Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  hårnarv

Organismgrupp Kärlväxter Sagina micropetala
Hårnarv Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Hårnarv är en några centimeter hög, mycket spenslig, ettårig ört, som grenar sig rikligt från basen. Bladen är trådsmala och har en tydlig uddspets. De mycket små och oansenliga blommorna sitter på långa, trådfina, upprätta skaft. Foderbladen är till skillnad från hos fältnarven oftast vågrätt utåtriktade och fröna är något mindre. Hårnarven blommar under hela sommaren, om vädret inte är alltför torrt. Den är självfertil och troligen helt självpollinerande. Fruktsättningen förefaller att vara god.
Utbredning
Länsvis förekomst för hårnarv Observationer i Sverige för hårnarv
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Hårnarv fanns i Sverige tidigare på några få lokaler vid kusten i sydöstra Skåne (Österlen), men hade inte iakttagits i detta område sedan mitten av 1950-talet. 1994 upptäcktes den på fyra lokaler i Malmö och Lund och 1995 påträffades den på ytterligare platser i dessa städer samt på ett ställe i Helsingborg, 1998 gjordes även ett fynd vid Kristianstad. Under 2003 noterades hårnarv på 57 platser i Skåne. År 2007 hittades den även i Halland, Halmstad på industrimark (>100 ex). Den är tillfälligt inkommen med barlast i Gävle. I Danmark är den känd från många lokaler i de sydöstra delarna av landet samt några lokaler i Jylland. I sydöstligaste Norge är den tillfälligt införd med barlast på en lokal. Arten förekommer från Europa och Nordafrika österut till Centralasien. Den är införd av människan till Sydafrika, Sydamerika, Sydaustralien och Nya Zeeland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ac(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Förekommer främst i Skåne, nyligen upptäckt även i Halland. Växer bland annat på sandiga-grusiga trottoarer, parkeringar och markvägar. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10712 km² och förekomstarean (AOO) till 136 (100-200) km². Populationen är ökande. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och extrema fluktuationer förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ac(iv)).
Ekologi
Lokalerna på Österlen utgjordes av framför allt åkrar och äppelodlingar på sandjord. På de nuvarande förekomsterna växer hårnarven på fältspatrikt grus och starkt sandblandad jord, i synnerhet på trottoarer och markvägar. Hårnarven tycks vara mycket konkurrenssvag, men har god överlevnad på vårfuktig och sommartorr mark. Spridningssättet är inte känt.
Landskapstyper
Urban miljö
Urban miljö
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Blottad mark
Blottad mark
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Caryophyllales (nejlikordningen), Familj Caryophyllaceae (nejlikväxter), Släkte Sagina (smalnarvar), Art Sagina micropetala Rauschert - hårnarv Synonymer Sagina apetala ssp. erecta F. Herm.

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ac(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Förekommer främst i Skåne, nyligen upptäckt även i Halland. Växer bland annat på sandiga-grusiga trottoarer, parkeringar och markvägar. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10712 km² och förekomstarean (AOO) till 136 (100-200) km². Populationen är ökande. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och extrema fluktuationer förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ac(iv)).
Hårnarv är en några centimeter hög, mycket spenslig, ettårig ört, som grenar sig rikligt från basen. Bladen är trådsmala och har en tydlig uddspets. De mycket små och oansenliga blommorna sitter på långa, trådfina, upprätta skaft. Foderbladen är till skillnad från hos fältnarven oftast vågrätt utåtriktade och fröna är något mindre. Hårnarven blommar under hela sommaren, om vädret inte är alltför torrt. Den är självfertil och troligen helt självpollinerande. Fruktsättningen förefaller att vara god.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för hårnarv

Länsvis förekomst och status för hårnarv baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för hårnarv

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Hårnarv fanns i Sverige tidigare på några få lokaler vid kusten i sydöstra Skåne (Österlen), men hade inte iakttagits i detta område sedan mitten av 1950-talet. 1994 upptäcktes den på fyra lokaler i Malmö och Lund och 1995 påträffades den på ytterligare platser i dessa städer samt på ett ställe i Helsingborg, 1998 gjordes även ett fynd vid Kristianstad. Under 2003 noterades hårnarv på 57 platser i Skåne. År 2007 hittades den även i Halland, Halmstad på industrimark (>100 ex). Den är tillfälligt inkommen med barlast i Gävle. I Danmark är den känd från många lokaler i de sydöstra delarna av landet samt några lokaler i Jylland. I sydöstligaste Norge är den tillfälligt införd med barlast på en lokal. Arten förekommer från Europa och Nordafrika österut till Centralasien. Den är införd av människan till Sydafrika, Sydamerika, Sydaustralien och Nya Zeeland.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Caryophyllales - nejlikordningen 
 • Familj
  Caryophyllaceae - nejlikväxter 
 • Släkte
  Sagina - smalnarvar 
 • Art
  Sagina micropetalaRauschert - hårnarv
  Synonymer
  Sagina apetala ssp. erecta F. Herm.

Lokalerna på Österlen utgjordes av framför allt åkrar och äppelodlingar på sandjord. På de nuvarande förekomsterna växer hårnarven på fältspatrikt grus och starkt sandblandad jord, i synnerhet på trottoarer och markvägar. Hårnarven tycks vara mycket konkurrenssvag, men har god överlevnad på vårfuktig och sommartorr mark. Spridningssättet är inte känt.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Urban miljö

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Blottad mark, Människoskapad miljö på land, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Hårnarven är för närvarande inte hotad. De kända lokalerna är visserligen få, men det är inte uteslutet att växten är stadd i spridning. Den kan vara återintroducerad till Skåne i mycket sen tid, men det är också möjligt att den har varit förbisedd under några år på sina lokaler.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
Inga åtgärder bör vidtagas. Hårnarven bör hållas under kontinuerlig uppsikt av floraväktare och dess eventuella expansion och spridning bör noga registreras.
Hårnarven kommer att odlas i privat trädgård tillsvidare. Utländska namn – NO: Hårarve, DK: Mark-Firling.

Anonym 1996. Floraväktarverksamheten i Skåne. Årsrapport 1995. Lunds Boaniska Förening. Medlemsblad 1996 (1): 5-52.

Anonym 1997. Floraväktarverksamheten i Skåne. Årsrapport 1996. Lunds Botaniska Förening.Mmedlemsblad 1997 (1).

Hultén, E. & Fries, M. 1986. Atlas of North European vascular plants north of the tropic of cancer. Koeltz Scientific Books, Königstein.

Jessen, K. & Lind, J. 1922–1923. Det Danske Markukrudts Historie. Det kgl. Danske Videnskabernes Selskabs Skrifter, naturv. og mathem. Afd. 8 Række. VIII. Köbenhavn.

Mattiasson, G. & Olsson, K.-A. 2004. Hårnarv och klotullört - två återuppståndna ettåringar. Svensk Bot. Tidskr. 98: 173–176.

Olsson, K.-A. 1998. Hårnarv, Sagina micropetala, i Skåne. Lunds Botaniska Förening. Medlemsblad 1998 (4): 6–9.

Pedersen, A. 1959. Caryophyllaceernes udbredelse i Danmark. Bot. Tidsskr. 55: 157–267.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jan-Thomas Johansson 1995. Rev. Margareta Edqvist 2006. ©ArtDatabanken, SLU 2008.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Caryophyllales - nejlikordningen 
 • Familj
  Caryophyllaceae - nejlikväxter 
 • Släkte
  Sagina - smalnarvar 
 • Art
  Sagina micropetala, Rauschert - hårnarv
  Synonymer
  Sagina apetala ssp. erecta F. Herm.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jan-Thomas Johansson 1995. Rev. Margareta Edqvist 2006. ©ArtDatabanken, SLU 2008.