Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  hagtornssolvecklare

Organismgrupp Fjärilar, Vecklare Pammene agnotana
Hagtornssolvecklare Fjärilar, Vecklare

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för hagtornssolvecklare Observationer i Sverige för hagtornssolvecklare
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige är hagtornsvecklaren funnen endast på några spridda lokaler i Skåne, mestadels fåtaligt. Detta beror troligen delvis på att arten är svår att observera, men det finns tecken som tyder på att arten gått tillbaka på senare år. Sannolikt är den värmekrävande. I Norden i övrigt förekommer hagtornsvecklaren endast i Danmark, men i övriga Europa är den spridd söderut till Rumänien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B1a+2a
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Endast känd från ett fåtal lokaler i Skåne där arten förekommer på buskmarker med hagtorn (Crataegus sp.). Vid Lomma är arten funnen i antal och åtminstone här verkar arten ha en god population. Förmodlingen är arten förbisedd då den har en mycket kort flygtid i början av säsongen, och lämpliga habitat finns lite varstans. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (7-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4000 (3828-4900) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (28-200) km². -2005. Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och antalet lokalområden är extremt få gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1a+2a).
Ekologi
Larven uppges leva under skadad bark på hagtornsbuskar (Crataegus spp.). Den tillbringar vintern där och förpuppar sig under barkflisor i mars. Fjärilen flyger i solsken högt runt hagtornsbuskar från mitten av maj till mitten av juni. Arten föredrar troligen fritt stående gamla buskar.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Buskmark
Buskmark
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· hagtornar
· hagtornar
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Tortricidae (vecklare), Släkte Pammene, Art Pammene agnotana Rebel, 1914 - hagtornssolvecklare Synonymer hagtornsolvecklare

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B1a+2a
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Endast känd från ett fåtal lokaler i Skåne där arten förekommer på buskmarker med hagtorn (Crataegus sp.). Vid Lomma är arten funnen i antal och åtminstone här verkar arten ha en god population. Förmodlingen är arten förbisedd då den har en mycket kort flygtid i början av säsongen, och lämpliga habitat finns lite varstans. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (7-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4000 (3828-4900) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (28-200) km². -2005. Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och antalet lokalområden är extremt få gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1a+2a).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för hagtornssolvecklare

Länsvis förekomst och status för hagtornssolvecklare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för hagtornssolvecklare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige är hagtornsvecklaren funnen endast på några spridda lokaler i Skåne, mestadels fåtaligt. Detta beror troligen delvis på att arten är svår att observera, men det finns tecken som tyder på att arten gått tillbaka på senare år. Sannolikt är den värmekrävande. I Norden i övrigt förekommer hagtornsvecklaren endast i Danmark, men i övriga Europa är den spridd söderut till Rumänien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Tortricoidea  
 • Familj
  Tortricidae - vecklare 
 • Underfamilj
  Olethreutinae  
 • Släkte
  Pammene  
 • Art
  Pammene agnotanaRebel, 1914 - hagtornssolvecklare
  Synonymer
  hagtornsolvecklare

Larven uppges leva under skadad bark på hagtornsbuskar (Crataegus spp.). Den tillbringar vintern där och förpuppar sig under barkflisor i mars. Fjärilen flyger i solsken högt runt hagtornsbuskar från mitten av maj till mitten av juni. Arten föredrar troligen fritt stående gamla buskar.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Buskmark

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· hagtornar - Crataegus (Viktig)
Borthuggning av hagtornsbuskar. Skogsplantering på gamla betesmarker liksom spontan igenväxning med skog. Klimatförsämring kan också vara ett hot.

Påverkan
 • Förstörelse av habitat/substrat (Viss negativ effekt)
Bevara artens livsmiljö.

Bradley, J. D., Tremewan, W. G. & Smith, A. 1979. British Tortricoid Moths. Tortricidae: Olethreutinae.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Tortricoidea  
 • Familj
  Tortricidae - vecklare 
 • Underfamilj
  Olethreutinae  
 • Släkte
  Pammene  
 • Art
  Pammene agnotana, Rebel, 1914 - hagtornssolvecklare
  Synonymer
  hagtornsolvecklare
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 1997.