Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  hjärtfläckig fallbagge

Organismgrupp Skalbaggar, Bladbaggar Cryptocephalus cordiger
Hjärtfläckig fallbagge Skalbaggar, Bladbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 5,5–6,5 mm lång bladbagge med kort, cylindrisk kroppsform. Huvudet är helt nedböjt och knappt synligt ovanifrån. Antennerna är långa och trådlika (dessa två karaktärer utmärker släktet Cryptocephalus, fallbaggar). Halsskölden är svart med ljusa sidokanter samt i mittlinjen ett gulvitt längsstreck och vid bakkanten framför skutellen en gulvit hjärtformig fläck. Täckvingarna är rödaktiga med två eller tre stora svarta fläckar. Skenbenen är rödaktiga, vilket skiljer den från några snarlika arter vilka alla har svarta ben.
Utbredning
Länsvis förekomst för hjärtfläckig fallbagge Observationer i Sverige för hjärtfläckig fallbagge
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Hjärtfallbaggen förekom förr på spridda lokaler från Skåne till södra Dalarna, samt i Norrbotten. Sentida fynd finns framför allt från centrala Öland, östra Småland, Västergötland (Kinnekulle), östra Uppland samt Norrbotten. I Norden fanns arten förr närmast i Danmark och Finland, men den anses vara regionalt utdöd i båda länderna. Världsutbredningen sträcker sig från Västeuropa över Syd- och Mellaneuropa ända till östra Sibirien. I Väst- och Mellaneuropa har arten dock numera försvunnit från många av de nordligare lokalerna.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Påträffas på torr solexponerad mark på buskar av ek, hassel, rosor eller på örter som t.ex. brudbröd. Känd från enstaka landskap från Skåne till Norrbotten. Sentida fynd finns från östra Småland, Öland, Västergötland (Kinnekulle), östra Uppland och Norrbotten. Antalet lokalområden i landet skattas till 60 (40-90). Förekomstarean (AOO) skattas till 240 (160-360) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
Ekologi
Den fullbildade skalbaggen påträffas på bl.a. ek, hassel, björk, vide Salix, men främst i blommorna av brudbröd Filipendula vulgaris. Arten påträffas främst på torra och öppna lokaler, som betade torrängar, alvar och sydväxtberg. Larverna lever troligen av vissnade växtdelar på marken och har bakkroppen innesluten i ett säcklikt "hus" bildat av exkrementer och jordpartiklar. Närmare detaljer om larvens levnadssätt och habitatkrav är ej kända.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Buskmark
Buskmark
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· björkar
· björkar
· brudbröd
· brudbröd
· ekar
· ekar
· hagtornar
· hagtornar
· hassel
· hassel
· rosor
· rosor
· viden
· viden
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Chrysomelidae (bladbaggar), Släkte Cryptocephalus, Art Cryptocephalus cordiger (Linnaeus, 1758) - hjärtfläckig fallbagge Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Påträffas på torr solexponerad mark på buskar av ek, hassel, rosor eller på örter som t.ex. brudbröd. Känd från enstaka landskap från Skåne till Norrbotten. Sentida fynd finns från östra Småland, Öland, Västergötland (Kinnekulle), östra Uppland och Norrbotten. Antalet lokalområden i landet skattas till 60 (40-90). Förekomstarean (AOO) skattas till 240 (160-360) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii)).
En 5,5–6,5 mm lång bladbagge med kort, cylindrisk kroppsform. Huvudet är helt nedböjt och knappt synligt ovanifrån. Antennerna är långa och trådlika (dessa två karaktärer utmärker släktet Cryptocephalus, fallbaggar). Halsskölden är svart med ljusa sidokanter samt i mittlinjen ett gulvitt längsstreck och vid bakkanten framför skutellen en gulvit hjärtformig fläck. Täckvingarna är rödaktiga med två eller tre stora svarta fläckar. Skenbenen är rödaktiga, vilket skiljer den från några snarlika arter vilka alla har svarta ben.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för hjärtfläckig fallbagge

Länsvis förekomst och status för hjärtfläckig fallbagge baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för hjärtfläckig fallbagge

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Hjärtfallbaggen förekom förr på spridda lokaler från Skåne till södra Dalarna, samt i Norrbotten. Sentida fynd finns framför allt från centrala Öland, östra Småland, Västergötland (Kinnekulle), östra Uppland samt Norrbotten. I Norden fanns arten förr närmast i Danmark och Finland, men den anses vara regionalt utdöd i båda länderna. Världsutbredningen sträcker sig från Västeuropa över Syd- och Mellaneuropa ända till östra Sibirien. I Väst- och Mellaneuropa har arten dock numera försvunnit från många av de nordligare lokalerna.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Chrysomelidae - bladbaggar 
 • Underfamilj
  Cryptocephalinae  
 • Tribus
  Cryptocephalini  
 • Släkte
  Cryptocephalus  
 • Art
  Cryptocephalus cordiger(Linnaeus, 1758) - hjärtfläckig fallbagge

Den fullbildade skalbaggen påträffas på bl.a. ek, hassel, björk, vide Salix, men främst i blommorna av brudbröd Filipendula vulgaris. Arten påträffas främst på torra och öppna lokaler, som betade torrängar, alvar och sydväxtberg. Larverna lever troligen av vissnade växtdelar på marken och har bakkroppen innesluten i ett säcklikt "hus" bildat av exkrementer och jordpartiklar. Närmare detaljer om larvens levnadssätt och habitatkrav är ej kända.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Buskmark

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark, Lövskog, Triviallövskog, Ädellövskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Har betydelse)
· björkar - Betula (Har betydelse)
· brudbröd - Filipendula vulgaris (Har betydelse)
· ekar - Quercus (Har betydelse)
· hagtornar - Crataegus (Har betydelse)
· hassel - Corylus avellana (Har betydelse)
· rosor - Rosa (Har betydelse)
· viden - Salix (Har betydelse)
Största hotet utgörs av att torra, solexponerade backar i betesmarker och lövängar växer igen till följd av upphört bete och slåtter, med kraftigt försämrat mikroklimat som följd.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Viss negativ effekt)
 • Igenplantering (Viss negativ effekt)
Röjning och återinfört bete i igenväxta hagmarker har gynnat arten i Västergötland. Liknande åtgärder bör gynna arten, framför allt i solexponerade bergsslänter. På Öland bör bete och röjning gynnas i igenväxande torrängar. Artens ekologi och nuvarande utbredning bör också undersökas.

Cedergren, G. 1923. Försök till insektsgeografisk indelning av svenska skalbaggar. Ent. Tidskr. 44:147–157.

Hansen, V. 1927. Bladbiller og bønnebiller (Chrysomelidae & Lariidae). Danmarks fauna 31. Gads forlag. 401 s.

Ljungberg, H. 2002. Bete, störning och biologisk mångfald i odlingslandskapet – hotade skalbaggar i öländska torrmarker. Länsstyrelsen i Kalmar län, Miljöenheten, meddelande 2002:20.

Mohr, K. H. 1966. 88. Fam. Chrysomelidae. I: Freude, H., Harde, K. W. & Lohse, F. A. (utg.) Die Käfer Mitteleuropas. Band 9. Goecke & Evers. 299 s.

Warchalowski, A. 2003. Chrysomelidae: the leaf-beetles of Europe and the Mediterranean.— Natura optima dux Foundation, Warsawa.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans Silfverberg & Ulf Gärdenfors 2002. Rev. Hans-Erik Wanntorp 2006, 2012.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Chrysomelidae - bladbaggar 
 • Underfamilj
  Cryptocephalinae  
 • Tribus
  Cryptocephalini  
 • Släkte
  Cryptocephalus  
 • Art
  Cryptocephalus cordiger, (Linnaeus, 1758) - hjärtfläckig fallbagge
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hans Silfverberg & Ulf Gärdenfors 2002. Rev. Hans-Erik Wanntorp 2006, 2012.