Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  hårig jordstjärna

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Geastrum melanocephalum
Hårig jordstjärna Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En marklevande röksvamp. Unga fruktkroppar är ovanjordiska, 3–7 cm vida, rundade till lökformade och bruna. De har en dubbel vägg som omsluter den sporbildande massan. Vid mognaden spricker väggen upp stjärnlikt i 5–8 flikar och blottar en klotformad mörkbrun massa av sporer och hyfer som utgår från en dold, grov, klubbformad bildning (columella), som är fästad i stjärnans mitt. Flikarna, vars insida är klädda med en snart försvinnande "päls" av hyfer och sporer, böjer sig alltmer bakåt tills deras spetsar står på marken och den klotformiga spormassan höjs upp från marken. Hos gamla fjolårsfruktkroppar har även den centrala spormassan försvunnit och lämnat columellan synlig.
Utbredning
Länsvis förekomst för hårig jordstjärna Observationer i Sverige för hårig jordstjärna
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Sällsynt funnen från Skåne till norra Uppland. De flesta fynden är gjorda på Öland och i Uppland och ca 50 aktuella lokaler är kända i landet (2015). Skattat antal aktuella lokaler i storleksordningen 250. En fortlöpande minskning på nationell nivå bedöms pågå, huvudsakligen p.g.a. igenväxning av betesmarker i anslutning till stora alvaret. Omfattningen är dock svår att bedöma. Arten bedöms vara mer stabil i ädellövlokaler. Den är känd från Danmark (LC), Finland (NE) och Norge (EN). Rapporterad också från Lettland och Litauen. Arten är funnen i många europeiska länder men är ingenstans vanlig. Den är även känd från Kazachstan.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Nedbrytare på kalkrik jord i löv- och blandskog, park, trädgård och enbuskrik betesmark. Litet utbredningsområde men lokalt tämligen frekvent. Total population i landet dock liten samtidigt som en fortlöpande minskning på bedöms pågå, huvudsakligen p.g.a. igenväxning och andra negativa förändringar av växtmiljöerna. Omfattningen är dock svår att bedöma. Arten är troligen mer stabil på ädellövlokaler än i övriga miljöer. Antalet reproduktiva individer skattas till 5000 (1000-10000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (250). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 250 (50-500). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1000 (200-1000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten rödlistas som Nära hotad (NT). (C2a(i)).
Ekologi
Hårig jordstjärna är nedbrytare i park, trädgård, lövskog och enbuskrik betesmark, på kalkrik jord. Arten är i Sverige bl.a. funnen på öppen betesmark (ibland i anslutning till spridda enbuskar) på kalkrik jord, i parker och trädgårdar samt i lövskog på goda jordar. Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par ställen på varje lokal. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, men markmycelet kan ha lång livslängd, flera decennier, eller mer.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Skog
Skog
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Buskmark
Buskmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Geastrales, Familj Geastraceae (jordstjärnor), Släkte Geastrum, Art Geastrum melanocephalum (Czern.) V.J.Staněk - hårig jordstjärna Synonymer Trichaster melanocephalus Czern.

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Nedbrytare på kalkrik jord i löv- och blandskog, park, trädgård och enbuskrik betesmark. Litet utbredningsområde men lokalt tämligen frekvent. Total population i landet dock liten samtidigt som en fortlöpande minskning på bedöms pågå, huvudsakligen p.g.a. igenväxning och andra negativa förändringar av växtmiljöerna. Omfattningen är dock svår att bedöma. Arten är troligen mer stabil på ädellövlokaler än i övriga miljöer. Antalet reproduktiva individer skattas till 5000 (1000-10000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (250). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 250 (50-500). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 1000 (200-1000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten rödlistas som Nära hotad (NT). (C2a(i)).
En marklevande röksvamp. Unga fruktkroppar är ovanjordiska, 3–7 cm vida, rundade till lökformade och bruna. De har en dubbel vägg som omsluter den sporbildande massan. Vid mognaden spricker väggen upp stjärnlikt i 5–8 flikar och blottar en klotformad mörkbrun massa av sporer och hyfer som utgår från en dold, grov, klubbformad bildning (columella), som är fästad i stjärnans mitt. Flikarna, vars insida är klädda med en snart försvinnande "päls" av hyfer och sporer, böjer sig alltmer bakåt tills deras spetsar står på marken och den klotformiga spormassan höjs upp från marken. Hos gamla fjolårsfruktkroppar har även den centrala spormassan försvunnit och lämnat columellan synlig.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för hårig jordstjärna

Länsvis förekomst och status för hårig jordstjärna baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för hårig jordstjärna

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Sällsynt funnen från Skåne till norra Uppland. De flesta fynden är gjorda på Öland och i Uppland och ca 50 aktuella lokaler är kända i landet (2015). Skattat antal aktuella lokaler i storleksordningen 250. En fortlöpande minskning på nationell nivå bedöms pågå, huvudsakligen p.g.a. igenväxning av betesmarker i anslutning till stora alvaret. Omfattningen är dock svår att bedöma. Arten bedöms vara mer stabil i ädellövlokaler. Den är känd från Danmark (LC), Finland (NE) och Norge (EN). Rapporterad också från Lettland och Litauen. Arten är funnen i många europeiska länder men är ingenstans vanlig. Den är även känd från Kazachstan.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Phallomycetidae  
 • Ordning
  Geastrales  
 • Familj
  Geastraceae - jordstjärnor 
 • Släkte
  Geastrum  
 • Art
  Geastrum melanocephalum(Czern.) V.J.Staněk - hårig jordstjärna
  Synonymer
  Trichaster melanocephalus Czern.

Hårig jordstjärna är nedbrytare i park, trädgård, lövskog och enbuskrik betesmark, på kalkrik jord. Arten är i Sverige bl.a. funnen på öppen betesmark (ibland i anslutning till spridda enbuskar) på kalkrik jord, i parker och trädgårdar samt i lövskog på goda jordar. Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par ställen på varje lokal. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, men markmycelet kan ha lång livslängd, flera decennier, eller mer.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Öppna gräsmarker, Öppen fastmark, Buskmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
På betesmark hotas hårig jordstjärna av upphörande bete och påföljande igenväxning. På ett par lokaler har den nu försvunnit av denna orsak. Flera lokaler i lövskogs- och parkmiljö har förstörts av bebyggelse och schaktning.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
Några lokaler med öppen betesmark är redan skyddade. Betet måste där bibehållas. Fler lokaler, både i betesmark och lövskogsmiljö, bör bevaras på sådant sätt att arten gynnas. Parker där arten förekommer bör skötas så att hårig jordstjärna kan fortleva.
Utländska namn – NO: Ulljordstjerne, DK: Håret stjernebold, FI: Tomumaatähti.

Kers, L.E. 1975. Trichaster melanocephalus (Gasteromycetes), en problematisk art funnen på en ny lokal i Sverige. Svensk Bot. Tidskr. 69: 175–180.

Nitare, J. 1980. Jordstjärnor i Sverige. Fältbiologerna, Sollentuna.

Sunhede, S. 1976. Jordstjärnor (Geastraceae) i Sverige, en efterlysning. Svensk Bot. Tidskr. 70: 3–5.

Sunhede, S. 1990. Geastraceae (Basidiomycotina); morphology, ecology and systematics with special emphasis on the North Europaean species. Fungiflora, Oslo.

Vesterholt, J. & Knudsen, H. 1990. Truede storsvampe i Danmark – en rødliste. Foreningen til Svampekundskabens Fremme & Skov- og Naturstyrelsen, Köpenhamn.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stellan Sunhede 1992.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Phallomycetidae  
 • Ordning
  Geastrales  
 • Familj
  Geastraceae - jordstjärnor 
 • Släkte
  Geastrum  
 • Art
  Geastrum melanocephalum, (Czern.) V.J.Staněk - hårig jordstjärna
  Synonymer
  Trichaster melanocephalus Czern.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stellan Sunhede 1992.