Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  hylsnejlika

Organismgrupp Kärlväxter Petrorhagia prolifera
Hylsnejlika Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Hylsnejlika är en späd, ettårig, upp till 5 dm men vanligen 1–2 dm hög, styvt upprätt och oftast ogrenad ört. Bladen är 2–4 cm långa, trådsmala och spetsiga. Blommorna är huvudlikt gyttrade i stjälktoppen. Vanligen är bara en blomma utslagen åt gången varför blomningen pågår under lång tid i juli och augusti. De ljusröda kronbladen sticker ut ur en hylsa av blekbruna, hinnaktiga hölsterblad. Den smala stjälken, de smala bladen och de små, bleka blommorna gör hylsnejlikan svårupptäckt.
Utbredning
Länsvis förekomst för hylsnejlika Observationer i Sverige för hylsnejlika
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Hylsnejlika förekommer i Skåne samt på Öland och Gotland. Nyligen (1998) hittades den också på en lokal i Småland, Oskarshamn, på en dammvall. I Skåne förekommer den på 8 lokaler varav 5 lokaler finns längs Kåsebergaåsen. På Öland (50-tal lokaler) finns den spridd över en stor del av ön framförallt på alvarmark. Inom områden vid västra Landborgen i socknarna Räpplinge och Högsrum kan den vissa år uppträda i stora mängder. På Gotland finns 15-tal lokaler på öns mellersta delar samt på Karlsöarna. I övriga Norden finns den endast i Danmark, där den är ovanlig. Arten förekommer i Central- och Sydeuropa samt Kaukasus men saknas i Västeuropa. Den är införd i Nord- och Sydamerika, södra Afrika, Australien och Nya Zeeland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(ii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Sårbar (VU)
Förekommer främst på Öland och Gotland men även i Skåne. Hylsnejlika växer på torra, öppna och varma, kalkrika ställen. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 24500 km² och förekomstarean (AOO) till 228 (200-276) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser förekomstarea och antalet lokalområden. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(ii,iv)).
Ekologi
Hylsnejlika växer på torra, öppna och varma, kalkrika ställen. På Öland växer den gärna i de övre, sandiga rasbranterna i gamla grustag i strandbildningarna. Den växer även inom buskrika alvarområden på solbelysta kalkstensavsatser, ofta tillsammans med andra solälskande pionjärväxter och åtminstone tidigare även på trädesåkrar. På Gotland växer den på hällmarker där kalkstenen är överlagrad med ett tunt gruslager och även på ren sand. I Skåne växer den i stäppartad torräng. Antalet individ kan variera startk år från år. Tillfälligt är hylsnejlika också funnen som adventiv.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Caryophyllales (nejlikordningen), Familj Caryophyllaceae (nejlikväxter), Släkte Petrorhagia (klippnejlikor), Art Petrorhagia prolifera (L.) P. W. Ball & Heywood - hylsnejlika Synonymer Dianthus prolifer L., Tunica prolifera (L.) Scop., Kohlrauschia prolifera (L.) Kunth

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(ii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Förekommer främst på Öland och Gotland men även i Skåne. Hylsnejlika växer på torra, öppna och varma, kalkrika ställen. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 24500 km² och förekomstarean (AOO) till 228 (200-276) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser förekomstarea och antalet lokalområden. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(ii,iv)).
Konventioner Typisk art i 6120 Sandstäpp (Boreal region (BOR) och Kontinental region (CON))
Hylsnejlika är en späd, ettårig, upp till 5 dm men vanligen 1–2 dm hög, styvt upprätt och oftast ogrenad ört. Bladen är 2–4 cm långa, trådsmala och spetsiga. Blommorna är huvudlikt gyttrade i stjälktoppen. Vanligen är bara en blomma utslagen åt gången varför blomningen pågår under lång tid i juli och augusti. De ljusröda kronbladen sticker ut ur en hylsa av blekbruna, hinnaktiga hölsterblad. Den smala stjälken, de smala bladen och de små, bleka blommorna gör hylsnejlikan svårupptäckt.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för hylsnejlika

Länsvis förekomst och status för hylsnejlika baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för hylsnejlika

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Hylsnejlika förekommer i Skåne samt på Öland och Gotland. Nyligen (1998) hittades den också på en lokal i Småland, Oskarshamn, på en dammvall. I Skåne förekommer den på 8 lokaler varav 5 lokaler finns längs Kåsebergaåsen. På Öland (50-tal lokaler) finns den spridd över en stor del av ön framförallt på alvarmark. Inom områden vid västra Landborgen i socknarna Räpplinge och Högsrum kan den vissa år uppträda i stora mängder. På Gotland finns 15-tal lokaler på öns mellersta delar samt på Karlsöarna. I övriga Norden finns den endast i Danmark, där den är ovanlig. Arten förekommer i Central- och Sydeuropa samt Kaukasus men saknas i Västeuropa. Den är införd i Nord- och Sydamerika, södra Afrika, Australien och Nya Zeeland.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Caryophyllales - nejlikordningen 
 • Familj
  Caryophyllaceae - nejlikväxter 
 • Släkte
  Petrorhagia - klippnejlikor 
 • Art
  Petrorhagia prolifera(L.) P. W. Ball & Heywood - hylsnejlika
  Synonymer
  Dianthus prolifer L.
  Tunica prolifera (L.) Scop.
  Kohlrauschia prolifera (L.) Kunth

Hylsnejlika växer på torra, öppna och varma, kalkrika ställen. På Öland växer den gärna i de övre, sandiga rasbranterna i gamla grustag i strandbildningarna. Den växer även inom buskrika alvarområden på solbelysta kalkstensavsatser, ofta tillsammans med andra solälskande pionjärväxter och åtminstone tidigare även på trädesåkrar. På Gotland växer den på hällmarker där kalkstenen är överlagrad med ett tunt gruslager och även på ren sand. I Skåne växer den i stäppartad torräng. Antalet individ kan variera startk år från år. Tillfälligt är hylsnejlika också funnen som adventiv.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark, Blottad mark

Biotoper där arten kan förekomma: Människoskapad miljö på land, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Har betydelse)
Främsta hoten mot hylsnejlikan är upphört bete och igenväxning. Kvävenedfallet utgör säkert på sikt ett hot genom sin gödslande effekt. Enstaka lokaler på Gotland hotas av exploatering.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Stor negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
 • Igenplantering (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Bete med lämpligt antal djur måste upprätthållas. Eventuellt kan ytlig markbearbetning prövas i vissa områden. På Öland och Gotland bör områden där arten förekommer skyddas mot igenväxning. Arten bör övervakas av floraväktare.
Utländska namn – NO: Knoppnellik, DK: Knopnellike, GB: Proliferous Pink.

Andersson, U.-B. & Gunnarsson, T. 2006. Floraväktarrapport 2005 Ölands botaniska förening. Krutbrännaren 15 (1): 3–49.

Edqvist, M. 2000. Fyndhörnan. Parnassia 13 (1): 8–9.

Ekstam, U., Jacobson, R., Mattson, M. & Porsne, T. 1984. Ölands och Gotlands växtvärld. Natur och Kultur. Stockholm.

Hjernquist, A. 1988. Ur Lilla Karlsös flora. Rindi 8: 8–14.

Ingmansson, G. 1995. Stora Karlsös kärlväxtflora. Rindi 15: 55–150.

Olsson, K.-A 2000. Gamla bekanta – nya vänner. Rödlistade arter i Sverige 2000 ur ett skånskt perspektiv.

Lunds Botaniska Förening. Medlemsblad 2000 (3): 4–23.

Olsson, K.-A. & Tyler, T. 2001. Skånes rödlistade kärlväxter i ett hitoriskt perspektiv II. Bot. Not. 134 (3): 1–35.

Pedersen, A. 1959. Caryophyllaceernes udbredelse i Danmark. Bot. Tidsskr. 55: 157–267.

Weimarck, H. 1950. Bidrag till Skånes flora. 45. Some phytogeographical aspects of the Scanian flora. Bot. Not. 103: 133–144.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Thor 1992. Rev. Margareta Edqvist 2006. ©ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Caryophyllales - nejlikordningen 
 • Familj
  Caryophyllaceae - nejlikväxter 
 • Släkte
  Petrorhagia - klippnejlikor 
 • Art
  Petrorhagia prolifera, (L.) P. W. Ball & Heywood - hylsnejlika
  Synonymer
  Dianthus prolifer L.
  Tunica prolifera (L.) Scop.
  Kohlrauschia prolifera (L.) Kunth
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Thor 1992. Rev. Margareta Edqvist 2006. ©ArtDatabanken, SLU 2007.