Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  gulbandad mosstävmal

Organismgrupp Fjärilar, Malar m.fl. Chionodes ignorantellus
Gulbandad mosstävmal Fjärilar, Malar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ignorerad stävmal tillhör de medelstora malfjärilarna med en vingbredd på 13–16 mm. Arten ger ett svartaktigt intryck men under lupp ser man att framvingarna är beströdda med krämgula fjäll i ett oordnat mönster. Den mest iögonfallande teckningen är motfläckarna, som ofta har förenats till en sicksackformad tvärlinje. Nära basen finns en rad med snett ställda ljusa fläckar och även mitt på framvingen brukar några anhopningar av ljusgula fjäll synas, ofta åtföljda av ett par svarta punkter. Bakvingarna är dystert bruna, klart ljusare än framvingarna. Arten är svårbestämd, i synnerhet om exemplaren är slitna, och kan närmast förväxlas med mörka exemplar av rökstävmal Chionodes fumatella, som dock normalt bara har en framkantsfläck och ej tydliga motfläckar, med distinkt stävmal C. distinctella, som oftast helt saknar motfläckar, och med svart syrestävmal Neofriseria peliella, som har liknande teckningar som ignorantella men de är vita och ej gulaktiga. Arten är avbildad i Elsner (1999).
Utbredning
Länsvis förekomst för gulbandad mosstävmal Observationer i Sverige för gulbandad mosstävmal
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är i hela sitt utbredningsområde extremt lokal och sällsynt. I Sverige har den rapporterats från Skåne, Blekinge, Småland, Öland, Gotland, Västergötland och Västmanland. I Danmark har den noterats från de flesta provinser. I Norge finns den angiven från provinserna gränsande till Sverige, från Vest-Agder fylke i söder till Hedmark fylke i norr. Från Finland finns noteringar från fem distrikt från söder upp till Österbotten. Från kontinenten är ignorerad stävmal anmäld från åtskilliga länder, från Estland ner till Österrike, från Tyskland och österut till Ukraina. Tills för några år sedan förelåg endast enstaka exemplar från respektive fyndlokal. Några få exemplar hade tagits på ljus i Skåne, Österslöv under perioden 16-27.VI.1953 (Ingvar Svensson leg.) och arten anmäldes då som ny för landet. Den 31.VII.1974 bankades ett exemplar ut från ett halmtak i Blekinge, Hällevik (Svensson leg.). Vidare fann Ole Karsholt två exemplar på ljus den 21 och 23.VII.1975 på södra Öland, Seberneby. På senare år har arten hittats i större numerär bl.a. vid Möckelmossen på Öland och i Hanemåla, Nybro. Även inne i Kalmar har några exemplar tagits på ljus under åren 1999 och 2000 (M. Lindeborg leg.). Allt tyder på att den har haft ett sentida uppsving eftersom regelbundna insamlingar på dessa lokaler hade pågått långt dessförinnan. Troligen har de milda vintrarna under 90-talet spelat en viktig roll. Då arten här befinner sig på sin nordgräns kan man förvänta sig att en kall vinter åter bringar ner arten till en låg populationsstorlek.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2a
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Ignorerad stävmal är känd från några få, vitt spridda lokaler i Götaland samt en i Västmanland och en känd stabil population vid Möckelmossen på Öland. Arten förekommer på fuktiga mossrika lokaler och är mycket svår att finna. Larven lever sannolikt av mossa. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (7-30). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 80 (28-120) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2a).
Ekologi
Förstadierna är dåligt kända, men larven ska övervintra som ung och leva i maj-juni på mossa växande på stenar, stengärdsgårdar och träd. Den föredrar halvöppna till öppna habitat på låglandet. Fjärilen kläcks i slutet av juni och kan ses till in i augusti. Under varma somrar efter en mild vinter har den tagits i något 10-tal exemplar några år under 90-talet på Stora alvaret vid Möckelmossen. Här växer det rikligt med mossa på nordsidan av en östvästlig stengärdsgård och det är synbarligen platsen där larven funnit lämpligt substrat och passande mikroklimat. Biotopen på Kinnekulle, Österplana hed, (fynd av ett exemplar 1991) kännetecknas av uppbruten alvarmark med lågvuxna, glest stående lövträd. I Hanemåla, Nybro uppträder arten i en mer eller mindre mossrik, gles tallblandskog. I östra Centraleuropa har den en gång tagits i antal i en fuktig alskog.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· bladmossor
· bladmossor
· egentliga bladmossor
· egentliga bladmossor
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Gelechiidae (stävmalar), Släkte Chionodes, Art Chionodes ignorantellus (Herrich-Schäffer, 1854) - gulbandad mosstävmal Synonymer ignorerad stävmal, Chionodes ignorantella (Herrich-Schäffer, 1854)

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2a
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Ignorerad stävmal är känd från några få, vitt spridda lokaler i Götaland samt en i Västmanland och en känd stabil population vid Möckelmossen på Öland. Arten förekommer på fuktiga mossrika lokaler och är mycket svår att finna. Larven lever sannolikt av mossa. Antalet lokalområden i landet skattas till 20 (7-30). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 80 (28-120) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2a).
Ignorerad stävmal tillhör de medelstora malfjärilarna med en vingbredd på 13–16 mm. Arten ger ett svartaktigt intryck men under lupp ser man att framvingarna är beströdda med krämgula fjäll i ett oordnat mönster. Den mest iögonfallande teckningen är motfläckarna, som ofta har förenats till en sicksackformad tvärlinje. Nära basen finns en rad med snett ställda ljusa fläckar och även mitt på framvingen brukar några anhopningar av ljusgula fjäll synas, ofta åtföljda av ett par svarta punkter. Bakvingarna är dystert bruna, klart ljusare än framvingarna. Arten är svårbestämd, i synnerhet om exemplaren är slitna, och kan närmast förväxlas med mörka exemplar av rökstävmal Chionodes fumatella, som dock normalt bara har en framkantsfläck och ej tydliga motfläckar, med distinkt stävmal C. distinctella, som oftast helt saknar motfläckar, och med svart syrestävmal Neofriseria peliella, som har liknande teckningar som ignorantella men de är vita och ej gulaktiga. Arten är avbildad i Elsner (1999).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för gulbandad mosstävmal

Länsvis förekomst och status för gulbandad mosstävmal baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för gulbandad mosstävmal

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är i hela sitt utbredningsområde extremt lokal och sällsynt. I Sverige har den rapporterats från Skåne, Blekinge, Småland, Öland, Gotland, Västergötland och Västmanland. I Danmark har den noterats från de flesta provinser. I Norge finns den angiven från provinserna gränsande till Sverige, från Vest-Agder fylke i söder till Hedmark fylke i norr. Från Finland finns noteringar från fem distrikt från söder upp till Österbotten. Från kontinenten är ignorerad stävmal anmäld från åtskilliga länder, från Estland ner till Österrike, från Tyskland och österut till Ukraina. Tills för några år sedan förelåg endast enstaka exemplar från respektive fyndlokal. Några få exemplar hade tagits på ljus i Skåne, Österslöv under perioden 16-27.VI.1953 (Ingvar Svensson leg.) och arten anmäldes då som ny för landet. Den 31.VII.1974 bankades ett exemplar ut från ett halmtak i Blekinge, Hällevik (Svensson leg.). Vidare fann Ole Karsholt två exemplar på ljus den 21 och 23.VII.1975 på södra Öland, Seberneby. På senare år har arten hittats i större numerär bl.a. vid Möckelmossen på Öland och i Hanemåla, Nybro. Även inne i Kalmar har några exemplar tagits på ljus under åren 1999 och 2000 (M. Lindeborg leg.). Allt tyder på att den har haft ett sentida uppsving eftersom regelbundna insamlingar på dessa lokaler hade pågått långt dessförinnan. Troligen har de milda vintrarna under 90-talet spelat en viktig roll. Då arten här befinner sig på sin nordgräns kan man förvänta sig att en kall vinter åter bringar ner arten till en låg populationsstorlek.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Gelechioidea  
 • Familj
  Gelechiidae - stävmalar 
 • Underfamilj
  Gelechiinae  
 • Släkte
  Chionodes  
 • Art
  Chionodes ignorantellus(Herrich-Schäffer, 1854) - gulbandad mosstävmal
  Synonymer
  ignorerad stävmal
  Chionodes ignorantella (Herrich-Schäffer, 1854)

Förstadierna är dåligt kända, men larven ska övervintra som ung och leva i maj-juni på mossa växande på stenar, stengärdsgårdar och träd. Den föredrar halvöppna till öppna habitat på låglandet. Fjärilen kläcks i slutet av juni och kan ses till in i augusti. Under varma somrar efter en mild vinter har den tagits i något 10-tal exemplar några år under 90-talet på Stora alvaret vid Möckelmossen. Här växer det rikligt med mossa på nordsidan av en östvästlig stengärdsgård och det är synbarligen platsen där larven funnit lämpligt substrat och passande mikroklimat. Biotopen på Kinnekulle, Österplana hed, (fynd av ett exemplar 1991) kännetecknas av uppbruten alvarmark med lågvuxna, glest stående lövträd. I Hanemåla, Nybro uppträder arten i en mer eller mindre mossrik, gles tallblandskog. I östra Centraleuropa har den en gång tagits i antal i en fuktig alskog.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog, Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Människoskapad miljö på land, Trädbärande gräsmark

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog, Lövskog, Triviallövskog, Öppna gräsmarker, Myrbiotoper, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· bladmossor - Bryophyta (Viktig)
· egentliga bladmossor - Bryopsida (Viktig)
De två lokaler i Sverige där ignorerad stävmal hittats i något större antal under senare år är för närvarande inte utsatta för några hot. Vid Möckelmossen ingår artens habitat numera i ett naturvårdsområde. Tallblandskogen i Hanemåla är så vitt känt inte föremål för några avverkningsplaner. Beträffande övriga lokaler är inte hoten där heller överhängande.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Några akuta skyddsåtgärder är inte aktuella. Uppfödningsförsök eller andra studier av förstadierna har inte utförts i Sverige, men det skulle vara av värde för att förstå artens livsvillkor. Man bör följa artens utveckling under de kommande åren, dels för att få en uppfattning om hur vädret från år till år påverkar artens abundans, dels för att bättre lära känna dess levnadsvillkor i Sverige.

Elsner, G. et al. 1999. Die Palpenmotten (Lepidoptera, Gelechiidae) Mitteleuropas. Bratislava.

Huemer, P. & Karsholt, O., 1999. Gelechiidae I (Gelechiinae: Teleiodini, Gelechini). In P. Huemer, O. Karsholt and L. Lyneborg (eds): Microlepidoptera of Europe 3: 1–356.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Å. Bengtsson 2002. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Gelechioidea  
 • Familj
  Gelechiidae - stävmalar 
 • Underfamilj
  Gelechiinae  
 • Släkte
  Chionodes  
 • Art
  Chionodes ignorantellus, (Herrich-Schäffer, 1854) - gulbandad mosstävmal
  Synonymer
  ignorerad stävmal
  Chionodes ignorantella (Herrich-Schäffer, 1854)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Å. Bengtsson 2002. © ArtDatabanken, SLU 2005.