. I Norge saknas arten. I Finland är den klassad som nära hotad (NT, 2010). I övrigt är den påträffad i Baltikum och så gott som hela Mellaneuropa inklusive Storbritannien och Irland, men saknas i östra och sydöstra Europa. Dock är den funnen i Rumänien, Ungern och Slovakien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Gelechioidea  
 • Familj
  Momphidae - brokmalar 
 • Släkte
  Mompha  
 • Art
  Mompha terminella(Humphreys & Westwood, 1845) - häxörtsbrokmal
  Synonymer
  häxörtbrokmal

Arten påträffas i bestånd av stor häxört Circaea lutetiana och mellanhäxört C. × intermedia. Även dvärghäxört C. alpina anges i litteraturen som värdväxt. Då häxörter är ganska krävande är fjärilen följaktligen mycket lokal och finns inte överallt där det växer häxörter. Vanligen hittar man fjärilen i skuggiga till halvskuggiga, fuktiga och näringsrika miljöer, både i ren lövskog (i Skåne bokskog), i blandad ädellövskog (mellersta Öland, där sannolikt utgången) och i blandskog med rörligt grundvatten (norra Öland, möjligen också där utgången). Larven lever i en fläckmina i blad på häxört. Minan är vitaktig och därför lätta att hitta. Den bästa metoden att fastställa förekomst av häxörtbrokmal är således att söka efter minorna.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· häxörter - Circaea (Viktig)
Skogsavverkningar med maskiner som med sina djupa hjulspår förändrar hydrologin hotar växtplatser med häxörter och är sannolikt den största faran mot den svenska populationen av häxörtbrokmal, men även utdikning och exploatering för vägar och (fritids-)bebyggelse utgör överhängande hot mot arten.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Alla nutida lokaler med häxörtbrokmal bör registreras på Artportalen och respektive länsstyrelse bör ta kontakt med markägare för att komma överens om en lämplig skötsel av kända lokaler. Skogsområden med häxört och häxörtbrokmal bör undantas från avverkning. Det kan då gälla kantzoner eller andra mindre områden på något eller några tiondels hektar. Stickvägar till avverkningsområden bör anläggas med hänsyn till hydrologin i aktuella områden.

Fauna Europaea (mars 2012). [http://www.faunaeur.org/distribution.php] (Utbredningskarta - Europa)

Finsk rödlista 2010. [http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=371161&lan=en]

Koster, S. & Sinev, S. 2003. Momphidae s.l. - Volume 5. Microlepidoptera of Europe. Apollo Books. Stenstrup. 387 s.

Svensson, I. 1993. Fjärilkalender. Utgiven privat av Hans Hellberg, Stockholm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Å. Bengtsson 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Gelechioidea  
 • Familj
  Momphidae - brokmalar 
 • Släkte
  Mompha  
 • Art
  Mompha terminella, (Humphreys & Westwood, 1845) - häxörtsbrokmal
  Synonymer
  häxörtbrokmal
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Å. Bengtsson 2012.