Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  hedspolvivel

Organismgrupp Skalbaggar, Vivlar och barkborrar Coniocleonus nebulosus
Hedspolvivel Skalbaggar, Vivlar och barkborrar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 12–14 mm lång vivel med långsträckt spolformig kroppsform, kort snyte och långa, kraftiga ben. Kroppen är svart, översidan är täckt av en gråvit behåring som på framkroppen ofta har rödaktiga inslag. Nakna partier finns på halsskölden och täckvingarna, och bildar bl.a. två snedställda band över täckvingarna. Det främre bandet bildar en spetsig vinkel mot sömmen i täckvingarnas främre hälft. Behåringen skavs lätt av, och äldre exemplar kan vara nästan enfärgat svarta.
Utbredning
Länsvis förekomst för hedspolvivel Observationer i Sverige för hedspolvivel
Svensk förekomst
Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Främst längs västkusten, i västra Skåne och Göteborgstrakten (norra Halland, Västergötland och Bohuslän). Inlandsfynd finns från Småland (Tofteryd). Uppgifter från Öland baseras på förväxling med den snarlika arten Coniocleonus hollbergi (Ljungberg 2002). De senaste svenska fynden gjordes 1917 vid Ängelholm och 1940 vid Tofteryd. Känd från alla våra grannländer inklusive Baltikum, men har gått starkt tillbaka inom området. I Norge finns ett fåtal mycket gamla fynd och arten är 2010 rödlistad som försvunnen (RE). Även i Tyskland har den försvunnit från flertalet av de delstater där den tidigare förekom, men finns sannolikt kvar i några populationer i Danmark. Världsutbredningen sträcker sig från Europa till Sibirien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Sårbar (VU)
Lever på ljung på torra, öppna hedmarker. Påträffad efter Västkusten från Skåne till Bohuslän. Ej återfunnen efter 1917. Troligen försvann arten med ljunghedarna. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet.
Ekologi
Larvutvecklingen är dåligt känd, men antas ske i den vedartade stammen av ljung (Calluna vulgaris), under vilken de vuxna individerna ofta hittas. Det har dock visat sig hos en närstående art (C. hollbergi), att larverna lever i marken runt rötterna av bergssyra (Rumex acetosella), och det är troligt att C. nebulosus har en liknande utveckling (Rheinheimer et al. 2010). På torra, öppna marker med lågvuxen vegetation, framför allt på sandiga ljunghedar men också på andra typer av sandmark. I Skåne påträffades arten i början av 1900-talet på flygsanddyner med gles vegetation av planterad tall. Fullbildade skalbaggar påträffas främst efter övervintring under våren och försommaren då fortplantningen sker. De är marklevande och nattaktiva, och påträffas oftast under ljung eller andra växter eller nedgrävda i sanden.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Curculionidae (vivlar), Släkte Coniocleonus, Art Coniocleonus nebulosus (Linnaeus, 1758) - hedspolvivel Synonymer Cleonus nebulosus (Linnaeus, 1758)

Kategori Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Lever på ljung på torra, öppna hedmarker. Påträffad efter Västkusten från Skåne till Bohuslän. Ej återfunnen efter 1917. Troligen försvann arten med ljunghedarna. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet.
En 12–14 mm lång vivel med långsträckt spolformig kroppsform, kort snyte och långa, kraftiga ben. Kroppen är svart, översidan är täckt av en gråvit behåring som på framkroppen ofta har rödaktiga inslag. Nakna partier finns på halsskölden och täckvingarna, och bildar bl.a. två snedställda band över täckvingarna. Det främre bandet bildar en spetsig vinkel mot sömmen i täckvingarnas främre hälft. Behåringen skavs lätt av, och äldre exemplar kan vara nästan enfärgat svarta.

Svensk förekomst Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Länsvis förekomst för hedspolvivel

Länsvis förekomst och status för hedspolvivel baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för hedspolvivel

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Främst längs västkusten, i västra Skåne och Göteborgstrakten (norra Halland, Västergötland och Bohuslän). Inlandsfynd finns från Småland (Tofteryd). Uppgifter från Öland baseras på förväxling med den snarlika arten Coniocleonus hollbergi (Ljungberg 2002). De senaste svenska fynden gjordes 1917 vid Ängelholm och 1940 vid Tofteryd. Känd från alla våra grannländer inklusive Baltikum, men har gått starkt tillbaka inom området. I Norge finns ett fåtal mycket gamla fynd och arten är 2010 rödlistad som försvunnen (RE). Även i Tyskland har den försvunnit från flertalet av de delstater där den tidigare förekom, men finns sannolikt kvar i några populationer i Danmark. Världsutbredningen sträcker sig från Europa till Sibirien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Lixinae  
 • Tribus
  Cleonini  
 • Släkte
  Coniocleonus  
 • Art
  Coniocleonus nebulosus(Linnaeus, 1758) - hedspolvivel
  Synonymer
  Cleonus nebulosus (Linnaeus, 1758)

Larvutvecklingen är dåligt känd, men antas ske i den vedartade stammen av ljung (Calluna vulgaris), under vilken de vuxna individerna ofta hittas. Det har dock visat sig hos en närstående art (C. hollbergi), att larverna lever i marken runt rötterna av bergssyra (Rumex acetosella), och det är troligt att C. nebulosus har en liknande utveckling (Rheinheimer et al. 2010). På torra, öppna marker med lågvuxen vegetation, framför allt på sandiga ljunghedar men också på andra typer av sandmark. I Skåne påträffades arten i början av 1900-talet på flygsanddyner med gles vegetation av planterad tall. Fullbildade skalbaggar påträffas främst efter övervintring under våren och försommaren då fortplantningen sker. De är marklevande och nattaktiva, och påträffas oftast under ljung eller andra växter eller nedgrävda i sanden.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö, Havsstrand

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker

Artens starka tillbakagång står säkert i samband med den starkt minskande arealen näringsfattiga öppna hed- och sandmarker. Upphörd hävd och exploatering är bara två av de hot som alltjämt riktas mot dessa naturtyper.


Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
Arten bör eftersökas på de få kvarvarande ljunghedarna i Västsverige. Bete, bränning eller annan störning krävs på ljunghedar för att vidmakthålla tidiga successionsstadier.

Dieckmann, L. 1983. Beiträge zur Insektenfauna der DDR. Beitr. Entomol. 33(2): 257-381.

Ljungberg, H. 2002. Bete, störning och biologisk mångfald i odlingslandskapet – hotade skalbaggar i öländska torrmarker. Länsstyrelsen i Kalmar län, Miljöenheten, meddelande 2002:20.

Rheinheimer & Hassler (2010) Die Rüsselkäfer Baden-Württembergs. Karlsruhe

Ringdahl, O. 1921. Bidrag till kännedomen om de skånska stranddynernas insektfauna. Entomologisk Tidskrift 42: 21–92.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Christoffer Fägerström 2012, Håkan Ljungberg 2018. © ArtDatabanken, SLU 2018.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Lixinae  
 • Tribus
  Cleonini  
 • Släkte
  Coniocleonus  
 • Art
  Coniocleonus nebulosus, (Linnaeus, 1758) - hedspolvivel
  Synonymer
  Cleonus nebulosus (Linnaeus, 1758)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. Rev. Christoffer Fägerström 2012, Håkan Ljungberg 2018. © ArtDatabanken, SLU 2018.