Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  hår-rosettmossa

Organismgrupp Mossor Riccia ciliata
Hår-rosettmossa Mossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Hårig rosett är en bållevermossa och en av Sveriges minsta rosettmossor med 0,9-1,2 mm breda bålgrenar. Den har glänsande, grågrön bålöversida och långa, för blotta ögat synliga, hår från kanten av bålen. En hårlös varietet (epilosa) av arten förekommer i Dalsland. Sporkapslar är vanliga och sitter inuti bålen och öppnas först när dess översida spricker sönder. Sporerna är kolsvarta och deras ytstruktur avviker från de övriga arterna. Samtliga rosettmossor har stora sporer (ca 70-100 µm) som i hög grad sprids med fåglar och boskap.
Utbredning
Länsvis förekomst för hår-rosettmossa Observationer i Sverige för hår-rosettmossa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är funnen på Gotland och i Dalsland. Den har i Dalsland påträffats under 1980-talet. Arten finns sällsynt i södra Finland och i Norge kring Oslo men saknas i Danmark. Arten är sydlig och förekommer ymnigast i de kontinentala delarna av Europa. Hårig rosett är också uppgiven för Afrika, Asien och Nordamerika. Arten är rödlistad även i flera andra länder i Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Hår-rosettmossa är en mycket sällsynt art som växer på kalkpåverkade hällmarker med tunt jordtäcke i främst Dalsland. Populationerna är individfattiga och växtplatserna är utsatta för igenväxning och övergödning varför artens få förekomster ändå är hotade. Antalet reproduktiva individer skattas till 400 (60-3000). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 33000 km² och förekomstarean (AOO) till 80 (16-600) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Mossan växer på solexponerade hällmarker, som genom dålig avrinning tidvis kan vara tämligen våta. Den är sannolikt något kalkgynnad och förekommer i sällskap med andra rosettmossor samt pygmémossa Acaulon muticum, lerbronia Fossombronia wondraczekii och jordkrusmossa Weissia controversa.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Marchantiopsida, Ordning Marchantiales, Familj Ricciaceae, Släkte Riccia (rosettmossor), Art Riccia ciliata Hoffm. - hår-rosettmossa Synonymer hårig rosett

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Hår-rosettmossa är en mycket sällsynt art som växer på kalkpåverkade hällmarker med tunt jordtäcke i främst Dalsland. Populationerna är individfattiga och växtplatserna är utsatta för igenväxning och övergödning varför artens få förekomster ändå är hotade. Antalet reproduktiva individer skattas till 400 (60-3000). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 33000 km² och förekomstarean (AOO) till 80 (16-600) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Hårig rosett är en bållevermossa och en av Sveriges minsta rosettmossor med 0,9-1,2 mm breda bålgrenar. Den har glänsande, grågrön bålöversida och långa, för blotta ögat synliga, hår från kanten av bålen. En hårlös varietet (epilosa) av arten förekommer i Dalsland. Sporkapslar är vanliga och sitter inuti bålen och öppnas först när dess översida spricker sönder. Sporerna är kolsvarta och deras ytstruktur avviker från de övriga arterna. Samtliga rosettmossor har stora sporer (ca 70-100 µm) som i hög grad sprids med fåglar och boskap.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för hår-rosettmossa

Länsvis förekomst och status för hår-rosettmossa baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för hår-rosettmossa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är funnen på Gotland och i Dalsland. Den har i Dalsland påträffats under 1980-talet. Arten finns sällsynt i södra Finland och i Norge kring Oslo men saknas i Danmark. Arten är sydlig och förekommer ymnigast i de kontinentala delarna av Europa. Hårig rosett är också uppgiven för Afrika, Asien och Nordamerika. Arten är rödlistad även i flera andra länder i Europa.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Marchantiophyta - levermossor 
 • Klass
  Marchantiopsida  
 • Ordning
  Marchantiales  
 • Familj
  Ricciaceae  
 • Släkte
  Riccia - rosettmossor 
 • Art
  Riccia ciliataHoffm. - hår-rosettmossa
  Synonymer
  hårig rosett

Mossan växer på solexponerade hällmarker, som genom dålig avrinning tidvis kan vara tämligen våta. Den är sannolikt något kalkgynnad och förekommer i sällskap med andra rosettmossor samt pygmémossa Acaulon muticum, lerbronia Fossombronia wondraczekii och jordkrusmossa Weissia controversa.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Viktig)
Samtliga rosettmossor är ljuskrävande och beroende av nakna jordfläckar. Deras spridning gynnas sannolikt av tramp. Upphörande bete på t.ex. strandängar, torrängar och hällmarker med därav följande igenväxning utgör ett allvarligt hot. Luftföroreningar kan dessutom försura eller göda översta jordlagret, vilket också inverkar negativt.

Påverkan
 • Försurning (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Klimatförändringar (Viss negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
Fortsatt bete på aktuella lokaler krävs för att förhindra igenväxning och därav följande utarmning av rosettmossfloran. Kända lokaler bör kontrolleras och röjning av fält- och buskskikt bör vid behov göras.
Synonym: den hårlösa varietiet som växer i Dalsland (epilosa) har tidigare behandlats som egen art under namnet R. dalslandica. Utländska namn - NO: Skjegg-gaffelmose, FI: Hankasammalet.

Damsholt, K. 2002. Illustrated flora of Nordic liverworts and hornworts. -- Nordic Bryological Society, Copenhagen and Lund

Damsholt, K. 1988. Relationship between recently collected Swedish material of Riccia ciliata Hoffm. and the German material collected by Hoffmann. Lindbergia 14: 191-193.

Damsholt, K. & Hallingbäck, T. 1986. Släktet Riccia (rosettmossor) i Fennoskandia. Svensk Bot. Tidskr. 80: 245-270.

Damsholt, K. & Hallingbäck, T. 1986. The status of Riccia dalslandica S. Arnell. Lindbergia 11: 115.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tomas Hallingbäck 1998. Uppdaterad 2010. © ArtDatabanken, SLU 2010.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Marchantiophyta - levermossor 
 • Klass
  Marchantiopsida  
 • Ordning
  Marchantiales  
 • Familj
  Ricciaceae  
 • Släkte
  Riccia - rosettmossor 
 • Art
  Riccia ciliata, Hoffm. - hår-rosettmossa
  Synonymer
  hårig rosett
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tomas Hallingbäck 1998. Uppdaterad 2010. © ArtDatabanken, SLU 2010.