Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  halländsk blombagge

Organismgrupp Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.) Ischnomera cyanea
Halländsk blombagge Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.)

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 6–10 mm lång skalbagge med smal, långsträckt kropp, långa ben och antenner. Kroppen är blåglänsande med tät punktur och kort, gråaktig behåring.
Utbredning
Länsvis förekomst för halländsk blombagge Observationer i Sverige för halländsk blombagge
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Endast känd från norra Halland, där den påträffades i slutet av 1800-talet och nyligen återfanns. Närmast i Danmark, vidare utbredd från Västeuropa till Turkiet.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Ej tillämplig (NA)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)
Larvutvecklingen sker troligen i död ved i ihåliga levande lövträd. Endast känd från norra Halland, där den påträffades i slutet av 1800-talet och nyligen återfanns. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (5-15). Förekomstarean (AOO) skattas till 40 (20-60) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker troligen i död ved i ihåliga levande lövträd.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· almar
· almar
· ekar
· ekar
· skogslind
· skogslind
· skogslönn
· skogslönn
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Oedemeridae (blombaggar), Släkte Ischnomera, Art Ischnomera cyanea (Fabricius, 1792) - halländsk blombagge Synonymer Asclera cyanea (Fabricius, 1792)

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Ej tillämplig (NA)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)

Dokumentation Larvutvecklingen sker troligen i död ved i ihåliga levande lövträd. Endast känd från norra Halland, där den påträffades i slutet av 1800-talet och nyligen återfanns. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (5-15). Förekomstarean (AOO) skattas till 40 (20-60) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
En 6–10 mm lång skalbagge med smal, långsträckt kropp, långa ben och antenner. Kroppen är blåglänsande med tät punktur och kort, gråaktig behåring.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för halländsk blombagge

Länsvis förekomst och status för halländsk blombagge baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för halländsk blombagge

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Endast känd från norra Halland, där den påträffades i slutet av 1800-talet och nyligen återfanns. Närmast i Danmark, vidare utbredd från Västeuropa till Turkiet.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Oedemeridae - blombaggar 
 • Underfamilj
  Oedemerinae  
 • Tribus
  Asclerini  
 • Släkte
  Ischnomera  
 • Art
  Ischnomera cyanea(Fabricius, 1792) - halländsk blombagge
  Synonymer
  Asclera cyanea (Fabricius, 1792)

Larvutvecklingen sker troligen i död ved i ihåliga levande lövträd.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· almar - Ulmus (Viktig)
· ekar - Quercus (Viktig)
· skogslind - Tilia cordata (Har betydelse)
· skogslönn - Acer platanoides (Har betydelse)
Dött träd (Har betydelse)


Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2015

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Tenebrionoidea  
 • Familj
  Oedemeridae - blombaggar 
 • Underfamilj
  Oedemerinae  
 • Tribus
  Asclerini  
 • Släkte
  Ischnomera  
 • Art
  Ischnomera cyanea, (Fabricius, 1792) - halländsk blombagge
  Synonymer
  Asclera cyanea (Fabricius, 1792)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2015