Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  hedsmalmyra

Organismgrupp Steklar, Myror Temnothorax interruptus
Hedsmalmyra Steklar, Myror

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Arbetare: Längd 1,7–2,6 mm. Denna art och busksmalmyra Temnothorax parvulus är släktets två minsta arter. Kroppen är ljust gulbrun, men antennklubborna och främre delen av huvudets översida är mörka. Baktill på första bakkroppssegmentets översida finns ett par diffusa och obetydligt mörkare, kilformiga fläckar med spetsarna riktade inåt mot mitten. Pannlisterna är framtill vinklat böjda (rundat böjda hos övriga Temnothorax-arter). Mellankroppsryggen är svagt välvd i profil. Ryggtaggarna är långa och något nedåtböjda. Petiolus har ungefär samma form som hos den mest snarlika arten mörkhuvad smalmyra T. tuberum. Hos denna art är emellertid hela översidan av huvudet mörk, första bakkroppssegmentets ryggplåt har en mer utbredd mörkare teckning och ryggtaggarna är vanligtvis kortare.

Drottning: Längd 2,5–3,5 mm. Finns i två storlekar, varav den som endast är obetydligt större än en arbetare (2,5 mm lång) inte är känd från Norden. Den något större form som förekommer hos oss är mörkbrun och 3–3,5 mm lång. De vinklat böjda pannlisterna skiljer den från släktets övriga arter. Från den snarlika arten mörkhuvad smalmyra T. tuberum skiljer den sig dessutom genom de oftast något längre ryggtaggarna, skutellen (som är glatt på mitten) och den spetsigare petiolusovansidan.

Hane: Längd 2–3 mm. Skiljer sig från alla andra arter i släktet genom att antennskaftet är lika långt som de ovanligt korta tredje till sjunde antennsegmenten tillsammans. Hos släktets övriga arter är antennskaftet högst så långt som tredje till femte antennsegmentet tillsammans. Mesoscutum och skutellen är tätt längsstrierade, precis som hos mörkhuvad smalmyra T. tuberum.
Utbredning
Länsvis förekomst för hedsmalmyra Observationer i Sverige för hedsmalmyra
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Hedsmalmyra är funnen i Sverige (Gotland och Gotska Sandön), Danmark (Laesö), sydligaste Norge (Telemark och Oslo) och södra delen av Finland (Egentliga Finland, Nyland, Satakunda och Norra Karelen). Arten förekommer dessutom från södra England, genom Mellaneuropa, och österut till ryska gränsen.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B1ab(iii)+2ab(iii); D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Hedsmalmyra förekommer på Gotland och hittas på sandmarker med sandsvingel vid havet. Något enstaka fynd av arten är också gjort i grustäktsmiljö inne på ön. Arten är dessutom känd från Gotska sandön. Nyligen upptäcktes arten även på Öland. Den kräver torra, öppna marker. Arten är eftersökt men ytterst sällan påträffad, endast två platser är aktuella. Antalet reproduktiva individer skattas till 1000 (500-2000). Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (6-30). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4000 (3000-5750) km² och förekomstarean (AOO) till 60 (20-120) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (B1ab(iii)+2ab(iii); D1).
Ekologi
Flertalet nordeuropeiska fynd av hedsmalmyra har gjorts på glest bevuxen sandmark. De bon som hittats har legat några centimeter under markytan bland rötter av bl.a. borsttåtel Corynephorus canescens. Bon har också påträffats i mosskuddar och mellan stenar på torra kalkmarker. Samhällena innehåller antingen några små drottningar (alltså ej funna hos oss) eller en stor drottning. Stora och små drottningar förekommer inte i ett och samma samhälle, trots att båda formerna kan produceras i samma bo.
Landskapstyper
Havsstrand
Havsstrand
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp "Allätare" (omnivor)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Hymenoptera (steklar), Familj Formicidae (myror), Släkte Temnothorax (mindre smalmyror), Art Temnothorax interruptus (Schenck, 1852) - hedsmalmyra Synonymer Myrafant interruptus, Myrmica interrupta Schenck, 1852, Leptothorax interruptus

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B1ab(iii)+2ab(iii); D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Hedsmalmyra förekommer på Gotland och hittas på sandmarker med sandsvingel vid havet. Något enstaka fynd av arten är också gjort i grustäktsmiljö inne på ön. Arten är dessutom känd från Gotska sandön. Nyligen upptäcktes arten även på Öland. Den kräver torra, öppna marker. Arten är eftersökt men ytterst sällan påträffad, endast två platser är aktuella. Antalet reproduktiva individer skattas till 1000 (500-2000). Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (6-30). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4000 (3000-5750) km² och förekomstarean (AOO) till 60 (20-120) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (B1ab(iii)+2ab(iii); D1).
Arbetare: Längd 1,7–2,6 mm. Denna art och busksmalmyra Temnothorax parvulus är släktets två minsta arter. Kroppen är ljust gulbrun, men antennklubborna och främre delen av huvudets översida är mörka. Baktill på första bakkroppssegmentets översida finns ett par diffusa och obetydligt mörkare, kilformiga fläckar med spetsarna riktade inåt mot mitten. Pannlisterna är framtill vinklat böjda (rundat böjda hos övriga Temnothorax-arter). Mellankroppsryggen är svagt välvd i profil. Ryggtaggarna är långa och något nedåtböjda. Petiolus har ungefär samma form som hos den mest snarlika arten mörkhuvad smalmyra T. tuberum. Hos denna art är emellertid hela översidan av huvudet mörk, första bakkroppssegmentets ryggplåt har en mer utbredd mörkare teckning och ryggtaggarna är vanligtvis kortare.

Drottning: Längd 2,5–3,5 mm. Finns i två storlekar, varav den som endast är obetydligt större än en arbetare (2,5 mm lång) inte är känd från Norden. Den något större form som förekommer hos oss är mörkbrun och 3–3,5 mm lång. De vinklat böjda pannlisterna skiljer den från släktets övriga arter. Från den snarlika arten mörkhuvad smalmyra T. tuberum skiljer den sig dessutom genom de oftast något längre ryggtaggarna, skutellen (som är glatt på mitten) och den spetsigare petiolusovansidan.

Hane: Längd 2–3 mm. Skiljer sig från alla andra arter i släktet genom att antennskaftet är lika långt som de ovanligt korta tredje till sjunde antennsegmenten tillsammans. Hos släktets övriga arter är antennskaftet högst så långt som tredje till femte antennsegmentet tillsammans. Mesoscutum och skutellen är tätt längsstrierade, precis som hos mörkhuvad smalmyra T. tuberum.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för hedsmalmyra

Länsvis förekomst och status för hedsmalmyra baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för hedsmalmyra

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Hedsmalmyra är funnen i Sverige (Gotland och Gotska Sandön), Danmark (Laesö), sydligaste Norge (Telemark och Oslo) och södra delen av Finland (Egentliga Finland, Nyland, Satakunda och Norra Karelen). Arten förekommer dessutom från södra England, genom Mellaneuropa, och österut till ryska gränsen.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hymenoptera - steklar 
 • Underordning
  Apocrita - midjesteklar 
 • Infraordning
  Aculeata - gaddsteklar 
 • Överfamilj
  Vespoidea - getingar, myror mm 
 • Familj
  Formicidae - myror 
 • Underfamilj
  Myrmicinae - ettermyror 
 • Släkte
  Temnothorax - mindre smalmyror 
 • Art
  Temnothorax interruptus(Schenck, 1852) - hedsmalmyra
  Synonymer
  Myrafant interruptus
  Myrmica interrupta Schenck, 1852
  Leptothorax interruptus

Flertalet nordeuropeiska fynd av hedsmalmyra har gjorts på glest bevuxen sandmark. De bon som hittats har legat några centimeter under markytan bland rötter av bl.a. borsttåtel Corynephorus canescens. Bon har också påträffats i mosskuddar och mellan stenar på torra kalkmarker. Samhällena innehåller antingen några små drottningar (alltså ej funna hos oss) eller en stor drottning. Stora och små drottningar förekommer inte i ett och samma samhälle, trots att båda formerna kan produceras i samma bo.

Ekologisk grupp: "Allätare" (omnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Havsstrand

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark, Blottad mark

Biotoper där arten kan förekomma: Människoskapad miljö på land

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Arten förekommer i regel på helt busk- och trädfria platser och igenväxning är därför ett hot mot artens existens.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss positiv effekt)
Förekomsten på Gotska Sandön kräver förmodligen inga åtgärder, däremot krävs förmodligen på sikt busk- och trädröjning på lämpliga marker på Gotland för att arten ska hålla sig kvar där.
Etymologi: interruptus = avbruten; inter (lat.) = mellan; rumpere (lat. ) = bryta. Syftar på de två kilformiga mörka fläckarna på bakkroppen, som i jämförelse med motsvarande teckning hos mörkhuvad smalmyra Temnothorax tuberum kan sägas bilda ett avbrutet band.

Uttal: [Temnotórax interrúptus].

Collingwood, C.A. 1979. The Formicidae (Hymenoptera) of Fennoscandia and Denmark. Fauna Ent. Scand. 8: 1–174.

Douwes, P. 1995. Sveriges myror. Ent. Tidskr. 116(3): 83–99.

Douwes, P. 2012. Temnothorax interruptus hedsmalmyra, s. 114–115. – I: Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Steklar: Myror–getingar. Hymenoptera: Formicidae–Vespidae. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

Kutter, H. 1977. Hymenoptera-Formicidae. Fauna Insecta Helvetica 6: 1–298.

Seifert, B. 1996. Ameisen- beobachten, bestimmen. Naturbuch Verlag, Augsburg.

Seifert, B. 2007. Die Ameisen Mittel- und Nordeuropas. Lutra. Bautzen.

Ødegaard, F., Olsen, K.M., Staverløkk, A. & Gjershaug, J.O. 2015. Towards a new era for the knowledge of ants (Hymenoptera, Formicidae) in Norway? Nine species new to the country. Norwegian Journal of Entomology 62: 80–99.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Per Douwes 2002 & 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hymenoptera - steklar 
 • Underordning
  Apocrita - midjesteklar 
 • Infraordning
  Aculeata - gaddsteklar 
 • Överfamilj
  Vespoidea - getingar, myror mm 
 • Familj
  Formicidae - myror 
 • Underfamilj
  Myrmicinae - ettermyror 
 • Släkte
  Temnothorax - mindre smalmyror 
 • Art
  Temnothorax interruptus, (Schenck, 1852) - hedsmalmyra
  Synonymer
  Myrafant interruptus
  Myrmica interrupta Schenck, 1852
  Leptothorax interruptus
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Per Douwes 2002 & 2012.