Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  hasselbock

Organismgrupp Skalbaggar, Långhorningar Oberea linearis
Hasselbock Skalbaggar, Långhorningar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En långsmal, cylindriskt byggd långhorning med antenner som är nästan lika långa som kroppen. Färgen är svart och kroppslängden är cirka 15 mm. Benen är ljust rödgula.
Utbredning
Länsvis förekomst för hasselbock Observationer i Sverige för hasselbock
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Påträffad i Skåne, Blekinge, Småland, Öland, Öster- och Västergötland. Sentida fynd finns från Skåne och Öland. Arten är även funnen i Norge, Danmark och Lettland samt i Mellan- och Sydeuropa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Larvutvecklingen sker i levande, främst solexponerade årsskott av hassel. Arten är påträffad i Skåne, Blekinge, Småland, Öland, Öster- och Västergötland. Sentida fynd finns från Skåne och Öland. Antalet lokalområden i landet skattas till 60 (40-100). Förekomstarean (AOO) skattas till 240 (160-400) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Larvutvecklingen sker i levande, främst solexponerade årsskott av hassel. Vid äggläggning gnager honan nästan helt av ett 5–10 cm lång skott som sedan vissnar och hänger ned. Honan lägger ett ägg strax under brottstället och larven gnager sedan en mellan 50 och 100 cm lång gång nedåt i den klena, ofta endast strax över 1 cm tjocka, levande stammen. Larvutvecklingen är tvåårig och larven förpuppar sig i början av juni. Den fullbildade skalbaggen påträffas ofta sittande på levande hasselblad från slutet av juni till slutet av juli.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Triviallövskog
Triviallövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· alar
· alar
· almar
· almar
· avenbok
· avenbok
· hassel
· hassel
· skogsalm
· skogsalm
Levande träd
Levande träd
· hassel
· hassel
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Cerambycidae (långhorningar), Släkte Oberea, Art Oberea linearis (Linnaeus, 1761) - hasselbock Synonymer mörk cylinderbock

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Larvutvecklingen sker i levande, främst solexponerade årsskott av hassel. Arten är påträffad i Skåne, Blekinge, Småland, Öland, Öster- och Västergötland. Sentida fynd finns från Skåne och Öland. Antalet lokalområden i landet skattas till 60 (40-100). Förekomstarean (AOO) skattas till 240 (160-400) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).

Åtgärdsprogram Fastställt
En långsmal, cylindriskt byggd långhorning med antenner som är nästan lika långa som kroppen. Färgen är svart och kroppslängden är cirka 15 mm. Benen är ljust rödgula.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för hasselbock

Länsvis förekomst och status för hasselbock baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för hasselbock

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Påträffad i Skåne, Blekinge, Småland, Öland, Öster- och Västergötland. Sentida fynd finns från Skåne och Öland. Arten är även funnen i Norge, Danmark och Lettland samt i Mellan- och Sydeuropa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Cerambycidae - långhorningar 
 • Underfamilj
  Lamiinae  
 • Tribus
  Phytoeciini  
 • Släkte
  Oberea  
 • Art
  Oberea linearis(Linnaeus, 1761) - hasselbock
  Synonymer
  mörk cylinderbock

Larvutvecklingen sker i levande, främst solexponerade årsskott av hassel. Vid äggläggning gnager honan nästan helt av ett 5–10 cm lång skott som sedan vissnar och hänger ned. Honan lägger ett ägg strax under brottstället och larven gnager sedan en mellan 50 och 100 cm lång gång nedåt i den klena, ofta endast strax över 1 cm tjocka, levande stammen. Larvutvecklingen är tvåårig och larven förpuppar sig i början av juni. Den fullbildade skalbaggen påträffas ofta sittande på levande hasselblad från slutet av juni till slutet av juli.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Triviallövskog, Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· alar - Alnus (Har betydelse)
· almar - Ulmus (Har betydelse)
· avenbok - Carpinus betulus (Har betydelse)
· hassel - Corylus avellana (Viktig)
· skogsalm - Ulmus glabra (Har betydelse)
Levande träd (Viktig)
· hassel - Corylus avellana (Viktig)
Mörk cylinderbock har visat en kraftig tillbakagång och förekomsten på mellersta Öland kan vara hotad av den flisning av klent lövträdsvirke som förekommer där. Arten är främst knuten till gamla hässlen, men eftersom den föredrar glesa solexponerade hasselrunnor är säkert även en kraftig igenväxning av lokalerna ett hot.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Man bör avstå från att flisa hasselrunnor. Man bör även undvika kraftig igenväxning av hässlen, liksom att gallra bort hassel från bryn och andra solbelysta ställen.

Åtgärdsprogram Fastställt

Bilý, S. & Mehl, O. 1989. Longhorn Beetles (Coleoptera, Cerambycidae) of Fennoscandia and Denmark. Fauna Ent. Scand. Vol. 22: 176–177.

Butovitsch, V. 1939. Zur Kenntnis der Paarung, Eiablage und Ernährung der Cerambyciden. Ent. Tidskr. 60: 214, 230, 233, 250.

Kemner, N. A. 1922. Zur Kenntnis der Entwicklungsstadien und Lebensweise der schwedischen Cerambyciden. Ent. Tidskr. 43: 85, 131–132, 138.

Widenfalk, R. 1962. Anteckningar om svenska skalbaggar.1. Ent. Tidskr. 83: 104.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Cerambycidae - långhorningar 
 • Underfamilj
  Lamiinae  
 • Tribus
  Phytoeciini  
 • Släkte
  Oberea  
 • Art
  Oberea linearis, (Linnaeus, 1761) - hasselbock
  Synonymer
  mörk cylinderbock
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.