Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  rödfläckigt jordfly

Organismgrupp Fjärilar, Nattflyn Xestia alpicola
Rödfläckigt jordfly Fjärilar, Nattflyn

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för rödfläckigt jordfly Observationer i Sverige för rödfläckigt jordfly
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
Högnordiskt jordfly har en vidsträckt utbredning över stora delar av landet, i de sydligaste delarna utgörs flera av fynden av migranter. Arten hör hemma i barrblandskogar, ofta i lite öppnare skogar på sandigare jordar med förekomst av bland annat kråkbär och mjölon. Arten har minskat kraftigt under de senaste årtiondet. Minskningen är av allt att döma störst i den södra halvan av utbredningsområdet men den har avtagit även längre norrut. Det storskaliga trakthyggesbruket kan förklara huvuddelen av artens minskningar. Möjligen finns även andra faktorer som samspelar med de negativa effekterna av skogsbruket. Den ökade fragmenteringen av artens kvarvarande habitat kan väntas förstärka minskningen. Inga tecken på att minskningen upphör finns för närvarande. Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 268 (200-500) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Landskapstyper
Skog
Skog
Fjäll
Fjäll
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Fjällbiotoper
Fjällbiotoper
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· dvärgbjörk
· dvärgbjörk
· kråkbär
· kråkbär
· kråkbärssläktet
· kråkbärssläktet
· ljung
· ljung
· mjölon
· mjölon
Har betydelse
Viktig

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Noctuidae (nattflyn), Släkte Xestia, Art Xestia alpicola (Zetterstedt, 1839) - rödfläckigt jordfly Synonymer högnordiskt jordfly

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)

Dokumentation Högnordiskt jordfly har en vidsträckt utbredning över stora delar av landet, i de sydligaste delarna utgörs flera av fynden av migranter. Arten hör hemma i barrblandskogar, ofta i lite öppnare skogar på sandigare jordar med förekomst av bland annat kråkbär och mjölon. Arten har minskat kraftigt under de senaste årtiondet. Minskningen är av allt att döma störst i den södra halvan av utbredningsområdet men den har avtagit även längre norrut. Det storskaliga trakthyggesbruket kan förklara huvuddelen av artens minskningar. Möjligen finns även andra faktorer som samspelar med de negativa effekterna av skogsbruket. Den ökade fragmenteringen av artens kvarvarande habitat kan väntas förstärka minskningen. Inga tecken på att minskningen upphör finns för närvarande. Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 268 (200-500) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för rödfläckigt jordfly

Länsvis förekomst och status för rödfläckigt jordfly baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för rödfläckigt jordfly

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Noctuoidea  
 • Familj
  Noctuidae - nattflyn 
 • Underfamilj
  Noctuinae  
 • Tribus
  Noctuini  
 • Undertribus
  Noctuina  
 • Släkte
  Xestia  
 • Art
  Xestia alpicola(Zetterstedt, 1839) - rödfläckigt jordfly
  Synonymer
  högnordiskt jordfly

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Fjäll, Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog, Fjällbiotoper

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· dvärgbjörk - Betula nana (Viktig)
· kråkbär - Empetrum nigrum (Viktig)
· kråkbärssläktet - Empetrum (Viktig)
· ljung - Calluna vulgaris (Viktig)
· mjölon - Arctostaphylos uva-ursi (Viktig)


Påverkan
 • Klimatförändringar (Viss negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Noctuoidea  
 • Familj
  Noctuidae - nattflyn 
 • Underfamilj
  Noctuinae  
 • Tribus
  Noctuini  
 • Undertribus
  Noctuina  
 • Släkte
  Xestia  
 • Art
  Xestia alpicola, (Zetterstedt, 1839) - rödfläckigt jordfly
  Synonymer
  högnordiskt jordfly
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.