Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  hylsnejlikesäckmal

Organismgrupp Fjärilar, Malar m.fl. Coleophora adelogrammella
Hylsnejlikesäckmal Fjärilar, Malar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Framvingen är brungul med vita längsgående linjer med inströdda svarta vingfjäll. Bakvinge grå. Mycket lik grovfjällig säckmal Coleophora millefoli, men små yttre skillnader finns som att ändleden på labialpalperna är något längre hos hylsnejlikmal, c:a halva längden jämfört med labialpalpens mittled. Hos grovfjällig säckmal är ändleden kortare än halva mittleden. På översidan av tibian hos det bakersta benparet syns hos hylsnejlikmalen gulaktiga hår medan dessa är vita hos grovfjällig säckmal. Arterna är dock till sitt yttre så pass lika att om tveksamhet råder bör genitalieundersökning göras. Vingspann 13-15 mm.
Utbredning
Länsvis förekomst för hylsnejlikesäckmal Observationer i Sverige för hylsnejlikesäckmal
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige är hylsnejlikesäckmalen endast känd med lokala förekomster från Skåne, Blekinge, Öland, Gotland, Uppland, Gästrikland och Medelpad. Den förekommer lokalt i samtliga nordiska grannländer liksom i de Baltiska länderna och med stora luckor i utbredningen till Sydeuropa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Känd från en handfull torrmarkslokaler i kustnära områden längs östkusten från Västernorrland och söderut till Skåne. Arten lever på hylsnejlika (Petrorhagia prolifera) men även andra nejlikarter av släktet Dianthus. På Öland har den en något stabilare förekomst, men på fastlandet är den mycket lokal och fragmenterad. De två förekomsterna i Uppland befinner sig i kraftig igenväxning och är starkt hotade. Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (9-40). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 120 (36-240) km². -2005. Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii,iv)).
Ekologi
Fjärilen flyger från juni till augusti på sandiga och kalkrika marker och liknande miljöer där värdväxten hylsnejlika Tunica saxifraga finns. Larven övervintrar och minerar vidare från säck åtminstone till maj, först i bladen och senare i nedre delen av stjälken. I Finland är arten funnen på backnejlika Dianthus deltoides och även stor sandnejlika Dianthus arenarius ssp. borussicus. I de nordligare länen bör arten leva på backnejlika Dianthus deltoides då hylsnejlika endast förekommer i Skåne, på Öland och Gotland. Även någon annan nejlikväxt kan förmodas vara möjlig värdväxt för arten.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· backnejlika
· backnejlika
· hylsnejlika
· hylsnejlika
· nejlikor
· nejlikor
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Coleophoridae (säckmalar), Släkte Coleophora, Art Coleophora adelogrammella Zeller, 1849 - hylsnejlikesäckmal Synonymer

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Känd från en handfull torrmarkslokaler i kustnära områden längs östkusten från Västernorrland och söderut till Skåne. Arten lever på hylsnejlika (Petrorhagia prolifera) men även andra nejlikarter av släktet Dianthus. På Öland har den en något stabilare förekomst, men på fastlandet är den mycket lokal och fragmenterad. De två förekomsterna i Uppland befinner sig i kraftig igenväxning och är starkt hotade. Antalet lokalområden i landet skattas till 30 (9-40). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 120 (36-240) km². -2005. Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(iii,iv)).
Framvingen är brungul med vita längsgående linjer med inströdda svarta vingfjäll. Bakvinge grå. Mycket lik grovfjällig säckmal Coleophora millefoli, men små yttre skillnader finns som att ändleden på labialpalperna är något längre hos hylsnejlikmal, c:a halva längden jämfört med labialpalpens mittled. Hos grovfjällig säckmal är ändleden kortare än halva mittleden. På översidan av tibian hos det bakersta benparet syns hos hylsnejlikmalen gulaktiga hår medan dessa är vita hos grovfjällig säckmal. Arterna är dock till sitt yttre så pass lika att om tveksamhet råder bör genitalieundersökning göras. Vingspann 13-15 mm.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för hylsnejlikesäckmal

Länsvis förekomst och status för hylsnejlikesäckmal baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för hylsnejlikesäckmal

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige är hylsnejlikesäckmalen endast känd med lokala förekomster från Skåne, Blekinge, Öland, Gotland, Uppland, Gästrikland och Medelpad. Den förekommer lokalt i samtliga nordiska grannländer liksom i de Baltiska länderna och med stora luckor i utbredningen till Sydeuropa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Gelechioidea  
 • Familj
  Coleophoridae - säckmalar 
 • Släkte
  Coleophora  
 • Art
  Coleophora adelogrammellaZeller, 1849 - hylsnejlikesäckmal

Fjärilen flyger från juni till augusti på sandiga och kalkrika marker och liknande miljöer där värdväxten hylsnejlika Tunica saxifraga finns. Larven övervintrar och minerar vidare från säck åtminstone till maj, först i bladen och senare i nedre delen av stjälken. I Finland är arten funnen på backnejlika Dianthus deltoides och även stor sandnejlika Dianthus arenarius ssp. borussicus. I de nordligare länen bör arten leva på backnejlika Dianthus deltoides då hylsnejlika endast förekommer i Skåne, på Öland och Gotland. Även någon annan nejlikväxt kan förmodas vara möjlig värdväxt för arten.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· backnejlika - Dianthus deltoides (Viktig)
· hylsnejlika - Petrorhagia prolifera (Viktig)
· nejlikor - Dianthus (Viktig)
Igenväxning av artens habitat genom minskad hävd. Skogsplantering på de igenväxande markerna eller exploatering och bebyggelse.

Påverkan
 • Ökad näringsbelastning (Viss negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
Röjning av spontant uppväxande sly. Avstå från skogsplantering på marker där hylsnejliksäckmalen förekommer. Vid beteshävd bör fårbete begränsas eller undvikas.

Baldizzone, G. 1987. Contributions à la connaissance des Coleophoride. XLVII. Alexanor 15: 18.

Benander, P. 1939. Die Coleophoriden Schwedens. Opusc. Ent. 4: 86.

Klimesch, J. 1952. Zur Morphologie und Biologie der Raupe der Coleophora separatella Benander. Zeitschr. des Wiener Entomologen-Vereines 36: 18.

Svensson, I. 1996 . Anmärkningsvärda fynd av småfjärilar (Microlepidoptera) i Sverige 1995. Ent. Tidskr. 117: 49-57.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 1989. Rev. Ingvar Svensson 1994. Rev. Göran Palmqvist 2011.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Gelechioidea  
 • Familj
  Coleophoridae - säckmalar 
 • Släkte
  Coleophora  
 • Art
  Coleophora adelogrammella, Zeller, 1849 - hylsnejlikesäckmal
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 1989. Rev. Ingvar Svensson 1994. Rev. Göran Palmqvist 2011.