Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  hårig tallbastborre

Organismgrupp Skalbaggar, Vivlar och barkborrar Hylurgus ligniperda
Hårig tallbastborre Skalbaggar, Vivlar och barkborrar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En avlång, 5–5,5 mm lång, svart och cylindriskt byggd skalbagge. Ben och antenner är påfallande korta och kraftigt byggda. Antennerna hålls vinkelböjda och de sista antennlederna är tydligt utvidgade och bildar en tydlig antennklubba, På täckvingarna finns regelbundna, längsgående punktrader. På kroppen finns en tydlig behåring som är speciellt tydlig och tät på täckvingarnas bakre sluttande del.
Utbredning
Länsvis förekomst för hårig tallbastborre Observationer i Sverige för hårig tallbastborre
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är påträffad några gånger i Skåne samt vid ett tillfälle i Halland. Flera av de skånska fynden är gjorda i samband med vinddrifter på havsstränder och rör sig sannolikt om tillfälligt uppträdande individer. Ett fynd i Skåne är dock gjort i tallskog några kilometer från havsstranden. Fyndet i Halland gjordes i skog ett par mil från havet. Arten har dessutom införts med importvirke till Gästrikland och Norrbotten. Inlandsfynden tyder på att vi förmodligen har en reproducerande population i landet, men på grund av sitt undangömda levnadssätt är arten ganska svår att konstatera. Artens hotstatus är av naturliga skäl svårbedömd. Arten är närmast känd från Danmark (Bornholm). Den är utbredd i Mellan- och Sydeuropa, men har också införts till andra kontinenter där den i vissa fall etablerat sig, t.ex. i Sydafrika och Sydamerika.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Larvutvecklingen sker under den grova barken på nyligen döda tallar. Angreppen sker på de nedersta delarna på stammen eller i rotbenen, men också i vanliga avverkningsstubbar. Arten är påträffad några gånger i Skåne samt vid ett tillfälle i Halland. Flera av de skånska fynden är gjorda i samband med vinddrifter på havsstränder och rör sig sannolikt om tillfälligt uppträdande individer. Ett fynd i Skåne är dock gjort i tallskog några kilometer från havsstranden. Fyndet i Halland gjordes i skog ett par mil från havet. Arten har dessutom införts med importvirke till Gästrikland och Norrbotten. Inlandsfynden tyder på att vi förmodligen har en reproducerande population i landet, men på grund av sitt undangömda levnadssätt är arten ganska svår att konstatera. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Larvutvecklingen sker under den grova barken på nyligen döda tallar. Angreppen sker på de nedersta delarna på stammen, men också i vanliga avverkningsstubbar. I andra delar av utbredningsområdet har flera olika Pinus-arter angetts som värdträd. Honan gnager en 10–15 cm lång, slingrande modergång i kambiet nära markytan i anslutning till rotbenen. Modergången följer fiberriktningen i veden. Arten har förmodligen en ettårig generationstid.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· tall
· tall
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Curculionidae (vivlar), Släkte Hylurgus, Art Hylurgus ligniperda (Fabricius, 1787) - hårig tallbastborre Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Larvutvecklingen sker under den grova barken på nyligen döda tallar. Angreppen sker på de nedersta delarna på stammen eller i rotbenen, men också i vanliga avverkningsstubbar. Arten är påträffad några gånger i Skåne samt vid ett tillfälle i Halland. Flera av de skånska fynden är gjorda i samband med vinddrifter på havsstränder och rör sig sannolikt om tillfälligt uppträdande individer. Ett fynd i Skåne är dock gjort i tallskog några kilometer från havsstranden. Fyndet i Halland gjordes i skog ett par mil från havet. Arten har dessutom införts med importvirke till Gästrikland och Norrbotten. Inlandsfynden tyder på att vi förmodligen har en reproducerande population i landet, men på grund av sitt undangömda levnadssätt är arten ganska svår att konstatera. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
En avlång, 5–5,5 mm lång, svart och cylindriskt byggd skalbagge. Ben och antenner är påfallande korta och kraftigt byggda. Antennerna hålls vinkelböjda och de sista antennlederna är tydligt utvidgade och bildar en tydlig antennklubba, På täckvingarna finns regelbundna, längsgående punktrader. På kroppen finns en tydlig behåring som är speciellt tydlig och tät på täckvingarnas bakre sluttande del.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för hårig tallbastborre

Länsvis förekomst och status för hårig tallbastborre baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för hårig tallbastborre

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är påträffad några gånger i Skåne samt vid ett tillfälle i Halland. Flera av de skånska fynden är gjorda i samband med vinddrifter på havsstränder och rör sig sannolikt om tillfälligt uppträdande individer. Ett fynd i Skåne är dock gjort i tallskog några kilometer från havsstranden. Fyndet i Halland gjordes i skog ett par mil från havet. Arten har dessutom införts med importvirke till Gästrikland och Norrbotten. Inlandsfynden tyder på att vi förmodligen har en reproducerande population i landet, men på grund av sitt undangömda levnadssätt är arten ganska svår att konstatera. Artens hotstatus är av naturliga skäl svårbedömd. Arten är närmast känd från Danmark (Bornholm). Den är utbredd i Mellan- och Sydeuropa, men har också införts till andra kontinenter där den i vissa fall etablerat sig, t.ex. i Sydafrika och Sydamerika.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Scolytinae - barkborrar 
 • Tribus
  Tomicini  
 • Släkte
  Hylurgus  
 • Art
  Hylurgus ligniperda(Fabricius, 1787) - hårig tallbastborre

Larvutvecklingen sker under den grova barken på nyligen döda tallar. Angreppen sker på de nedersta delarna på stammen, men också i vanliga avverkningsstubbar. I andra delar av utbredningsområdet har flera olika Pinus-arter angetts som värdträd. Honan gnager en 10–15 cm lång, slingrande modergång i kambiet nära markytan i anslutning till rotbenen. Modergången följer fiberriktningen i veden. Arten har förmodligen en ettårig generationstid.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· tall - Pinus sylvestris (Viktig)
Dött träd (Viktig)
Artens hotstatus är otillräckligt känd. eftersom den kräver en kontinuerlig tillgång på nydöda tallar kan dock ett intensivt nyttjande av stubbved för energiändamål inverka negativt på överlevnadsmöjligheterna.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Arten bör inventeras och dess utbredning och exakta habitatkrav klarläggas.

Ehnström, B. & Axelsson, R. 2002. Insektsgnag i bark och ved. ArtDatabanken, Uppsala.

Lekander, B., Bejer-Petersen, B., Kangas, E. & Bakke, A. 1977. The Distribution of Bark Beetles in the Nordic Countries. Acta Ent. Fenn. 32:14.

Pfeffer, A. 1995. Zentral- und westpaläarktische Borken- und Kernkäfer. Pro Entomologia, c/o Naturhistorisches Museum Basel.

Spessivtseff, P. 1922. Bestämningstabell över svenska skalbaggar. Medd. fr. Stat. Skogsforskn.inst. H. 19, Nr 6: 460.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 2002. Rev. Åke Lindelöw2007 © ArtDatabanken, SLU 2008.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Scolytinae - barkborrar 
 • Tribus
  Tomicini  
 • Släkte
  Hylurgus  
 • Art
  Hylurgus ligniperda, (Fabricius, 1787) - hårig tallbastborre
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 2002. Rev. Åke Lindelöw2007 © ArtDatabanken, SLU 2008.