Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  hålklotspindel

Organismgrupp Spindeldjur, Spindlar Theridion familiare
Hålklotspindel Spindeldjur, Spindlar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En mycket liten klotspindel, 1,5–2 mm. Framkroppen är brun och bakkroppen är tecknad mörkt och ljust liknande närbesläktade arter. Honans kopulationsorgan är starkt uppsvullet. Studier av kopulationsorgan rekommenderas för säker bestämning, se Almquist 2005, Roberts 1995 och Heimer & Nentwig 1991.
Utbredning
Länsvis förekomst för hålklotspindel Observationer i Sverige för hålklotspindel
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Endast två fynd i Sverige, Småland (Madesjö) och Öland (Gårdeby) (1948-49). Arten är funnen i större delen av Europa, dock ej i Norge och Finland. De svenska fynden är de nordligaste för arten. Är i hela sitt utbredningsområde sällsynt, men kan vara förbisedd p.g.a. sin ringa storlek.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2a
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Fragmentarisk utbredning i Europa nord till södra Skandinavien och Baltikum. I Sverige finns två gamla fynd före 1940 från Småland (Madesjö) och Öland (Gårdby) och dessutom ett nyare från Öland (2008) och Skåne, Höganäs (2009). Den är känd från ihåliga träd, grottor, uthus och dylikt. Troligtvis är arten ursprungligen hålträdslevande men kan sällsynt klara sig i t.ex. grottor och antropogena miljöer som uthus och liknande med viss jämn fuktighet. Habitatval är dock fortfarande oklart och negativa förändringar i artens habitat är inte utesluten. Sällsynt i hela sitt utbredningsområde. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (2-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10000 (1000-25000) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (8-100) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och antalet lokalområden är extremt få gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2a).
Ekologi
De flesta av fynden är gjorda i närheten av byggnader på solbelysta varma ställen t.ex. på husväggar, murar. Den är även funnen inomhus i uthus och liknande. Andra fynd är från ihåliga träd och grottor. Troligtvis är arten ursprungligen hålträdslevande, men dess habitatval är dock fortfarande oklart. Bedöms som ej hotad i Danmark.
Landskapstyper
Urban miljö
Urban miljö
Skog
Skog
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
Levande djur
Levande djur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Arachnida (spindeldjur), Ordning Araneae (spindlar), Familj Theridiidae (klotspindlar), Släkte Theridion, Art Theridion familiare O.Pickard-Cambridge, 1871 - hålklotspindel Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2a
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Fragmentarisk utbredning i Europa nord till södra Skandinavien och Baltikum. I Sverige finns två gamla fynd före 1940 från Småland (Madesjö) och Öland (Gårdby) och dessutom ett nyare från Öland (2008) och Skåne, Höganäs (2009). Den är känd från ihåliga träd, grottor, uthus och dylikt. Troligtvis är arten ursprungligen hålträdslevande men kan sällsynt klara sig i t.ex. grottor och antropogena miljöer som uthus och liknande med viss jämn fuktighet. Habitatval är dock fortfarande oklart och negativa förändringar i artens habitat är inte utesluten. Sällsynt i hela sitt utbredningsområde. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (2-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10000 (1000-25000) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (8-100) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och antalet lokalområden är extremt få gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2a).
En mycket liten klotspindel, 1,5–2 mm. Framkroppen är brun och bakkroppen är tecknad mörkt och ljust liknande närbesläktade arter. Honans kopulationsorgan är starkt uppsvullet. Studier av kopulationsorgan rekommenderas för säker bestämning, se Almquist 2005, Roberts 1995 och Heimer & Nentwig 1991.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för hålklotspindel

Länsvis förekomst och status för hålklotspindel baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för hålklotspindel

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Endast två fynd i Sverige, Småland (Madesjö) och Öland (Gårdeby) (1948-49). Arten är funnen i större delen av Europa, dock ej i Norge och Finland. De svenska fynden är de nordligaste för arten. Är i hela sitt utbredningsområde sällsynt, men kan vara förbisedd p.g.a. sin ringa storlek.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Theridiidae - klotspindlar 
 • Släkte
  Theridion  
 • Art
  Theridion familiareO.Pickard-Cambridge, 1871 - hålklotspindel

De flesta av fynden är gjorda i närheten av byggnader på solbelysta varma ställen t.ex. på husväggar, murar. Den är även funnen inomhus i uthus och liknande. Andra fynd är från ihåliga träd och grottor. Troligtvis är arten ursprungligen hålträdslevande, men dess habitatval är dock fortfarande oklart. Bedöms som ej hotad i Danmark.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Urban miljö

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog, Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Människoskapad miljö på land, Exploaterad miljö

Biotoper där arten kan förekomma: Öppen fastmark, Blottad mark

Substrat/Föda:
Ved och bark (Har betydelse)
Levande djur (Viktig)
Arten verkar vara sällsynt men är dåligt eftersökt och eventuell hotbild går ej att fastställa på grund av det dåliga kunskapsläget.
Artens bör eftersökas och aktuell utbredning, hotbild och status fastställas.

Almquist, S. 2005. Swedish Araneae, part. 1. Insect Systematics & Evolution Suppl. 62: 1–284.

Heimer, S. & Nentwig, W. 1991. Spinnen Mitteleuropas. Parey, Berlin & Hamburg.

Palmgren, P. 1974. Die Spinnenfauna Finnlands und Ostfennoskandiens. V. Fauna fennica 26: 1–54.

Roberts, M. J. 1995. Collins Field Guide. Spiders of Britain & Northern Europe. Harper Collins Publishers.

Tullgren, A. 1952. Zur Kenntniss schwedischer Spinnen. I. Entomologisk Tidskrift 73: 151–173. Wiehle, H. 1937. Spinnentiere oder Arachnoidea, VIII. 26. Familie: Theridiidae oder Haubennetzspinnen (Kugelspinnen). Tierwelt Dtl. 33: 113–222.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2007. © ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Theridiidae - klotspindlar 
 • Släkte
  Theridion  
 • Art
  Theridion familiare, O.Pickard-Cambridge, 1871 - hålklotspindel
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2007. © ArtDatabanken, SLU 2007.