Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  hedlarvmördare

Organismgrupp Skalbaggar, Jordlöpare m.fl. Calosoma auropunctatum
Hedlarvmördare Skalbaggar, Jordlöpare m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En stor (20–30 mm) jordlöpare med svart, svagt bronsglänsande översida, och tre längsrader av guldglänsande gropar på vardera täckvingen. Halsskölden är betydligt bredare än lång, till skillnad från den vanliga arten Carabus hortensis, som annars har en liknande färgteckning.
Utbredning
Länsvis förekomst för hedlarvmördare Observationer i Sverige för hedlarvmördare
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Känd genom ett drygt tiotal fynd från Skåne, Halland och Öland. Flertalet fynd är från kustnära lokaler, och utgörs åtminstone delvis av tillfälligt uppträdande individer, påträffade under tång på havsstränder. Det verkar dock sannolikt att arten upprätthållit reproducerande populationer i landet. Under 1900-talet funnen i Halland (Falkenbergstrakten) och på Öland (Bredsätra 1937). Sedan dess betraktad som försvunnen, men 2005 återfunnen på mellersta Öland, och troligen reproducerande. Närmast i Danmark (ett fåtal kustnära lokaler), Norge (ett fynd, sannolikt tillfälligt) och Baltikum, vidare utbredd från Mellaneuropa till Ryssland, Mindre Asien och Egypten. I Danmark har arten nyligen överraskande återfunnits på nordöstra Jylland efter många års frånvaro.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Akut hotad (CR)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)
Ett marklevande rovdjur som lever på torr, öppen sandmark med hed- eller stäppartad vegetation, även på sandig åkermark. Endast känd från ett fåtal lokaler i Skåne, Halland och Öland, nästan samtliga fynd från kustnära lokaler. Arten var senast påträffad i Halland vid 1900-talets början och på Öland 1937, men återfanns på en lokal på Öland 2005. Tänkbara hot mot artens miljö är ändrade brukningsformer samt upphört bete, igenväxning, skogsplantering eller exploatering av kustnära sandmarker. Antalet lokalområden i landet skattas till 2 (1-5). Förekomstarean (AOO) skattas till 8 (4-20) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Akut hotad (CR). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Ett marklevande rovdjur som lever på torr, öppen sandmark med hed- eller stäppartad vegetation. I Norden nästan uteslutande vid havskusten, i Mellaneuropa även i inlandet. Arten är i Danmark huvudsakligen funnen i de torrare partierna av havsstrandängar, men också på åkermark. Även i Sverige är den påträffad på sandig åkermark. Lever både som larv och fullvuxen huvudsakligen av fjärilslarver (t.ex Plusia gamma). Den fullvuxna skalbaggen är aktiv huvudsakligen under våren och försommaren, då också fortplantningen äger rum. Larvutvecklingen äger rum under sommaren, och nästa generation adulter har en kort aktivitetsperiod i augusti, innan övervintring sker.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Carabidae (jordlöpare), Släkte Calosoma, Art Calosoma auropunctatum (Herbst, 1784) - hedlarvmördare Synonymer Calosoma maderae ssp. auropunctatum (Herbst, 1784), Carabus auropunctatus Herbst, 1784

Kategori Akut hotad (CR)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)

Dokumentation Ett marklevande rovdjur som lever på torr, öppen sandmark med hed- eller stäppartad vegetation, även på sandig åkermark. Endast känd från ett fåtal lokaler i Skåne, Halland och Öland, nästan samtliga fynd från kustnära lokaler. Arten var senast påträffad i Halland vid 1900-talets början och på Öland 1937, men återfanns på en lokal på Öland 2005. Tänkbara hot mot artens miljö är ändrade brukningsformer samt upphört bete, igenväxning, skogsplantering eller exploatering av kustnära sandmarker. Antalet lokalområden i landet skattas till 2 (1-5). Förekomstarean (AOO) skattas till 8 (4-20) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Akut hotad (CR). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).

Åtgärdsprogram Framtagande avbrutet
En stor (20–30 mm) jordlöpare med svart, svagt bronsglänsande översida, och tre längsrader av guldglänsande gropar på vardera täckvingen. Halsskölden är betydligt bredare än lång, till skillnad från den vanliga arten Carabus hortensis, som annars har en liknande färgteckning.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för hedlarvmördare

Länsvis förekomst och status för hedlarvmördare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för hedlarvmördare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Känd genom ett drygt tiotal fynd från Skåne, Halland och Öland. Flertalet fynd är från kustnära lokaler, och utgörs åtminstone delvis av tillfälligt uppträdande individer, påträffade under tång på havsstränder. Det verkar dock sannolikt att arten upprätthållit reproducerande populationer i landet. Under 1900-talet funnen i Halland (Falkenbergstrakten) och på Öland (Bredsätra 1937). Sedan dess betraktad som försvunnen, men 2005 återfunnen på mellersta Öland, och troligen reproducerande. Närmast i Danmark (ett fåtal kustnära lokaler), Norge (ett fynd, sannolikt tillfälligt) och Baltikum, vidare utbredd från Mellaneuropa till Ryssland, Mindre Asien och Egypten. I Danmark har arten nyligen överraskande återfunnits på nordöstra Jylland efter många års frånvaro.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Adephaga - rovskalbaggar 
 • Överfamilj
  Caraboidea  
 • Familj
  Carabidae - jordlöpare 
 • Underfamilj
  Carabinae  
 • Tribus
  Carabini  
 • Släkte
  Calosoma  
 • Art
  Calosoma auropunctatum(Herbst, 1784) - hedlarvmördare
  Synonymer
  Calosoma maderae ssp. auropunctatum (Herbst, 1784)
  Carabus auropunctatus Herbst, 1784

Ett marklevande rovdjur som lever på torr, öppen sandmark med hed- eller stäppartad vegetation. I Norden nästan uteslutande vid havskusten, i Mellaneuropa även i inlandet. Arten är i Danmark huvudsakligen funnen i de torrare partierna av havsstrandängar, men också på åkermark. Även i Sverige är den påträffad på sandig åkermark. Lever både som larv och fullvuxen huvudsakligen av fjärilslarver (t.ex Plusia gamma). Den fullvuxna skalbaggen är aktiv huvudsakligen under våren och försommaren, då också fortplantningen äger rum. Larvutvecklingen äger rum under sommaren, och nästa generation adulter har en kort aktivitetsperiod i augusti, innan övervintring sker.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker

Biotoper där arten kan förekomma: Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Sannolika skäl till artens tillbakagång är ändrade (intensifierade) brukningsformer samt igenväxning, skogsplantering eller exploatering (stugbebyggelse etc) av kustnära sandmarker.

Påverkan
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
Om arten visar sig vara konstant reproducerande på Öland bör åtgärder vidtas för att säkerställa populationens fortbestånd. Fridlysning bör övervägas.

Åtgärdsprogram Framtagande avbrutet

Jørum, P. 1999. En population av strandpupperøver, Calosoma maderae (Fabricius, 1775) i det nordlige Jylland. Ent. Medd. 67:39–45.

Fägerström, C., Lundkvist, H. 2005. Intressanta skalbaggsfynd från Öland (5). Lucanus 10:58-64.

Ljungberg, H. 2002. Bete, störning och biologisk mångfald i odlingslandskapet – hotade skalbaggar i öländska torrmarker. Länsstyrelsen i Kalmar län, Miljöenheten, meddelande 2002:20.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 1999. Rev. Håkan Ljungberg 2006. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Adephaga - rovskalbaggar 
 • Överfamilj
  Caraboidea  
 • Familj
  Carabidae - jordlöpare 
 • Underfamilj
  Carabinae  
 • Tribus
  Carabini  
 • Släkte
  Calosoma  
 • Art
  Calosoma auropunctatum, (Herbst, 1784) - hedlarvmördare
  Synonymer
  Calosoma maderae ssp. auropunctatum (Herbst, 1784)
  Carabus auropunctatus Herbst, 1784
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 1999. Rev. Håkan Ljungberg 2006. © ArtDatabanken, SLU 2006.