Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  hedbålmossa

Organismgrupp Mossor Pallavicinia lyellii
Hedbålmossa Mossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Hedbålmossa är en bållevermossa med en ogrenad något fiskluktande bål som har en markerad mittsträng. Bålen är 2-3 cm lång och 4-5 mm bred. På mittsträngens undersida sitter ljusbruna rhizoider. Arten är skildkönad och sporkapslar sällsynta. Sporkapselskaftets bas omges av en cylindrisk krage. Vid basen av denna sitter ytterligare en, kortare och djupt flikad krage. Vegetativa spridningskroppar tycks saknas.
Utbredning
Länsvis förekomst för hedbålmossa Observationer i Sverige för hedbålmossa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är i Sverige endast funnen 1965 på tre ställen på Hallands Väderö i Skåne. Hedbålmossan eftersöktes sensommaren 1989 och senare men blev ej återfunnen. Biotoperna tycks inte ha förändrats nämnvärt sedan fyndtillfället. Arten finns närmast i Danmark, där den är funnen på ett par lokaler på Själland och Jylland (senast sedd på 1970-talet, enl. K. Damsholt, brev). Den har en vid världsutbredning omfattande Eurasien, Nord- och Sydamerika, Oceanien och Nya Zeeland. Arten är rödlistad även i flera andra länder i Europa samt finns med på den europeiska rödlistan.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)
Växer främst på fuktig torvhaltig jord. Känd från en lokal i Sverige 1965. Arten har eftersökts vid flera tillfällen men utan resultat. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet. Den påträffades senast år 1965.
Ekologi
Mossan växer i allmänhet på torvhaltig jord eller murken ved i kärr eller på fukthedar.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Våtmark
Våtmark
Sötvatten
Sötvatten
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Barrskog
Barrskog
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Ved och bark
Ved och bark
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Marchantiopsida, Ordning Metzgeriales, Familj Pallaviciniaceae, Släkte Pallavicinia, Art Pallavicinia lyellii (Hook.) Carruth. - hedbålmossa Synonymer

Kategori Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)

Dokumentation Växer främst på fuktig torvhaltig jord. Känd från en lokal i Sverige 1965. Arten har eftersökts vid flera tillfällen men utan resultat. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet. Den påträffades senast år 1965.
Hedbålmossa är en bållevermossa med en ogrenad något fiskluktande bål som har en markerad mittsträng. Bålen är 2-3 cm lång och 4-5 mm bred. På mittsträngens undersida sitter ljusbruna rhizoider. Arten är skildkönad och sporkapslar sällsynta. Sporkapselskaftets bas omges av en cylindrisk krage. Vid basen av denna sitter ytterligare en, kortare och djupt flikad krage. Vegetativa spridningskroppar tycks saknas.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för hedbålmossa

Länsvis förekomst och status för hedbålmossa baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för hedbålmossa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är i Sverige endast funnen 1965 på tre ställen på Hallands Väderö i Skåne. Hedbålmossan eftersöktes sensommaren 1989 och senare men blev ej återfunnen. Biotoperna tycks inte ha förändrats nämnvärt sedan fyndtillfället. Arten finns närmast i Danmark, där den är funnen på ett par lokaler på Själland och Jylland (senast sedd på 1970-talet, enl. K. Damsholt, brev). Den har en vid världsutbredning omfattande Eurasien, Nord- och Sydamerika, Oceanien och Nya Zeeland. Arten är rödlistad även i flera andra länder i Europa samt finns med på den europeiska rödlistan.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Marchantiophyta - levermossor 
 • Klass
  Marchantiopsida  
 • Ordning
  Metzgeriales  
 • Familj
  Pallaviciniaceae  
 • Släkte
  Pallavicinia  
 • Art
  Pallavicinia lyellii(Hook.) Carruth. - hedbålmossa

Mossan växer i allmänhet på torvhaltig jord eller murken ved i kärr eller på fukthedar.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap, Våtmark, Sötvatten

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Triviallövskog, Myrbiotoper

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Löv-/barrblandskog, Barrskog, Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Ved och bark (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Viktig)
Hedbålmossan anses hotad av verksamheter som torkar ut artens livsmiljöer. Den del av Hallands Väderö som mossan är uppgiven från betas fortfarande, och igenväxning och förbuskning förekommer ej. Ön är naturreservat sedan många år.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Klimatförändringar (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Viss negativ effekt)
Arten bör eftersökas ytterligare. Återfinns den måste artens miljökrav undersökas och lämpliga åtgärder vidtas för att klara artens överlevnad.
Utländska namn - GB: Ribbonwort.

Bates, J.W. 1993. Coparative growth patterns of the thalloid liverworts Pallavicinia lyellii and Pellia epiphylla at Silwood Park, Southern England. J. Bryol. 17: 439-445.

Crundwell, A.C. & Nyholm, E. 1968. New records on Scandinavian bryophytes. Svensk Bot. Tidskr. 62: 497-500.

Damsholt, K. 2002. Illustrated flora of Nordic liverworts and hornworts. -- Nordic Bryological Society, Copenhagen and Lund

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Nils Cronberg 1998. Uppdaterad 2010. © ArtDatabanken, SLU 2010.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Marchantiophyta - levermossor 
 • Klass
  Marchantiopsida  
 • Ordning
  Metzgeriales  
 • Familj
  Pallaviciniaceae  
 • Släkte
  Pallavicinia  
 • Art
  Pallavicinia lyellii, (Hook.) Carruth. - hedbålmossa
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Nils Cronberg 1998. Uppdaterad 2010. © ArtDatabanken, SLU 2010.