Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  hampflockelssäckmal

Organismgrupp Fjärilar, Malar m.fl. Coleophora follicularis
Hampflockelssäckmal Fjärilar, Malar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Framvingar ockrabruna med inströdda grå vingfjäll, särskilt på den främre halvan av vingarna . Framvingekant vitaktig med tre vitgrå längsgående linjer över vingarna och mot bakkanten ytterligare en smal, ljus och längsgående strimma. Bakvingar är mörkgrå. Vingfransar är gråa. Huvudet är ockravitt och antennerna är svartvitrandiga. Arten är svår att skilja från närstående arter som t ex den allmänna gullinjerad gullrissäckmal Coleophora trochilella. För säker artbestämning hänvisas till litteratur nedan. Fjärilen och larvsäcken finns avbildad i Emmet (1996). Vingspann 12-15 mm.
Utbredning
Länsvis förekomst för hampflockelssäckmal Observationer i Sverige för hampflockelssäckmal
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten förekommer lokalt i Skåne och Västergötland samt något mer utbrett på Gotland och är 2010 funnen på Öland. Av de övriga nordiska grannländerna är den känd från Danmark och år 1998 funnen i Finland. I övrigt förekommer den i Ryssland, Lettland söderut genom Europa till Medelhavet.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(ii,iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Är känd från ett fåtal lokaler i Skåne och från Österplana på Kinnekulle. Dessutom förekommer den något mer utbrett på Gotland. Arten förekommer på öppna friska – fuktiga marker med bl.a. krissla (Inula sp.) och hampflockel (Eupatorium cannabium). Flera lokaler håller på att växa igen, varvid lokala poulationer riskerar att slås ut. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (7-25). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 80 (28-100) km². -2005. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea och kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(ii,iii)).
Ekologi
Larven minerar från sin säck i bladen av hampflockel Eupatorium cannabis, krissla Inula salicina och luddkrissla Inula britannica och övervintrar sittande på marken i sin larvsäck fram till slutet av maj - början av juni. Fjärilen flyger i juni-juli.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Skog
Skog
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· hampflockel
· hampflockel
· krissla
· krissla
· krisslor
· krisslor
· luddkrissla
· luddkrissla
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Coleophoridae (säckmalar), Släkte Coleophora, Art Coleophora follicularis (Vallot, 1802) - hampflockelssäckmal Synonymer hampflockelsäckmal

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(ii,iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Är känd från ett fåtal lokaler i Skåne och från Österplana på Kinnekulle. Dessutom förekommer den något mer utbrett på Gotland. Arten förekommer på öppna friska – fuktiga marker med bl.a. krissla (Inula sp.) och hampflockel (Eupatorium cannabium). Flera lokaler håller på att växa igen, varvid lokala poulationer riskerar att slås ut. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (7-25). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 80 (28-100) km². -2005. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea och kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(ii,iii)).
Framvingar ockrabruna med inströdda grå vingfjäll, särskilt på den främre halvan av vingarna . Framvingekant vitaktig med tre vitgrå längsgående linjer över vingarna och mot bakkanten ytterligare en smal, ljus och längsgående strimma. Bakvingar är mörkgrå. Vingfransar är gråa. Huvudet är ockravitt och antennerna är svartvitrandiga. Arten är svår att skilja från närstående arter som t ex den allmänna gullinjerad gullrissäckmal Coleophora trochilella. För säker artbestämning hänvisas till litteratur nedan. Fjärilen och larvsäcken finns avbildad i Emmet (1996). Vingspann 12-15 mm.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för hampflockelssäckmal

Länsvis förekomst och status för hampflockelssäckmal baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för hampflockelssäckmal

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten förekommer lokalt i Skåne och Västergötland samt något mer utbrett på Gotland och är 2010 funnen på Öland. Av de övriga nordiska grannländerna är den känd från Danmark och år 1998 funnen i Finland. I övrigt förekommer den i Ryssland, Lettland söderut genom Europa till Medelhavet.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Gelechioidea  
 • Familj
  Coleophoridae - säckmalar 
 • Släkte
  Coleophora  
 • Art
  Coleophora follicularis(Vallot, 1802) - hampflockelssäckmal
  Synonymer
  hampflockelsäckmal

Larven minerar från sin säck i bladen av hampflockel Eupatorium cannabis, krissla Inula salicina och luddkrissla Inula britannica och övervintrar sittande på marken i sin larvsäck fram till slutet av maj - början av juni. Fjärilen flyger i juni-juli.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog, Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Myrbiotoper, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· hampflockel - Eupatorium cannabinum (Viktig)
· krissla - Inula salicina (Viktig)
· krisslor - Inula (Viktig)
· luddkrissla - Inula britannica (Har betydelse)
Värdväxternas försvinnande genom för intensivt bete. Vägslåtter vid fuktiga diken där värdväxten krissla finns. Igenväxning av marker eller exploatering av fuktiga ofta strandnära miljöer med förekomster av värdväxter.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Viss negativ effekt)
Hampflockel och krissla bör gynnas genom lämpliga röjningar och gallringar, samt gärna måttlig betning. Avstå från torrläggning och exploatering av värdväxternas livsmiljöer.

Benander, P. 1939. Die Coleophoriden Schwedens. Opusc. Ent. 4: 77 (som C. inulifolia).

Emmet, A. M., Langmaid, J. R., Bland, K. P., Corley, M.F.V., Razowski, J. Coleophoridae in Emmet, A. (ed.). 1996. The Moths and Butterflies of Great Britain and Ireland. Volume 3

Kullberg, J., Albrecht, A., Kaila, L. & Varis V. Checklist of Finnish lepidoptera- Suomen perhosten luettelo. - Salbergia 6: 45- 190. Helsinki

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 1989. Rev. Ingvar Svensson 1994. Rev. Göran Palmqvist 2011.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Gelechioidea  
 • Familj
  Coleophoridae - säckmalar 
 • Släkte
  Coleophora  
 • Art
  Coleophora follicularis, (Vallot, 1802) - hampflockelssäckmal
  Synonymer
  hampflockelsäckmal
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 1989. Rev. Ingvar Svensson 1994. Rev. Göran Palmqvist 2011.