Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  höstfrölöpare

Organismgrupp Skalbaggar, Jordlöpare m.fl. Harpalus autumnalis
Höstfrölöpare Skalbaggar, Jordlöpare m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 7,5–9,5 mm lång jordlöpare med jämnbred, något klumpig och tillplattad kroppsform. Grundfärgen är svartbrun med halssköldens sidor, täckvingarnas sidokanter samt ben och antenner ljusare gulbruna. Arten är svårbestämd, och bestämningen bör kontrolleras av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för höstfrölöpare Observationer i Sverige för höstfrölöpare
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige och Norden endast känd från ett mycket begränsat område vid Löderups strandbad i sydöstra Skåne. Arten påträffades där för första gången 1951, och har sedan dess återfunnits vid flera tillfällen. Utbredd i Mellaneuropa, söderut till Jugoslavien och österut till Ural.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Akut hotad (CR)
Kriterier
B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)
Lever på öppen, torr sandmark med sparsam vegetation, i solexponerat söderläge. I Norden endast känd från en lokal i sydöstra Skåne. Främsta hotet mot arten är att lokalen är ohävdad och stadd i igenväxning. Populationens isolerade läge och ringa storlek gör den dessutom mycket sårbar för alla slags ingrepp, liksom för rena slumpfaktorer. Arten saknar flygförmåga. Antalet lokalområden i landet skattas till 2 (1-5). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10 (5-100) km² och förekomstarean (AOO) till 8 (4-20) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Akut hotad (CR). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)+2ab(iii)).
Ekologi
Lever på öppen, torr sandmark i solexponerat söderläge, med gles och sparsam vegetation av fältmalört, backtimjan o.s.v. Det första fyndet gjordes i en gammal sandtäkt, som nu är helt igenvuxen med beskuggande träd och buskar. Arten har dock under senare år påträffats vid flera tillfällen på en annan lokal i närheten, där åssluttningen ännu hålls öppen genom bete. Området kring Löderups strandbad är som helhet statt i igenväxning, och artens framtid på lokalen är mycket osäker. Höstfrölöparen övervintrar enligt mellaneuropeisk litteratur som fullbildad och genomgår larvutvecklingen under sommaren. De svenska fynden är gjorda såväl under högsommaren som under augusti.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp "Allätare" (omnivor)
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Carabidae (jordlöpare), Släkte Harpalus, Art Harpalus autumnalis (Duftschmid, 1812) - höstfrölöpare Synonymer

Kategori Akut hotad (CR)
Kriterier B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)

Dokumentation Lever på öppen, torr sandmark med sparsam vegetation, i solexponerat söderläge. I Norden endast känd från en lokal i sydöstra Skåne. Främsta hotet mot arten är att lokalen är ohävdad och stadd i igenväxning. Populationens isolerade läge och ringa storlek gör den dessutom mycket sårbar för alla slags ingrepp, liksom för rena slumpfaktorer. Arten saknar flygförmåga. Antalet lokalområden i landet skattas till 2 (1-5). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10 (5-100) km² och förekomstarean (AOO) till 8 (4-20) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Akut hotad (CR). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii)+2ab(iii)).

Åtgärdsprogram Fastställt
En 7,5–9,5 mm lång jordlöpare med jämnbred, något klumpig och tillplattad kroppsform. Grundfärgen är svartbrun med halssköldens sidor, täckvingarnas sidokanter samt ben och antenner ljusare gulbruna. Arten är svårbestämd, och bestämningen bör kontrolleras av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för höstfrölöpare

Länsvis förekomst och status för höstfrölöpare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för höstfrölöpare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige och Norden endast känd från ett mycket begränsat område vid Löderups strandbad i sydöstra Skåne. Arten påträffades där för första gången 1951, och har sedan dess återfunnits vid flera tillfällen. Utbredd i Mellaneuropa, söderut till Jugoslavien och österut till Ural.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Adephaga - rovskalbaggar 
 • Överfamilj
  Caraboidea  
 • Familj
  Carabidae - jordlöpare 
 • Underfamilj
  Harpalinae  
 • Tribus
  Harpalini  
 • Släkte
  Harpalus  
 • Art
  Harpalus autumnalis(Duftschmid, 1812) - höstfrölöpare

Lever på öppen, torr sandmark i solexponerat söderläge, med gles och sparsam vegetation av fältmalört, backtimjan o.s.v. Det första fyndet gjordes i en gammal sandtäkt, som nu är helt igenvuxen med beskuggande träd och buskar. Arten har dock under senare år påträffats vid flera tillfällen på en annan lokal i närheten, där åssluttningen ännu hålls öppen genom bete. Området kring Löderups strandbad är som helhet statt i igenväxning, och artens framtid på lokalen är mycket osäker. Höstfrölöparen övervintrar enligt mellaneuropeisk litteratur som fullbildad och genomgår larvutvecklingen under sommaren. De svenska fynden är gjorda såväl under högsommaren som under augusti.

Ekologisk grupp: "Allätare" (omnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö, Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker

Biotoper där arten kan förekomma: Exploaterad miljö

Främsta hotet mot arten är att Kåsebergaåsens sluttning till stor del är ohävdad och stadd i igenväxning. Den enda populationens isolerade läge och ringa storlek gör den dessutom mycket sårbar för alla slags ingrepp, liksom för rena slumpfaktorer.

Påverkan
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Stor negativ effekt)
Åtgärder måste vidtas för att öka arealen sandmark i tidig successionsfas längs Kåsebergaåsens sydsluttning. Här behövs röjning av träd och buskar samt fläckvis avbaning av vegetation och humustäcke på igenvuxna ytor. Den beteshävdade arealen bör också utvidgas.

Åtgärdsprogram Fastställt

Landin, B.-O. 1952. Harpalus autumnalis Dft. i Sverige (Col. Carab.) Entomologisk Tidskrift 73: 146-150.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Adephaga - rovskalbaggar 
 • Överfamilj
  Caraboidea  
 • Familj
  Carabidae - jordlöpare 
 • Underfamilj
  Harpalinae  
 • Tribus
  Harpalini  
 • Släkte
  Harpalus  
 • Art
  Harpalus autumnalis, (Duftschmid, 1812) - höstfrölöpare
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.