Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  hedblomsterstävmal

Organismgrupp Fjärilar, Malar m.fl. Ptocheuusa inopella
Hedblomsterstävmal Fjärilar, Malar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En liten art, vingspann bara 8–9 mm. Den ser vid första påseendet helt vit ut, men framvingarna uppvisar en del gulaktiga, mörkkantade längsstreck mellan vingribborna. Bakvingar är smala med ganska djup inbuktning under spetsen. Arten är avbildad av Elsner (1999).
Utbredning
Länsvis förekomst för hedblomsterstävmal Observationer i Sverige för hedblomsterstävmal
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är noterad från Sydsverige till Frankrike och österut till Grekland och Östeuropa. Även i norra Afrika och i Mellersta Östern har den insamlats. I Danmark är arten funnen på södra Jylland och Själland, från Lolland-Falster-Mön föreligger äldre fynd. I Sverige har arten bara hittats i Skåne och Blekinge. Det blekingska fyndet (sandfält på Listerlandet) härrör från Per Benanders tid (1938–39) då han fann arten ny för landskapet. Några nyare fynd därifrån lär inte finnas. I Skåne är arten påträffad på många platser. Huvudförekomsterna ligger i ett band från Kristianstadtrakten ner mot det sydöstra hörnet av Skåne, samt i mellersta Sydskåne. Under senare decennier har den anträffats på ett fåtal lokaler, och åtminstone en har försvunnit genom intensivt fårbete (vid Blåherremöllan, Maglehem). Hedblomsterfattigmalen är lokal och finns inte överallt där värdväxtens förekommer. Den kan finnas i ganska stor mängd somliga år på vissa platser. Man kan ändå anta, att arten långsiktigt går tillbaka till följd av att lokaler försvinner.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B1ab(iii,iv)+2ab(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Sårbar (VU)
Mycket stenotop och endast känd från några mindre lokaler i Skåne och Blekinge. Arten är liksom värdväxten, hedblomster (Helichrysum arenarium), hårt trängd och på stark tillbakagång. Arten har nyligen försvunnit från en lokal i Maglehem på grund av fårbete. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (5-40). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 3000 (4-4800) km² och förekomstarean (AOO) till 32 km². -2005. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii,iv)+2ab(iii,iv)).
Ekologi
Hedblomsterfattigmalen tillhör närings-, humus- och i allmänhet kalkfattiga sandhedar och dyner, någon gång ruderatmark och övergivna åkrar. Den är monofagt bunden till hedblomster Helichrysum arenarium. Larven är ljust bärnstensgul med något mörkare huvud. Den lever under augusti-september i blomhuvudena av värdväxten och övervintrar sannolikt som puppa. Fjärilen, som är dagaktiv, kläcks i juni och ses flygande till slutet av juli. Den ses oftast sittande på hedblomster och smälter väl in.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· hedblomster
· hedblomster
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Gelechiidae (stävmalar), Släkte Ptocheuusa, Art Ptocheuusa inopella (Zeller, 1839) - hedblomsterstävmal Synonymer hedblomsterfattigmal

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B1ab(iii,iv)+2ab(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Mycket stenotop och endast känd från några mindre lokaler i Skåne och Blekinge. Arten är liksom värdväxten, hedblomster (Helichrysum arenarium), hårt trängd och på stark tillbakagång. Arten har nyligen försvunnit från en lokal i Maglehem på grund av fårbete. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (5-40). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 3000 (4-4800) km² och förekomstarean (AOO) till 32 km². -2005. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(iii,iv)+2ab(iii,iv)).
En liten art, vingspann bara 8–9 mm. Den ser vid första påseendet helt vit ut, men framvingarna uppvisar en del gulaktiga, mörkkantade längsstreck mellan vingribborna. Bakvingar är smala med ganska djup inbuktning under spetsen. Arten är avbildad av Elsner (1999).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för hedblomsterstävmal

Länsvis förekomst och status för hedblomsterstävmal baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för hedblomsterstävmal

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är noterad från Sydsverige till Frankrike och österut till Grekland och Östeuropa. Även i norra Afrika och i Mellersta Östern har den insamlats. I Danmark är arten funnen på södra Jylland och Själland, från Lolland-Falster-Mön föreligger äldre fynd. I Sverige har arten bara hittats i Skåne och Blekinge. Det blekingska fyndet (sandfält på Listerlandet) härrör från Per Benanders tid (1938–39) då han fann arten ny för landskapet. Några nyare fynd därifrån lär inte finnas. I Skåne är arten påträffad på många platser. Huvudförekomsterna ligger i ett band från Kristianstadtrakten ner mot det sydöstra hörnet av Skåne, samt i mellersta Sydskåne. Under senare decennier har den anträffats på ett fåtal lokaler, och åtminstone en har försvunnit genom intensivt fårbete (vid Blåherremöllan, Maglehem). Hedblomsterfattigmalen är lokal och finns inte överallt där värdväxtens förekommer. Den kan finnas i ganska stor mängd somliga år på vissa platser. Man kan ändå anta, att arten långsiktigt går tillbaka till följd av att lokaler försvinner.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Gelechioidea  
 • Familj
  Gelechiidae - stävmalar 
 • Underfamilj
  Anomologinae  
 • Släkte
  Ptocheuusa  
 • Art
  Ptocheuusa inopella(Zeller, 1839) - hedblomsterstävmal
  Synonymer
  hedblomsterfattigmal

Hedblomsterfattigmalen tillhör närings-, humus- och i allmänhet kalkfattiga sandhedar och dyner, någon gång ruderatmark och övergivna åkrar. Den är monofagt bunden till hedblomster Helichrysum arenarium. Larven är ljust bärnstensgul med något mörkare huvud. Den lever under augusti-september i blomhuvudena av värdväxten och övervintrar sannolikt som puppa. Fjärilen, som är dagaktiv, kläcks i juni och ses flygande till slutet av juli. Den ses oftast sittande på hedblomster och smälter väl in.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö, Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Öppen fastmark, Blottad mark

Biotoper där arten kan förekomma: Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· hedblomster - Helichrysum arenarium (Viktig)
Hedblomster är fridlyst i Skåne, Halland och på Gotland. Det främsta hotet mot den är skogsplantering, igenväxning genom minskad hävd samt uppodling. Även intensivt fårbete, vägbyggnation och exploatering för bostäder eller annan byggnation kan förstöra lokaler med fjärilen.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
 • Bekämpningsmedel (Viss negativ effekt)
 • Förstörelse av habitat/substrat (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss positiv effekt)
En jämn grässvål missgynnar hedblomster och därmed också fjärilen, medan återkommande störningar genom bete och mekanisk blottläggning av sanden inverkar positivt. Lokaler med hedblomsterfattigmal bör skyddas mot exploatering och om de ligger inom reservat bör skötselplanerna innefatta åtgärder, som gynnar hedblomster. Någon känd fyndplats kunde utgöra referenslokal för malen, exempelvis i Kivikstrakten. Återkommande besök skulle kunna ingå i ett program för att övervaka utvecklingen av fjärilen. Vidare bör rapporteringar ske från några andra lokaler, så att man kan få en uppfattning om vilka förändringar hela den svenska (skånska) populationen genomgår.

Benander, P. 1928. Svensk Insektsfauna 10. Fjärilar. Lepidoptera. II. Småfjärilar. Microlepidoptera. 1. Familjen Gelechiidae. Entomologiska Föreningen i Stockholm.

Elsner, G. et al. 1999. Die Palpenmotten (Lepidoptera, Gelechiidae) Mitteleuropas. Bratislava.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Å. Bengtsson 2002. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Gelechioidea  
 • Familj
  Gelechiidae - stävmalar 
 • Underfamilj
  Anomologinae  
 • Släkte
  Ptocheuusa  
 • Art
  Ptocheuusa inopella, (Zeller, 1839) - hedblomsterstävmal
  Synonymer
  hedblomsterfattigmal
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Å. Bengtsson 2002. © ArtDatabanken, SLU 2005.