Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  hjärthalsad väglöpare

Organismgrupp Skalbaggar, Jordlöpare m.fl. Ophonus puncticollis
Hjärthalsad väglöpare Skalbaggar, Jordlöpare m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
7–10 mm. Kropp långsträckt cylindrisk med hjärtformad halssköld, enfärgat svart med rödgula ben och antenner. Översidan (särskilt halsskölden) med tydlig punktur, täckvingarna därtill med tilltryckt behåring. Arten ingår i en grupp av svårbestämda arter, och bestämningen bör därför kontrolleras av en specialist.
Utbredning
Länsvis förekomst för hjärthalsad väglöpare Observationer i Sverige för hjärthalsad väglöpare
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Utbredd i de mellansvenska slättbygderna, i Östergötland, Västergötland, Närke, Södermanland, Uppland och Västmanland. Dessutom känd från isolerade lokaler på Öland (Borgholm, endast ett 1800-talsfynd) och i Skåne (Löderup, några få fynd, men även under senare år). Närmast i Norge, där den går rätt långt upp i älvdalarna, samt i södra Finland. I Danmark endast funnen på ett fåtal lokaler på Jylland. Utbredd från Västeuropa österut till mindre Asien och Sibirien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Lever på torr, öppen, gärna kalkrik grusmark med gles vegetation, i väg- och åkerkanter, rasbranter i gamla grustag, kalkbrott etc. Utbredd i ett smalt band över de mellansvenska slättbygderna, i Östergötland, Västergötland, Närke, Södermanland, Uppland och Västmanland. Dessutom känd från enstaka lokaler på Öland och i Skåne. Hot mot artens miljö är restaurering av grustäkter och stenbrott och en minskad tillgång på "småbiotoper" med örtrika tidiga successionsstadier i jordbrukslandskapet. Antalet lokalområden i landet skattas till 80 (60-120). Förekomstarean (AOO) skattas till 320 (240-480) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Lever på torr, öppen, gärna kalkrik grusmark, ofta med sand- eller lerinblandning, med ej alltför tät och högvuxen gräs- och örtvegetation (ofta med ruderatprägel). I väg- och åkerkanter, rasbranter i gamla grustag, kalkbrott etc. Särskilt typisk för rullstensåsar i Mellansveriges slättbygder. Nästan alltid på utpräglat “varma” lokaler, i solexponerade södersluttningar. Också i Centraleuropa är arten knuten till torra, varma, stäppartade miljöer, gärna på kalkrik mark. Både som larv och som fullbildad en växtätare, som ofta påträffas uppkrupen i fröställningar av flockblomstriga växter. Övervintrar huvudsakligen som fullbildad, och påträffas främst under våren och försommaren.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· flockblommiga
· flockblommiga
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Carabidae (jordlöpare), Släkte Ophonus, Art Ophonus puncticollis (Paykull, 1798) - hjärthalsad väglöpare Synonymer Harpalus puncticollis (Paykull, 1798)

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Lever på torr, öppen, gärna kalkrik grusmark med gles vegetation, i väg- och åkerkanter, rasbranter i gamla grustag, kalkbrott etc. Utbredd i ett smalt band över de mellansvenska slättbygderna, i Östergötland, Västergötland, Närke, Södermanland, Uppland och Västmanland. Dessutom känd från enstaka lokaler på Öland och i Skåne. Hot mot artens miljö är restaurering av grustäkter och stenbrott och en minskad tillgång på "småbiotoper" med örtrika tidiga successionsstadier i jordbrukslandskapet. Antalet lokalområden i landet skattas till 80 (60-120). Förekomstarean (AOO) skattas till 320 (240-480) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
7–10 mm. Kropp långsträckt cylindrisk med hjärtformad halssköld, enfärgat svart med rödgula ben och antenner. Översidan (särskilt halsskölden) med tydlig punktur, täckvingarna därtill med tilltryckt behåring. Arten ingår i en grupp av svårbestämda arter, och bestämningen bör därför kontrolleras av en specialist.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för hjärthalsad väglöpare

Länsvis förekomst och status för hjärthalsad väglöpare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för hjärthalsad väglöpare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Utbredd i de mellansvenska slättbygderna, i Östergötland, Västergötland, Närke, Södermanland, Uppland och Västmanland. Dessutom känd från isolerade lokaler på Öland (Borgholm, endast ett 1800-talsfynd) och i Skåne (Löderup, några få fynd, men även under senare år). Närmast i Norge, där den går rätt långt upp i älvdalarna, samt i södra Finland. I Danmark endast funnen på ett fåtal lokaler på Jylland. Utbredd från Västeuropa österut till mindre Asien och Sibirien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Adephaga - rovskalbaggar 
 • Överfamilj
  Caraboidea  
 • Familj
  Carabidae - jordlöpare 
 • Underfamilj
  Harpalinae  
 • Tribus
  Harpalini  
 • Släkte
  Ophonus  
 • Art
  Ophonus puncticollis(Paykull, 1798) - hjärthalsad väglöpare
  Synonymer
  Harpalus puncticollis (Paykull, 1798)

Lever på torr, öppen, gärna kalkrik grusmark, ofta med sand- eller lerinblandning, med ej alltför tät och högvuxen gräs- och örtvegetation (ofta med ruderatprägel). I väg- och åkerkanter, rasbranter i gamla grustag, kalkbrott etc. Särskilt typisk för rullstensåsar i Mellansveriges slättbygder. Nästan alltid på utpräglat “varma” lokaler, i solexponerade södersluttningar. Också i Centraleuropa är arten knuten till torra, varma, stäppartade miljöer, gärna på kalkrik mark. Både som larv och som fullbildad en växtätare, som ofta påträffas uppkrupen i fröställningar av flockblomstriga växter. Övervintrar huvudsakligen som fullbildad, och påträffas främst under våren och försommaren.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Har betydelse)
· flockblommiga - Apiaceae (Har betydelse)
Potentiella hot är borttagande av åker- och dikeskanter, ogräsbekämpning längs åker- och vägkanter, samt restaurering av grustäkter och stenbrott. I dag är många förekomster belägna i gamla täkter, vilket gör artens läge utsatt.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Viss negativ effekt)
Hävda torra, grusiga vägkanter genom slåtter. Många rödlistade insekter är knutna till de tidiga successionsstadier som ofta skapas i sand- och grustäkter. Rutinerna vid brytning och efterbehandling bör ses över, så att täkternas positiva betydelse kan bibehållas.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005, 2015. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Adephaga - rovskalbaggar 
 • Överfamilj
  Caraboidea  
 • Familj
  Carabidae - jordlöpare 
 • Underfamilj
  Harpalinae  
 • Tribus
  Harpalini  
 • Släkte
  Ophonus  
 • Art
  Ophonus puncticollis, (Paykull, 1798) - hjärthalsad väglöpare
  Synonymer
  Harpalus puncticollis (Paykull, 1798)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005, 2015. © ArtDatabanken, SLU 2005.