Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  hedfrölöpare

Organismgrupp Skalbaggar, Jordlöpare m.fl. Harpalus rufipalpis
Hedfrölöpare Skalbaggar, Jordlöpare m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 8,5–11 mm lång jordlöpare med bred och klumpig kropp. Färgen är svart. Ben och antenner är brunsvarta, medan antennernas bas och spets är något ljusare. Arten kan vara svår att skilja från närstående arter.
Utbredning
Länsvis förekomst för hedfrölöpare Observationer i Sverige för hedfrölöpare
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Tidigare känd från Skåne, Blekinge, Halland, Öland, Gotland och Östergötland (Omberg, 1920-talet). Fynden i Halland och på Gotland rör sig om vinddrivna djur, och arten påträffas även i Skåne regelbundet i vinddrift på havsstränder. Närmast i Danmark, Finland och Baltikum. Världsutbredningen omfattar Europa och sträcker sig österut till Turkiet och Turkmenistan. I Skåne liksom i Danmark föreföll arten att öka under efterkrigstiden, men efter 1970 är trenden mer oklar.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Lever på torra, öppna sandmarker med sparsam vegetation, främst på lav- och ljungrika borsttåtelhedar. Tidigare känd från Skåne, Halland, Öland, Gotland och Östergötland (Omberg, 1920-talet). Sentida fynd endast i Skåne och på en lokal på Öland. Hotas av igenväxning eller exploatering av sandmarker, skogsplanteringar och ändrade brukningsformer (upphört trädesbruk). Antalet lokalområden i landet skattas till 70 (45-90). Förekomstarean (AOO) skattas till 280 (180-360) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Lever på torra, öppna sandmarker med kort och sparsam vegetation – främst på lavrika sandhedar med borsttåtel och ljung men även i sandtag, på sandiga trädesåkrar och i gles, lavrik tallskog. Arten är värmekrävande, och det handlar ofta om solexponerade sydsluttningar. Arten är nattaktiv och dagtid nedgrävd i sanden. Liksom andra Harpalus-arter är den växtätare, både som larv och som fullbildad. Den övervintrar som fullbildad och genomgår larvutvecklingen under sommaren. Adulterna påträffas mest under fortplantningstiden på försommaren.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Carabidae (jordlöpare), Släkte Harpalus, Art Harpalus rufipalpis Sturm, 1818 - hedfrölöpare Synonymer Harpalus rufitarsis (Duftschmid, 1812) nec (Illiger, 1802)

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Lever på torra, öppna sandmarker med sparsam vegetation, främst på lav- och ljungrika borsttåtelhedar. Tidigare känd från Skåne, Halland, Öland, Gotland och Östergötland (Omberg, 1920-talet). Sentida fynd endast i Skåne och på en lokal på Öland. Hotas av igenväxning eller exploatering av sandmarker, skogsplanteringar och ändrade brukningsformer (upphört trädesbruk). Antalet lokalområden i landet skattas till 70 (45-90). Förekomstarean (AOO) skattas till 280 (180-360) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
En 8,5–11 mm lång jordlöpare med bred och klumpig kropp. Färgen är svart. Ben och antenner är brunsvarta, medan antennernas bas och spets är något ljusare. Arten kan vara svår att skilja från närstående arter.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för hedfrölöpare

Länsvis förekomst och status för hedfrölöpare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för hedfrölöpare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Tidigare känd från Skåne, Blekinge, Halland, Öland, Gotland och Östergötland (Omberg, 1920-talet). Fynden i Halland och på Gotland rör sig om vinddrivna djur, och arten påträffas även i Skåne regelbundet i vinddrift på havsstränder. Närmast i Danmark, Finland och Baltikum. Världsutbredningen omfattar Europa och sträcker sig österut till Turkiet och Turkmenistan. I Skåne liksom i Danmark föreföll arten att öka under efterkrigstiden, men efter 1970 är trenden mer oklar.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Adephaga - rovskalbaggar 
 • Överfamilj
  Caraboidea  
 • Familj
  Carabidae - jordlöpare 
 • Underfamilj
  Harpalinae  
 • Tribus
  Harpalini  
 • Släkte
  Harpalus  
 • Art
  Harpalus rufipalpisSturm, 1818 - hedfrölöpare
  Synonymer
  Harpalus rufitarsis (Duftschmid, 1812) nec (Illiger, 1802)

Lever på torra, öppna sandmarker med kort och sparsam vegetation – främst på lavrika sandhedar med borsttåtel och ljung men även i sandtag, på sandiga trädesåkrar och i gles, lavrik tallskog. Arten är värmekrävande, och det handlar ofta om solexponerade sydsluttningar. Arten är nattaktiv och dagtid nedgrävd i sanden. Liksom andra Harpalus-arter är den växtätare, både som larv och som fullbildad. Den övervintrar som fullbildad och genomgår larvutvecklingen under sommaren. Adulterna påträffas mest under fortplantningstiden på försommaren.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker

Biotoper där arten kan förekomma: Exploaterad miljö

Arten förefaller ha ökat, men de snabba vegetationsförändringar som sker i de sydsvenska sandmarkerna gör det sannolikt att trenden på sikt åter är minskande. Den hotas av igenväxning eller exploatering av sandmarker, av skogsplanteringar och av ändrade brukningsformer (upphört trädesbruk).

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Viss negativ effekt)
Upprätthåll beteshävd eller annan störning av sandmarker med borsttåtel-vegetation eller ljunghed.

Ljungberg, H. 1999. Skalbaggar och andra insekter på sandstäppslokaler i östra Skåne. Länsstyrelsen i Skåne län.

Ljungberg, H. 2002. Bete, störning och biologisk mångfald i odlingslandskapet – hotade skalbaggar i öländska torrmarker. Länsstyrelsen i Kalmar län, Miljöenheten, meddelande 2002:20.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Adephaga - rovskalbaggar 
 • Överfamilj
  Caraboidea  
 • Familj
  Carabidae - jordlöpare 
 • Underfamilj
  Harpalinae  
 • Tribus
  Harpalini  
 • Släkte
  Harpalus  
 • Art
  Harpalus rufipalpis, Sturm, 1818 - hedfrölöpare
  Synonymer
  Harpalus rufitarsis (Duftschmid, 1812) nec (Illiger, 1802)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.