Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  havsstrandlöpare

Organismgrupp Skalbaggar, Jordlöpare m.fl. Bembidion cruciatum
Havsstrandlöpare Skalbaggar, Jordlöpare m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 4–5 mm lång jordlöpare med slank kroppsbyggnad, långa ben och antenner. Översidan är svart med metallglänsande framkropp, täckvingarna är försedda med vardera två blekgula fläckar, placerade så att den mörka grundfärgen bildar ett kors. Benen och antennernas tre innersta segment är gulröda. Arten är mycket svår att skilja från den allmänna arten Bembidion femoratum, och kan även förväxlas med andra fyrfläckiga arter i släktet.
Utbredning
Länsvis förekomst för havsstrandlöpare Observationer i Sverige för havsstrandlöpare
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Främst längs västkusten, dels i Skåne (kuststräckan mellan Landskrona och Helsingborg, inklusive Ven), dels i Halland från Laholmsbukten till Varbergstrakten. Några fynd finns från Gotland (Fårö), men det är osäkert om de representerar en reproducerande population. Under 2016 upptäcktes en förekomst vid Vättern (Artportalen). I Skåne och Halland påträffades arten förr talrikt, men efter 1950 har endast få fynd gjorts. Närmast i Danmark, även där sällsynt och endast vid havsstränder. I Finland på några lokaler längs sydkusten. Vidare i södra Karelen, längs östra och södra Östersjökusten samt på Brittiska öarna. Det ovanstående gäller den underart (ssp. polonicum) som hos oss representerar arten. Världsutbredningen av B. cruciatum sträcker sig annars från Europa till västra Sibirien och Kaukasus.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Akut hotad (CR)
Ett rovdjur som lever på fuktig, vegetationslös sand, i Sverige uteslutande vid havet. Dels i strandbranter med framsipprande grundvatten, dels på själva havsstranden, gärna vid bäckutlopp. Känd från ett mycket litet antal lokaler längs västkusten; dels i västra Skåne, dels i Halland. Starkt minskande under 1900-talet. Artens tillbakagång i Halland är framför allt en följd av den kraftigt ökande badturismen. Backafallen vid Öresund hotas framför allt av igenväxning. Antalet lokalområden i landet skattas till 8 (4-12). Förekomstarean (AOO) skattas till 32 (16-48) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Ett dagaktivt rovdjur som lever på fuktig, vegetationslös sand/finsand, gärna på något torrare underlag en bit från vattnet. I Skåne och vid Vättern i erosionsbranter med framsipprande grundvatten, i Halland på steril, hårt packad sand vid havsstranden, gärna vid bäckutlopp. Även funnen på liknande underlag i täkter. I Finland lever arten uteslutande på vegetationslösa finsandbranter vid flodstränder. Övervintrar som fullbildad och genomgår larvutvecklingen under sommaren. Adulterna påträffas mest under fortplantningstiden på försommaren.
Landskapstyper
Havsstrand
Havsstrand
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Havsstrand
Havsstrand
Blottad mark
Blottad mark
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Carabidae (jordlöpare), Släkte Bembidion, Art Bembidion cruciatum Dejean, 1831 - havsstrandlöpare Synonymer

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Akut hotad (CR)

Dokumentation Ett rovdjur som lever på fuktig, vegetationslös sand, i Sverige uteslutande vid havet. Dels i strandbranter med framsipprande grundvatten, dels på själva havsstranden, gärna vid bäckutlopp. Känd från ett mycket litet antal lokaler längs västkusten; dels i västra Skåne, dels i Halland. Starkt minskande under 1900-talet. Artens tillbakagång i Halland är framför allt en följd av den kraftigt ökande badturismen. Backafallen vid Öresund hotas framför allt av igenväxning. Antalet lokalområden i landet skattas till 8 (4-12). Förekomstarean (AOO) skattas till 32 (16-48) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).

Åtgärdsprogram Framtagande avbrutet
En 4–5 mm lång jordlöpare med slank kroppsbyggnad, långa ben och antenner. Översidan är svart med metallglänsande framkropp, täckvingarna är försedda med vardera två blekgula fläckar, placerade så att den mörka grundfärgen bildar ett kors. Benen och antennernas tre innersta segment är gulröda. Arten är mycket svår att skilja från den allmänna arten Bembidion femoratum, och kan även förväxlas med andra fyrfläckiga arter i släktet.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för havsstrandlöpare

Länsvis förekomst och status för havsstrandlöpare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för havsstrandlöpare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Främst längs västkusten, dels i Skåne (kuststräckan mellan Landskrona och Helsingborg, inklusive Ven), dels i Halland från Laholmsbukten till Varbergstrakten. Några fynd finns från Gotland (Fårö), men det är osäkert om de representerar en reproducerande population. Under 2016 upptäcktes en förekomst vid Vättern (Artportalen). I Skåne och Halland påträffades arten förr talrikt, men efter 1950 har endast få fynd gjorts. Närmast i Danmark, även där sällsynt och endast vid havsstränder. I Finland på några lokaler längs sydkusten. Vidare i södra Karelen, längs östra och södra Östersjökusten samt på Brittiska öarna. Det ovanstående gäller den underart (ssp. polonicum) som hos oss representerar arten. Världsutbredningen av B. cruciatum sträcker sig annars från Europa till västra Sibirien och Kaukasus.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Adephaga - rovskalbaggar 
 • Överfamilj
  Caraboidea  
 • Familj
  Carabidae - jordlöpare 
 • Underfamilj
  Trechinae  
 • Tribus
  Bembidiini  
 • Släkte
  Bembidion  
 • Art
  Bembidion cruciatumDejean, 1831 - havsstrandlöpare

Ett dagaktivt rovdjur som lever på fuktig, vegetationslös sand/finsand, gärna på något torrare underlag en bit från vattnet. I Skåne och vid Vättern i erosionsbranter med framsipprande grundvatten, i Halland på steril, hårt packad sand vid havsstranden, gärna vid bäckutlopp. Även funnen på liknande underlag i täkter. I Finland lever arten uteslutande på vegetationslösa finsandbranter vid flodstränder. Övervintrar som fullbildad och genomgår larvutvecklingen under sommaren. Adulterna påträffas mest under fortplantningstiden på försommaren.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Havsstrand, Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Havsstrand, Blottad mark, Sötvattensstrand

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
I Halland är sannolikt ett alltför intensivt markslitage orsaken till artens tillbakagång, framför allt en konsekvens av den kraftigt ökande badturismen. De särpräglade branterna (backafallen) vid Öresund hotas framför allt av igenväxning och uttorkning.

Påverkan
 • Exploatering/konstruktion (Stor negativ effekt)
 • Mänsklig störning av art (Stor negativ effekt)
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Förstörelse av habitat/substrat (Stor negativ effekt)
Artens förekomst i Sverige bör inventeras, och de kvarvarande lokalerna skyddas. Fortsatta förändringar i vegetation och markförhållanden i Öresunds backafall och hur dessa påverkar markfaunan bör övervakas.

Åtgärdsprogram Framtagande avbrutet

Ljungberg, H. 2004. Skalbaggar i halländska sanddyner och kusthedar. Länsstyrelsen i Hallands län, Enheten för naturvård & miljöövervakning, meddelande 2004:6.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005, 2016. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Adephaga - rovskalbaggar 
 • Överfamilj
  Caraboidea  
 • Familj
  Carabidae - jordlöpare 
 • Underfamilj
  Trechinae  
 • Tribus
  Bembidiini  
 • Släkte
  Bembidion  
 • Art
  Bembidion cruciatum, Dejean, 1831 - havsstrandlöpare
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005, 2016. © ArtDatabanken, SLU 2005.