Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  hedblomstervecklare

Organismgrupp Fjärilar, Vecklare Eupoecilia cebrana
Hedblomstervecklare Fjärilar, Vecklare

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för hedblomstervecklare Observationer i Sverige för hedblomstervecklare
Svensk förekomst
Ej längre bofast, nu endast tillfälligt förekommande
E. cebrana uppgavs redan av Wallengren (1875) från Skåne och anträffades ännu i mitten av 1900-talet på lokaler i landskapets östra del, men har under de senaste decennierna eftersökts förgäves. Arten kan dock finnas kvar någonstans i låg numerär. 2004 påträffades arten på Bornholm, som ny för Danmark. Detta gör att nya eftersökningar bör göras på lämpliga lokaler i Sverige, för att utröna om arten finns kvar eller möjligen kan ha återetablerat sig i landet. Arten saknas i övriga Norden liksom i västra och stora delar av södra Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)
Mycket stenotop och endast äldre fynd kända från några mindre lokaler i östra Skåne. Arten är sannolikt redan utdöd från dessa och dessutom är värdväxten hedblomster (Helichrysum arenarium) hårt trängd och på stark tillbakagång. Då arten togs som ny för Danmark på Bornholm sommaren 2003 bör den återigen eftersökas på lämpliga svenska biotoper. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet.
Ekologi
Larven lever i juli–augusti i vävrör på blommorna av hedblomster (Helichrysum arenarium). Fjärilen flyger mest nattetid på öppna sandmarker i slutet av maj och början av juni. Arten är sannolikt starkt värmekrävande.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· hedblomster
· hedblomster
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Tortricidae (vecklare), Släkte Eupoecilia, Art Eupoecilia cebrana (Hübner, 1813) - hedblomstervecklare Synonymer

Kategori Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)

Dokumentation Mycket stenotop och endast äldre fynd kända från några mindre lokaler i östra Skåne. Arten är sannolikt redan utdöd från dessa och dessutom är värdväxten hedblomster (Helichrysum arenarium) hårt trängd och på stark tillbakagång. Då arten togs som ny för Danmark på Bornholm sommaren 2003 bör den återigen eftersökas på lämpliga svenska biotoper. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet.

Svensk förekomst Ej längre bofast, nu endast tillfälligt förekommande
Länsvis förekomst för hedblomstervecklare

Länsvis förekomst och status för hedblomstervecklare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för hedblomstervecklare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.E. cebrana uppgavs redan av Wallengren (1875) från Skåne och anträffades ännu i mitten av 1900-talet på lokaler i landskapets östra del, men har under de senaste decennierna eftersökts förgäves. Arten kan dock finnas kvar någonstans i låg numerär. 2004 påträffades arten på Bornholm, som ny för Danmark. Detta gör att nya eftersökningar bör göras på lämpliga lokaler i Sverige, för att utröna om arten finns kvar eller möjligen kan ha återetablerat sig i landet. Arten saknas i övriga Norden liksom i västra och stora delar av södra Europa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Tortricoidea  
 • Familj
  Tortricidae - vecklare 
 • Underfamilj
  Tortricinae  
 • Släkte
  Eupoecilia  
 • Art
  Eupoecilia cebrana(Hübner, 1813) - hedblomstervecklare

Larven lever i juli–augusti i vävrör på blommorna av hedblomster (Helichrysum arenarium). Fjärilen flyger mest nattetid på öppna sandmarker i slutet av maj och början av juni. Arten är sannolikt starkt värmekrävande.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö, Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Öppen fastmark, Blottad mark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· hedblomster - Helichrysum arenarium (Viktig)
Skogsplantering och ändrade brukningsformer i jordbruket. Återställning av grustäkter. Upphörande av militär verksamhet på skjutfält.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
 • Bekämpningsmedel (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss positiv effekt)
Bevara för arten lämpliga biotoper. Igenväxande sandmarker bör restaureras och utsättas för någon form av markstörning för att gynna den konkurrenssvaga torrmarksfloran.

Benander, P. 1950. Vecklarfjärilar, Tortricina. Svensk Insektfauna, rekv. nr. 39.

Spuler, A. 1910. Die Schmetterlinge Europas, band II-III.

Tyler, T. 2003. Sandstäppens status vårvintern 2003. Botaniska notiser 136(4): 1-22.

Wallengren, H. D. J. 1875. Species Tortricum et Tinearum Scandinaviae. Bihang till K. Svenska Vet. Akad. Handlingar, Band 3, n:o 5.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Tortricoidea  
 • Familj
  Tortricidae - vecklare 
 • Underfamilj
  Tortricinae  
 • Släkte
  Eupoecilia  
 • Art
  Eupoecilia cebrana, (Hübner, 1813) - hedblomstervecklare
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 1997.