Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  hög jordstjärna

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Geastrum fornicatum
Hög jordstjärna Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Hög jordstjärna är en marklevande buksvamp. Den unga fruktkroppen är underjordisk, rundad och dess yta är täckt av vidhäftad sand och humus. Den mogna frukkroppen är ovanjordisk och 4,5–7 cm hög. Den består av 4–5 stående, och upptill förenade flikar (exoperidiet) och av en mer eller mindre klotformig, kortskaftad sporbehållare (endoperidiet) fästad på exoperidiets mitt. Det yttersta av exoperidiets tre lager blir kvar som en nedsänkt skål i marken (under fruktkroppen) och vid dess kanter är exoperidieflikarnas spetsar fästade. Exoperidiets köttiga lager är först ljust men blir så småningom mörkbrunt. Endoperidiet är mörkbrunt och har en toppställd mynning som ine är avgränsad mot den omgivande endoperidieväggen. Fruktkroppar kommer på hösten. Den vanligare fyrflikiga jordstjärnan G. quadrifidium är en närstående art, som har ett väl avsatt mynningsfält, är mindre, 2–4 cm hög och växer främst i barrskog.
Utbredning
Länsvis förekomst för hög jordstjärna Observationer i Sverige för hög jordstjärna
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige är hög jordstjärna endast känd från Skåne, på Öland och i Södermanland, totalt 6 aktuella lokaler (2005). En lätt igenkännbar, väl eftersökt art. Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 15, vilket motsvarar ungefär 20 genetiskt unika mycel. Missgynnas sannolikt av brist på död ved av lämplig kvalitet. Svårt att bedöma ev. minskning. Arten är mycket sällsynt i Danmark, känd från två växtplatser i Norge (Östfold) men inte funnen i Finland. I övrigt är den känd från Mellan- och Sydeuropa, Afrika, Asien, Australien och Nordamerika. Arten är klassad som akut hotad i Danmark, Norge och Polen.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Nedbrytare i sandblandad jord på fallförna från döda, murkna träd i mullrik ädellövskog. Påträffas i klimatiskt varma lägen och enbart på kalkrika jordar. En lätt igenkännbar och väl eftersökt art. Har försvunnit från flera kända lokaler samtidigt som enstaka tillkommit. En minskning bedöms fortgå p.g.a. avverkningar av omgivande träd och buskar på växtplatserna. Missgynnas av EUs nya regler för miljöstöd. Antalet reproduktiva individer skattas till 300 (120-600). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (15). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 15 (6-30). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 30000 km² och förekomstarean (AOO) till 100 (44-100) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Starkt hotad (EN). (C2a(i)).
Ekologi
Hög jordstjärna är en nedbrytare i sand och på fallförna från döda, murkna träd i förnarik ädellövskog. Påträffas i klimatiskt varma lägen på kalkrik mark. Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par ställen på varje lokal. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, men markmycelet kan ha lång livslängd, flera decennier, eller mer.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Geastrales, Familj Geastraceae (jordstjärnor), Släkte Geastrum, Art Geastrum fornicatum (Huds.) Hook. - hög jordstjärna Synonymer Lycoperdon fornicatum Huds.:Fr., Lycoperdon fenestratum Batsch, Geastrum fenestratum (Batsch) Lloyd

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Nedbrytare i sandblandad jord på fallförna från döda, murkna träd i mullrik ädellövskog. Påträffas i klimatiskt varma lägen och enbart på kalkrika jordar. En lätt igenkännbar och väl eftersökt art. Har försvunnit från flera kända lokaler samtidigt som enstaka tillkommit. En minskning bedöms fortgå p.g.a. avverkningar av omgivande träd och buskar på växtplatserna. Missgynnas av EUs nya regler för miljöstöd. Antalet reproduktiva individer skattas till 300 (120-600). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (15). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 15 (6-30). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 30000 km² och förekomstarean (AOO) till 100 (44-100) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Starkt hotad (EN). (C2a(i)).
Konventioner Skogsstyrelsens signalart
Hög jordstjärna är en marklevande buksvamp. Den unga fruktkroppen är underjordisk, rundad och dess yta är täckt av vidhäftad sand och humus. Den mogna frukkroppen är ovanjordisk och 4,5–7 cm hög. Den består av 4–5 stående, och upptill förenade flikar (exoperidiet) och av en mer eller mindre klotformig, kortskaftad sporbehållare (endoperidiet) fästad på exoperidiets mitt. Det yttersta av exoperidiets tre lager blir kvar som en nedsänkt skål i marken (under fruktkroppen) och vid dess kanter är exoperidieflikarnas spetsar fästade. Exoperidiets köttiga lager är först ljust men blir så småningom mörkbrunt. Endoperidiet är mörkbrunt och har en toppställd mynning som ine är avgränsad mot den omgivande endoperidieväggen. Fruktkroppar kommer på hösten. Den vanligare fyrflikiga jordstjärnan G. quadrifidium är en närstående art, som har ett väl avsatt mynningsfält, är mindre, 2–4 cm hög och växer främst i barrskog.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för hög jordstjärna

Länsvis förekomst och status för hög jordstjärna baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för hög jordstjärna

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige är hög jordstjärna endast känd från Skåne, på Öland och i Södermanland, totalt 6 aktuella lokaler (2005). En lätt igenkännbar, väl eftersökt art. Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 15, vilket motsvarar ungefär 20 genetiskt unika mycel. Missgynnas sannolikt av brist på död ved av lämplig kvalitet. Svårt att bedöma ev. minskning. Arten är mycket sällsynt i Danmark, känd från två växtplatser i Norge (Östfold) men inte funnen i Finland. I övrigt är den känd från Mellan- och Sydeuropa, Afrika, Asien, Australien och Nordamerika. Arten är klassad som akut hotad i Danmark, Norge och Polen.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Phallomycetidae  
 • Ordning
  Geastrales  
 • Familj
  Geastraceae - jordstjärnor 
 • Släkte
  Geastrum  
 • Art
  Geastrum fornicatum(Huds.) Hook. - hög jordstjärna
  Synonymer
  Lycoperdon fornicatum Huds.:Fr.
  Lycoperdon fenestratum Batsch
  Geastrum fenestratum (Batsch) Lloyd

Hög jordstjärna är en nedbrytare i sand och på fallförna från döda, murkna träd i förnarik ädellövskog. Påträffas i klimatiskt varma lägen på kalkrik mark. Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par ställen på varje lokal. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, men markmycelet kan ha lång livslängd, flera decennier, eller mer.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Avverkning av omgivande träd och buskar är ett hot.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Södermanlandslokalen är skyddad som naturreservat. Övriga två lokaler måste också skyddas. Särskilt värdefull är den skånska lokalen där svampen förekommer på flera platser. Avverkning på svampens växtplatser får ej ske.
Utländska namn – NO: Stor styltejordstjerne, DK: Stejl stjernebold, FI: Kohomaatähti.

Dörfelt, H., Kreisel, H. & Benkert, D. 1979. Die Erdsterne (Geastrales) der Deutschen Demokratischen Republik. Hercynia 16: 1–56.

Hermansen, R. 1982. Geastrum fornicatum – en ny jordstjerne for Norge. Agarica 7: 60–64.

Jaederfeldt, K. 1988. Välkommen tillbaka Hög jordstjärna! Jordstjärnan 9: 48–49.

Kers, L.E. 1976. Geastrum fornicatum (Gasteromycetes) funnen i Sverige. Svensk Bot. Tidskr. 70: 293–297.

Stanek, V.J. 1958. Geastraceae. – I A. Pilat m fl, Flora CSR B–1. Gasteromycetes. Prag.

Sunhede, S. 1990. Geastraceae (Basidiomycotina); morphology, ecology and systematics with special emphasis on the North Europaean species. Fungiflora, Oslo.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stellan Sunhede 1984. Rev. Stellan Sunhede 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Phallomycetidae  
 • Ordning
  Geastrales  
 • Familj
  Geastraceae - jordstjärnor 
 • Släkte
  Geastrum  
 • Art
  Geastrum fornicatum, (Huds.) Hook. - hög jordstjärna
  Synonymer
  Lycoperdon fornicatum Huds.:Fr.
  Lycoperdon fenestratum Batsch
  Geastrum fenestratum (Batsch) Lloyd
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stellan Sunhede 1984. Rev. Stellan Sunhede 1997.