Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  hasseltryffel

Organismgrupp Storsvampar, Sporsäcksvampar Fischerula macrospora
Hasseltryffel Storsvampar, Sporsäcksvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En sporsäcksvamp som anses tillhöra skålsvamparna. Den växer underjordiskt och har en helt sluten fruktkropp och liknar därför mycket de äkta tryfflarna. Fruktkroppen är något oregelbundet rundad och ca 2 cm stor, mörkt brun och med slät yta, fast och elastisk. I genomsnitt är fruktkroppen kompakt, som mogen brunsvart med vindlande, ljusa stråk. Sporerna är mycket stora, brett ellipsoida, mörkt rödbruna och skulpterade med koniska, avrundad vårtor. Färska fruktkroppar uppges ha en svag men angenäm svampdoft.
Utbredning
Länsvis förekomst för hasseltryffel Observationer i Sverige för hasseltryffel
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Trots eftersök funnen endast en gång i Sverige, en lokal på Gotland. Fyndet gjordes 1990 på södra delen av ön. Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 10 (2005), vilket motsvarar ungefär 20 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 200 individer enligt IUCN:s definitioner). Det är svårt att bedöma ev. minskning. Arten är också känd från Italien och genom ett fynd i östra Kina.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Bildar mykorrhiza med hassel i glest fältskikt och skuggigt läge på sandig-moig mulljord.. Trots eftersök funnen endast en gång på Gotland, i en löväng som tidvis används för hästbete. Mycket liten population och förekomstarea. Svårt att bedöma ev. populationsförändringar. Missgynnas potentiellt av EUs nya regler för miljöstöd. Antalet reproduktiva individer skattas till 100 (20-200). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (5). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 5 (1-10). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10000 (8-10000) km² och förekomstarean (AOO) till 20 (8-40) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
Ekologi
Bildar sannolikt mykorrhiza med hassel. Växtplatsen på Gotland är en löväng i en löväng som tidvis används för hästbete, i glest fältskikt, i skuggigt läge under hassel, på djup, väldränerad sandig-moig mulljord. Fruktkropparna påträffades på ett par cm djup. I Italien har svampen påträffats i lövskog med ek, bok och hassel. Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka eller högst ett fåtal platser på en lokal. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· hassel
· hassel
Mark/sediment
Mark/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Pezizomycetes, Ordning Pezizales (skålsvampar), Familj Morchellaceae, Släkte Fischerula, Art Fischerula macrospora Mattir. - hasseltryffel Synonymer

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier D
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med hassel i glest fältskikt och skuggigt läge på sandig-moig mulljord.. Trots eftersök funnen endast en gång på Gotland, i en löväng som tidvis används för hästbete. Mycket liten population och förekomstarea. Svårt att bedöma ev. populationsförändringar. Missgynnas potentiellt av EUs nya regler för miljöstöd. Antalet reproduktiva individer skattas till 100 (20-200). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (5). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 5 (1-10). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10000 (8-10000) km² och förekomstarean (AOO) till 20 (8-40) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). Antalet individer bedöms vara lägre än gränsvärdet för Starkt hotad (EN) enligt D-kriteriet. (D).
En sporsäcksvamp som anses tillhöra skålsvamparna. Den växer underjordiskt och har en helt sluten fruktkropp och liknar därför mycket de äkta tryfflarna. Fruktkroppen är något oregelbundet rundad och ca 2 cm stor, mörkt brun och med slät yta, fast och elastisk. I genomsnitt är fruktkroppen kompakt, som mogen brunsvart med vindlande, ljusa stråk. Sporerna är mycket stora, brett ellipsoida, mörkt rödbruna och skulpterade med koniska, avrundad vårtor. Färska fruktkroppar uppges ha en svag men angenäm svampdoft.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för hasseltryffel

Länsvis förekomst och status för hasseltryffel baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för hasseltryffel

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Trots eftersök funnen endast en gång i Sverige, en lokal på Gotland. Fyndet gjordes 1990 på södra delen av ön. Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 10 (2005), vilket motsvarar ungefär 20 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 200 individer enligt IUCN:s definitioner). Det är svårt att bedöma ev. minskning. Arten är också känd från Italien och genom ett fynd i östra Kina.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Pezizomycetes  
 • Ordning
  Pezizales - skålsvampar 
 • Familj
  Morchellaceae  
 • Släkte
  Fischerula  
 • Art
  Fischerula macrosporaMattir. - hasseltryffel

Bildar sannolikt mykorrhiza med hassel. Växtplatsen på Gotland är en löväng i en löväng som tidvis används för hästbete, i glest fältskikt, i skuggigt läge under hassel, på djup, väldränerad sandig-moig mulljord. Fruktkropparna påträffades på ett par cm djup. I Italien har svampen påträffats i lövskog med ek, bok och hassel. Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka eller högst ett fåtal platser på en lokal. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark, Lövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· hassel - Corylus avellana (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Viktig)
Arten får anses starkt hotad så länge bara en växtplats är känd. Förändringar i form av ändrad markanvändning, gallring eller kalavverkning kan utrota svampen.

Påverkan
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
Växtplatsen måste snarast säkerställas och andra liknande miljöer bör inventeras.

Kers, L.E. 1992. Tryffeln Fischerula macrospora Matt. funnen i Sverige. Svensk Bot. Tidskr. 86: 295–298.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Ascomycota - sporsäcksvampar 
 • Understam
  Pezizomycotina  
 • Klass
  Pezizomycetes  
 • Ordning
  Pezizales - skålsvampar 
 • Familj
  Morchellaceae  
 • Släkte
  Fischerula  
 • Art
  Fischerula macrospora, Mattir. - hasseltryffel
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.