Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  hyacintvaxskivling

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Hygrophorus hyacinthinus
Hyacintvaxskivling Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Hyacintvaxskivling är en gråaktig vaxskivling som liknar doftvaxskivling men den är ej eller föga flockig och luktar som hyacint.
Utbredning
Länsvis förekomst för hyacintvaxskivling Observationer i Sverige för hyacintvaxskivling
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
En boreal–montan barrskogsart som förekommer sällsynt i Nordeuropa. Hittills föreligger bara ett fåtal fynd från Alnön i Medelpad och kring Storsjön i Jämtland samt på Gotland. Sannolikt går det att hitta hyacintvaxskivlingen på fler lokaler i norra Sverige, men på grund av likheten med den vanliga doftvaxskivlingen (Hygrophorus agathosmus) är den lätt att förbise. Den förekommer även i de norra delarna av Norge och Finland, men även där är hittills bara ett fåtal växtplatser kända. Hyacintvaxskivlingens huvudsakliga utbredning tycks vara Alperna och andra bergsområden i Mellaneuropa. I dessa områden förefaller den vara ganska spridd men inte särskilt vanlig. Arten är rödlistad i Norge och Finland och anses vara akut hotad i Polen.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B2ab(iii); C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Bildar mykorrhiza med barrträd, sannolikt främst med gran i äldre kalk- och örtrik barrblandskog. Ganska anonym art om man inte uppmärksammar den kraftiga och behagliga doften. Förmodligen fragmenterad och förekommer endast i äldre skogsbestånd med totalt sett liten population och förekomstarea. Bedöms ha minskat och fortående att minska p.g.a. att arealen äldre barrskog som inte utsatts för slutavverkning på kalkrik mark minskar. Har uppenbart svårt att återetableras efter avverkning. Antalet reproduktiva individer skattas till 600 (120-1200). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (30). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (6-60). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10000 (3840-10000) km² och förekomstarean (AOO) till 100 (24-100) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 30 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Starkt hotad (EN). (B2ab(iii); C2a(i)).
Ekologi
En mykorrhizasvamp i barrskog där berggrunden består av kalksten. Av litteraturen framgår inte om arten kan växa med både gran och tall eller är knuten till endera trädslaget. På de svenska lokalerna har det varit barrblandskog men fruktkroppar har bara påträffats under gran.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· gran
· gran
Mark/sediment
Mark/sediment
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Hygrophoraceae, Släkte Hygrophorus (skogsvaxskivlingar), Art Hygrophorus hyacinthinus Quél. - hyacintvaxskivling Synonymer hyacintvaxing

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B2ab(iii); C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med barrträd, sannolikt främst med gran i äldre kalk- och örtrik barrblandskog. Ganska anonym art om man inte uppmärksammar den kraftiga och behagliga doften. Förmodligen fragmenterad och förekommer endast i äldre skogsbestånd med totalt sett liten population och förekomstarea. Bedöms ha minskat och fortående att minska p.g.a. att arealen äldre barrskog som inte utsatts för slutavverkning på kalkrik mark minskar. Har uppenbart svårt att återetableras efter avverkning. Antalet reproduktiva individer skattas till 600 (120-1200). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (30). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (6-60). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10000 (3840-10000) km² och förekomstarean (AOO) till 100 (24-100) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten uppgår till 30 % inom 50 år. Den minskande trenden har pågått en tid och bedöms fortsätta. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Starkt hotad (EN). (B2ab(iii); C2a(i)).
Hyacintvaxskivling är en gråaktig vaxskivling som liknar doftvaxskivling men den är ej eller föga flockig och luktar som hyacint.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för hyacintvaxskivling

Länsvis förekomst och status för hyacintvaxskivling baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för hyacintvaxskivling

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.En boreal–montan barrskogsart som förekommer sällsynt i Nordeuropa. Hittills föreligger bara ett fåtal fynd från Alnön i Medelpad och kring Storsjön i Jämtland samt på Gotland. Sannolikt går det att hitta hyacintvaxskivlingen på fler lokaler i norra Sverige, men på grund av likheten med den vanliga doftvaxskivlingen (Hygrophorus agathosmus) är den lätt att förbise. Den förekommer även i de norra delarna av Norge och Finland, men även där är hittills bara ett fåtal växtplatser kända. Hyacintvaxskivlingens huvudsakliga utbredning tycks vara Alperna och andra bergsområden i Mellaneuropa. I dessa områden förefaller den vara ganska spridd men inte särskilt vanlig. Arten är rödlistad i Norge och Finland och anses vara akut hotad i Polen.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Hygrophoraceae  
 • Underfamilj
  Hygrophoroideae  
 • Släkte
  Hygrophorus - skogsvaxskivlingar 
 • Art
  Hygrophorus hyacinthinusQuél. - hyacintvaxskivling
  Synonymer
  hyacintvaxing

En mykorrhizasvamp i barrskog där berggrunden består av kalksten. Av litteraturen framgår inte om arten kan växa med både gran och tall eller är knuten till endera trädslaget. På de svenska lokalerna har det varit barrblandskog men fruktkroppar har bara påträffats under gran.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Organogena jordar/sediment (Har betydelse)
Arten hotas främst av rationellt skogsbruk. Sannolikt är den beroende av att trädkontinuiteten på växtplatserna bevaras. Eftersom den bara påträffats på ett fåtal lokaler kan även mera slumpmässiga faktorer som exploatering för bebyggelse, vägar etc innebära ett hot mot hyacintvaxskivlingens fortbestånd i landet.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Förstörelse av habitat/substrat (Viss negativ effekt)
Tidigare kända lokaler bör besökas för att utröna om de fortfarande är aktuella. Om arten återfinns måste växtplatserna skyddas genom någon form av säkerställande. För att på sikt gynna hyacintvaxskivling och andra arter knutna till barrskogar på kalkrik mark bör fler lämpliga områden bevaras och lämnas till fri utveckling. Skogsbruk bör generellt bedrivas med stor naturvårdshänsyn i kalkrika barrskogar. Kalavverkning bör undvikas och markskador orsakade av terränggående skogsmaskiner minimeras.
Utländska namn – NO: Hyasintvokssopp, FI: Hyasinttivahakas.

Cetto, B. 1979. Der grosse Pilzführer. Band 2. BLV Verlagsgesellschaft, München Bern Wien.

Moser, M. & Jühlich, W. 1987. Farbatlas der Basidiomyceten III (Hygrophorus 9). Gustav Fischer Verlag, Stuttgart.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Hygrophoraceae  
 • Underfamilj
  Hygrophoroideae  
 • Släkte
  Hygrophorus - skogsvaxskivlingar 
 • Art
  Hygrophorus hyacinthinus, Quél. - hyacintvaxskivling
  Synonymer
  hyacintvaxing
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 1997.