Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  igelkottstaggsvamp

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Hericium erinaceus
Igelkottstaggsvamp Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Igelkottstaggsvamp är en vedlevande taggsvamp. Fruktkroppen är ettårig, upp till 20 cm bred, tjock och köttig, hjärtformad, rundad eller spatelformad, sittande eller kort skaftad, klädd med 2–5 cm långa taggar. Från början vit, sedan gulnande.
Utbredning
Länsvis förekomst för igelkottstaggsvamp Observationer i Sverige för igelkottstaggsvamp
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
En art som i Sverige är mycket sällsynt. Den är funnen i Skåne, Blekinge, Småland, Bohuslän, Västergötland, Östergötland och Uppland. Den är även mycket sällsynt i Danmark men inte funnen vare sig i Finland eller i Norge. Förutom från Europa är svampen även känd från Asien och Nordamerika. Den är rödlistad i bl.a. Danmark, Polen och Tyskland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Akut hotad (CR)
Kriterier
C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Nedbrytare i stammar och stamhåligheter på gamla levande, ibland även döda lövträd, främst bok och ek, i ädellövskog. Arten är väl känd, noga eftersökt och den bildar iögonfallande fruktkroppar. Total population är liten. En fortlöpande minskning bedöms pågå p.g.a. försämrad tillgång på äldre träd av lämplig kvalitet. Omfattningen är dock svår att bedöma. På flera kända lokaler har man inte återfunnit fruktkroppar på över 15 år. Antalet reproduktiva individer skattas till 200 (80-400). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (50). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (20-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (100-200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Akut hotad (CR). (C2a(i)).
Ekologi
Igelkottstaggsvamp växer på stammar av ek och bok, både på klenare och grövre träd, ibland inne i stamhåligheter. Den kan fortsätta att bilda fruktkroppar flera år efter det att trädet dött. Arten är en höstsvamp.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· bok
· bok
· skogsek
· skogsek
Levande träd
Levande träd
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Russulales, Familj Hericiaceae, Släkte Hericium (koralltaggsvampar), Art Hericium erinaceus (Bull.:Fr.) Pers. - igelkottstaggsvamp Synonymer Hydnum erinaceus Bull.:Fr.

Kategori Akut hotad (CR)
Kriterier C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Akut hotad (CR)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Nedbrytare i stammar och stamhåligheter på gamla levande, ibland även döda lövträd, främst bok och ek, i ädellövskog. Arten är väl känd, noga eftersökt och den bildar iögonfallande fruktkroppar. Total population är liten. En fortlöpande minskning bedöms pågå p.g.a. försämrad tillgång på äldre träd av lämplig kvalitet. Omfattningen är dock svår att bedöma. På flera kända lokaler har man inte återfunnit fruktkroppar på över 15 år. Antalet reproduktiva individer skattas till 200 (80-400). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (50). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (20-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 200 (100-200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Starkt hotad (EN) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Akut hotad (CR). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Akut hotad (CR). (C2a(i)).

Fridlysning Fridlyst enligt Artskyddsförordningen (SFS 2007:845), enligt paragraf: 8. Bestämmelsen gäller hela landet
Åtgärdsprogram Fastställt
Igelkottstaggsvamp är en vedlevande taggsvamp. Fruktkroppen är ettårig, upp till 20 cm bred, tjock och köttig, hjärtformad, rundad eller spatelformad, sittande eller kort skaftad, klädd med 2–5 cm långa taggar. Från början vit, sedan gulnande.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för igelkottstaggsvamp

Länsvis förekomst och status för igelkottstaggsvamp baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för igelkottstaggsvamp

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.En art som i Sverige är mycket sällsynt. Den är funnen i Skåne, Blekinge, Småland, Bohuslän, Västergötland, Östergötland och Uppland. Den är även mycket sällsynt i Danmark men inte funnen vare sig i Finland eller i Norge. Förutom från Europa är svampen även känd från Asien och Nordamerika. Den är rödlistad i bl.a. Danmark, Polen och Tyskland.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Russulales  
 • Familj
  Hericiaceae  
 • Släkte
  Hericium - koralltaggsvampar 
 • Art
  Hericium erinaceus(Bull.:Fr.) Pers. - igelkottstaggsvamp
  Synonymer
  Hydnum erinaceus Bull.:Fr.

Igelkottstaggsvamp växer på stammar av ek och bok, både på klenare och grövre träd, ibland inne i stamhåligheter. Den kan fortsätta att bilda fruktkroppar flera år efter det att trädet dött. Arten är en höstsvamp.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
· skogsek - Quercus robur (Viktig)
Levande träd (Viktig)
Dött träd (Viktig)
Avverkning av kända värdträd och tänkbara värdträd i närheten utgör största hotet. Arten hotas på lång sikt även av att olikåldriga bestånd av bok och ek avverkas och ersätts med likåldriga barr- eller lövbestånd.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Värdträden måste skyddas tillsammans med omkringliggande skogsmiljö med ek och/eller bok. Olikåldriga bestånd av bok och ek bör bevaras i tillräcklig utsträckning. Fler bestånd av ek och bok måste utvecklas mot naturskog med olikåldriga träd och gott om döda och döende träd. Kända växtplatser bör inventeras och hållas under regelbunden uppsikt.

Åtgärdsprogram Fastställt
Utländska namn – NO: Piggsvinsopp, DK: Pindsvin-pigsvamp, FI: Siiliorakas.

Jahn, H. 1979. Pilze die an Holz wachsen. Herford.

Knudsen, H. & Pedersen, A. 1984. De danske koralpigsvampe. Svampe 10: 91–99.

Ryman, S. & Holmåsen, I. 1984. Svampar. En fälthandbok. Interpublishing, Stockholm.

Sunhede, S. 1977. Något om ved- och barkbeboende eksvampar i Sverige. Svensk Bot. Tidskr. 71: 101–108.

Trolander, A.S. 1935. Något om småländska växtfynd. Bot. Not. 88: 319.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stellan Sunhede 1984. Rev. Stellan Sunhede 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Russulales  
 • Familj
  Hericiaceae  
 • Släkte
  Hericium - koralltaggsvampar 
 • Art
  Hericium erinaceus, (Bull.:Fr.) Pers. - igelkottstaggsvamp
  Synonymer
  Hydnum erinaceus Bull.:Fr.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stellan Sunhede 1984. Rev. Stellan Sunhede 1997.