Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  höstbroms

Organismgrupp Tvåvingar, Flugor Tabanus autumnalis
Höstbroms Tvåvingar, Flugor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Släktet Tabanus omfattar bromsar med klara vingar och ögon utan behåring. Höstbromsen är en relativt stor art, 17–21 mm. Hos levande djur saknar ögonen teckningar, d.v.s. band. Bakkroppen är svart-grå med en rad ljusare gråa trianglar på mitten och en rad ljusare ovala fläckar på var sida. Bakkroppens undersida har en bred, mörkfärgad, opudrad mittlinje flankerad av homogen gråpudring.
Utbredning
Länsvis förekomst för höstbroms Observationer i Sverige för höstbroms
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige finns spridda fynd från Skåne till Västmanland. De flesta fynden är från början av 1900-talet eller tidigare. De senaste kända beläggen är från Skåne Uppland och Närke. Arten anses relativt vanlig i Danmark, Tyskland och södra England. Höstbromsen är även funnen i Finland. Världsutbredningen sträcker sig vidare söderut mot Nordafrika och österut i Ryssland och Centralasien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B2ab(ii,iii,iv,v)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)
Höstbroms är känd genom spridda fynd, de flesta före 1900 från Skåne, Småland, Öland, Gotland, Östergötland, Uppland och Västmanland. Arten är starkt bunden till betesdjur i öppna marker och är sannolikt mycket missgynnad av den minskade betesdriften under senare delen av 1900-talet, igenväxning och av att öppna småvatten försvunnit i anslutning till betesmarker. Antalet lokalområden i landet skattas till 5 (3-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 40 (12-200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(ii,iii,iv,v)c(iv)).
Ekologi
Höstbromsen förekommer i Europa på betesmarker i låglandet. Arten är starkt bunden till betesdjur, framförallt kor och hästar, på öppna marker. Det senaste fyndet i Sverige är från en liknande biotoper, exempelvis betesmark utmed Höje å. Honor av bromsar är blodsugande medan hanarna livnär sig på nektar. Larv och puppor är funna i gyttja nära mindre vattensamlingar. Larverna antas leva i närheten av grunda vattensamlingar med rik vegetation och är sannolikt rovlevande liksom andra larver av bromsar. De flesta fynden av arten är från maj till augusti.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Sötvatten
Sötvatten
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Sjöar
Sjöar
Småvatten
Småvatten
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Öppna strandbiotoper
Öppna strandbiotoper
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor), Nyttjar nektar/pollen, Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
Mark/sediment
Mark/sediment
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Diptera (tvåvingar), Familj Tabanidae (bromsar), Släkte Tabanus, Art Tabanus autumnalis Linnaeus, 1761 - höstbroms Synonymer

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B2ab(ii,iii,iv,v)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)

Dokumentation Höstbroms är känd genom spridda fynd, de flesta före 1900 från Skåne, Småland, Öland, Gotland, Östergötland, Uppland och Västmanland. Arten är starkt bunden till betesdjur i öppna marker och är sannolikt mycket missgynnad av den minskade betesdriften under senare delen av 1900-talet, igenväxning och av att öppna småvatten försvunnit i anslutning till betesmarker. Antalet lokalområden i landet skattas till 5 (3-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 40 (12-200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(ii,iii,iv,v)c(iv)).
Släktet Tabanus omfattar bromsar med klara vingar och ögon utan behåring. Höstbromsen är en relativt stor art, 17–21 mm. Hos levande djur saknar ögonen teckningar, d.v.s. band. Bakkroppen är svart-grå med en rad ljusare gråa trianglar på mitten och en rad ljusare ovala fläckar på var sida. Bakkroppens undersida har en bred, mörkfärgad, opudrad mittlinje flankerad av homogen gråpudring.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för höstbroms

Länsvis förekomst och status för höstbroms baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för höstbroms

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige finns spridda fynd från Skåne till Västmanland. De flesta fynden är från början av 1900-talet eller tidigare. De senaste kända beläggen är från Skåne Uppland och Närke. Arten anses relativt vanlig i Danmark, Tyskland och södra England. Höstbromsen är även funnen i Finland. Världsutbredningen sträcker sig vidare söderut mot Nordafrika och österut i Ryssland och Centralasien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Tabanoidea  
 • Familj
  Tabanidae - bromsar 
 • Släkte
  Tabanus  
 • Art
  Tabanus autumnalisLinnaeus, 1761 - höstbroms

Höstbromsen förekommer i Europa på betesmarker i låglandet. Arten är starkt bunden till betesdjur, framförallt kor och hästar, på öppna marker. Det senaste fyndet i Sverige är från en liknande biotoper, exempelvis betesmark utmed Höje å. Honor av bromsar är blodsugande medan hanarna livnär sig på nektar. Larv och puppor är funna i gyttja nära mindre vattensamlingar. Larverna antas leva i närheten av grunda vattensamlingar med rik vegetation och är sannolikt rovlevande liksom andra larver av bromsar. De flesta fynden av arten är från maj till augusti.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor), Nyttjar nektar/pollen, Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Sötvatten, Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Sjöar, Småvatten, Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna strandbiotoper, Sötvattensstrand

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Växtdelar, ej ved (Har betydelse)
Arten har sannolikt minskat i och med att småvatten försvunnit i jordbrukslandskapet. Betesdjur lämpliga för honornas blodmål uppehåller sig därför alltför långt från vattenmiljöer lämpliga för larvutvecklingen.

Påverkan
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
Många arter är hotade pga att småvatten försvunnit ifrån jordbrukslandskapet. Återställande av sådana småvatten skulle gynna dessa arter såväl som höstbromsen.

Chvála, M., Lyneborg, L. & Moucha, J. 1972. The horse flies of Europe. The Entomological Society of Copenhagen. E.W. Classey Ltd.

Lyneborg, L. 1960. Tovinger 2. Danmarks Fauna 66. Dansk Naturhistorisk Forening., Köpenhamn.

Stubbs, A.E. & Drake, M. 2001. British Soldierflies and their Allies. British Entomological and Natural History Society.

Sörensson, M. 2007. Höstbroms Tabanus autumnalis L. återfunnen i Sverige. FaZett 30(1): 17-21.

Sörensson, M. 2017. Höstbroms Tabanus autumnalis L. i centrala Lund (Diptera: Tabanidae). FaZett 20(2): 25.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2008. Rev. 2017. © ArtDatabanken, SLU 2008.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Tabanoidea  
 • Familj
  Tabanidae - bromsar 
 • Släkte
  Tabanus  
 • Art
  Tabanus autumnalis, Linnaeus, 1761 - höstbroms
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2008. Rev. 2017. © ArtDatabanken, SLU 2008.