Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  havstrandsfältmal

Organismgrupp Fjärilar, Malar m.fl. Scythris productella
Havstrandsfältmal Fjärilar, Malar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Framvingen är enfärgat mörkt brunbrons glänsande och bakvingen mörkt brungrå. Vingfransar mörkt bruna. Arten kan förväxlas med andra enfärgade korthuvud­malar varför hänvisning till Bengtsson (1997) är nödvändig för säker identifiering. Vingspann 13-18 mm.
Utbredning
Länsvis förekomst för havstrandsfältmal Observationer i Sverige för havstrandsfältmal
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige är arten endast funnen mycket begränsat på Seskarö och närliggande områden i Norrbottens kustland, första gången 1975. Närmaste lokal ligger i Finland på en ö i Finska viken. I övrigt är den känd med spridda mycket lokala förekomster i Europa, där den huvudsakligen påträffas i bergstrakter och österut i Ryssland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ac(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Havsstrandkorthuvudmal är känd från ett antal moränrevlar som kommer upp i flacka havsvikar på Norrbottens landhöjningskust. Artens värdväxt i norra Sverige är inte känd, men misstänks kunna vara havtorn. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (5-500). Förekomstarean (AOO) skattas till 80 (20-2000) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och extrema fluktuationer förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ac(iv)).
Ekologi
Havsstrandkorthuvudmalens Scythris productella larv är inte känd med säkerhet. Fjärilen anträffas i juli på grusiga stränder och grusryggar med sparsam vegetation av kruståtel Deschampsia flexuosa havtorn Hippophae rhamnoides m.m. inom något tiotal meter från havet. Den flyger troligtvis inte särskilt mycket utan har påträffats mest i anslutning till havtorn.
Landskapstyper
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna strandbiotoper
Öppna strandbiotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Buskmark
Buskmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· havtorn
· havtorn
· kungsmynta
· kungsmynta
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Scythrididae (fältmalar), Släkte Scythris, Art Scythris productella (Zeller, 1839) - havstrandsfältmal Synonymer havsstrandkorthuvudmal

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ac(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Havsstrandkorthuvudmal är känd från ett antal moränrevlar som kommer upp i flacka havsvikar på Norrbottens landhöjningskust. Artens värdväxt i norra Sverige är inte känd, men misstänks kunna vara havtorn. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (5-500). Förekomstarean (AOO) skattas till 80 (20-2000) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och extrema fluktuationer förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ac(iv)).
Framvingen är enfärgat mörkt brunbrons glänsande och bakvingen mörkt brungrå. Vingfransar mörkt bruna. Arten kan förväxlas med andra enfärgade korthuvud­malar varför hänvisning till Bengtsson (1997) är nödvändig för säker identifiering. Vingspann 13-18 mm.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för havstrandsfältmal

Länsvis förekomst och status för havstrandsfältmal baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för havstrandsfältmal

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige är arten endast funnen mycket begränsat på Seskarö och närliggande områden i Norrbottens kustland, första gången 1975. Närmaste lokal ligger i Finland på en ö i Finska viken. I övrigt är den känd med spridda mycket lokala förekomster i Europa, där den huvudsakligen påträffas i bergstrakter och österut i Ryssland.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Gelechioidea  
 • Familj
  Scythrididae - fältmalar 
 • Släkte
  Scythris  
 • Art
  Scythris productella(Zeller, 1839) - havstrandsfältmal
  Synonymer
  havsstrandkorthuvudmal

Havsstrandkorthuvudmalens Scythris productella larv är inte känd med säkerhet. Fjärilen anträffas i juli på grusiga stränder och grusryggar med sparsam vegetation av kruståtel Deschampsia flexuosa havtorn Hippophae rhamnoides m.m. inom något tiotal meter från havet. Den flyger troligtvis inte särskilt mycket utan har påträffats mest i anslutning till havtorn.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna strandbiotoper, Öppen fastmark, Blottad mark, Buskmark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Har betydelse)
· havtorn - Hippophaë rhamnoides (Har betydelse)
· kungsmynta - Origanum vulgare (Har betydelse)
Exploatering av strandnära områden i artens förekomstområde för t.ex. bebyggelse av fritidshus.

Påverkan
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
Mer kunskap om artens ekologi och olika utvecklingsstadier behövs för att bättre förstå vilka de begränsande faktorerna i artens nisch är. Bevara tills vidare miljön på de lokaler arten förekommer på och eventuellt sätta in vissa begränsade röjningsinsatser.

Bengtsson, B. Å. 1984. The Scythrididae of Northern Europe. Fauna Ent. Scand. 13.

Bengtsson, B.Å. 1997. Scythrididae. In: Huemer, P., Karsholt, O. & Lyneborg, L. Microlepidoptera of Europe 2: 1-301.

Svensson, I. 1976. Anmärkningsvärda fynd av Microlepidoptera i Sverige 1975. Ent. Tidskr. 97: 128.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 1989. Rev. Ingvar Svensson 1994; Göran Palmqvist 2011. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Gelechioidea  
 • Familj
  Scythrididae - fältmalar 
 • Släkte
  Scythris  
 • Art
  Scythris productella, (Zeller, 1839) - havstrandsfältmal
  Synonymer
  havsstrandkorthuvudmal
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 1989. Rev. Ingvar Svensson 1994; Göran Palmqvist 2011. © ArtDatabanken, SLU 2005.