Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  isabellporing

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Anomoporia bombycina
Isabellporing Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En ticka med ettårig, vidväxt fruktkropp. Som färsk är den mjuk och lätt att lossa från underlaget. Köttet är mycket tunt i förhållande till de stora, tunnväggiga, runda porerna. Porlagret är vitt till ljust brunt, ibland med en svag, gråaktig till ljust violett ton, fläckvis ofta även gul. Porlagret mörknar eller färgas gulaktigt vid tumning. Kanten, tillväxtzonen, är vit. Sporerna färgas blå av Melzers reagens. Fruktkroppen är tämligen kortlivad och tål inte frost.
Utbredning
Länsvis förekomst för isabellporing Observationer i Sverige för isabellporing
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten förkommer spridd men sällsynt från Halland och Småland till norra Norrland. Det största antalet fynd föreligger från Norrlands inland. Flera av de kända lokalerna finns inom reservat med gammelskog. Fynden från Halland och Småland är samtliga av äldre datum. För närvarande finns 12 kända aktuella lokaler i landet (2005). Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 200. Den förekommer sällsynt i Norge och spridd genom Finland och är medtagen på båda ländernas rödlistor. Den är sällsynt i hela Europa men blir vanligare i mer kontinentala barrskogsområden. Den förekommer i de nordliga delarna av Asien och uppges som vanlig i Nordamerika. Arten är rödlistad i Norge och Finland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
C1+2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Sårbar (VU)
Nedbrytare på starkt murken ved av gran och tall, sällan gråal i naturskogsartad barrskog. Ofta på brunrötad ved med markkontakt. Merparten av fynden ligger i Norrlands inland. Sällsynt i hela Europa Total population i landet bedöms ha minskat p.g.a. att arealen naturskogsartad och tidigare icke kalavverkad skog minskar genom avverkningar utanför skyddade områden. Antalet reproduktiva individer skattas till 600 (100-1200). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (150). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 150 (20-300). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 500 (80-500) km². Populationen minskar med mer än 20% inom 20 (= 2 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Starkt hotad (EN). (C1+2a(i)).
Ekologi
Mjukporingen är en nedbrytare av starkt murken ved av gran och tall, sällan gråal. Den förekommer oftast på avbarkade barrträdslågor, ungefär lika ofta på gran som på tall. Ett fynd har gjorts på en gråalslåga med en hård, kvarsittande bark. Arten förekommer företrädesvis i gammelskog och de flesta fynden är från mer eller mindre naturskogsartade barrskogar. Troligen uppträder även arten i blandbestånd och i ravinskogar. Möjligen är det viktigt att växtplatsen har hög humiditet men från Finland uppges arten växa främst i ganska torra granskogar med täta bestånd av den typ som uppkommer vid självföryngring. Arten växer oftast på undersidan av kraftigt murkna lågor som ligger dikt an mot marken, men kan även påträffas på hängande, torra och hårda lågor. Den har en svårtolkad spridnings- och populationsekologi. Den uppträder som regel med fruktkroppar bara på någon till ett par enstaka plats på sina kända lokaler. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som ofta fragmenterats till ett par frilevande, men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är ettåriga, men mycelets livslängd kan vara lång, flera decennier och potentiellt lika lång som veden finns kvar.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· gran
· gran
· gråal
· gråal
· tall
· tall
Dött träd
Dött träd
· gran
· gran
· gråal
· gråal
· tall
· tall
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Amylocorticiales, Familj Amylocorticiales, genera incertae sedis, Släkte Anomoporia, Art Anomoporia bombycina (Fr.) Pouzar - isabellporing Synonymer

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier C1+2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Nedbrytare på starkt murken ved av gran och tall, sällan gråal i naturskogsartad barrskog. Ofta på brunrötad ved med markkontakt. Merparten av fynden ligger i Norrlands inland. Sällsynt i hela Europa Total population i landet bedöms ha minskat p.g.a. att arealen naturskogsartad och tidigare icke kalavverkad skog minskar genom avverkningar utanför skyddade områden. Antalet reproduktiva individer skattas till 600 (100-1200). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (150). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (2). Antalet lokalområden i landet skattas till 150 (20-300). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 500 (80-500) km². Populationen minskar med mer än 20% inom 20 (= 2 generationer) år. Minskningen avser kvalitén på artens habitat och antalet lokalområden. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Starkt hotad (EN). Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Starkt hotad (EN). (C1+2a(i)).
En ticka med ettårig, vidväxt fruktkropp. Som färsk är den mjuk och lätt att lossa från underlaget. Köttet är mycket tunt i förhållande till de stora, tunnväggiga, runda porerna. Porlagret är vitt till ljust brunt, ibland med en svag, gråaktig till ljust violett ton, fläckvis ofta även gul. Porlagret mörknar eller färgas gulaktigt vid tumning. Kanten, tillväxtzonen, är vit. Sporerna färgas blå av Melzers reagens. Fruktkroppen är tämligen kortlivad och tål inte frost.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för isabellporing

Länsvis förekomst och status för isabellporing baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för isabellporing

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten förkommer spridd men sällsynt från Halland och Småland till norra Norrland. Det största antalet fynd föreligger från Norrlands inland. Flera av de kända lokalerna finns inom reservat med gammelskog. Fynden från Halland och Småland är samtliga av äldre datum. För närvarande finns 12 kända aktuella lokaler i landet (2005). Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 200. Den förekommer sällsynt i Norge och spridd genom Finland och är medtagen på båda ländernas rödlistor. Den är sällsynt i hela Europa men blir vanligare i mer kontinentala barrskogsområden. Den förekommer i de nordliga delarna av Asien och uppges som vanlig i Nordamerika. Arten är rödlistad i Norge och Finland.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Amylocorticiales  
 • Familj
  Amylocorticiales, genera incertae sedis  
 • Släkte
  Anomoporia  
 • Art
  Anomoporia bombycina(Fr.) Pouzar - isabellporing

Mjukporingen är en nedbrytare av starkt murken ved av gran och tall, sällan gråal. Den förekommer oftast på avbarkade barrträdslågor, ungefär lika ofta på gran som på tall. Ett fynd har gjorts på en gråalslåga med en hård, kvarsittande bark. Arten förekommer företrädesvis i gammelskog och de flesta fynden är från mer eller mindre naturskogsartade barrskogar. Troligen uppträder även arten i blandbestånd och i ravinskogar. Möjligen är det viktigt att växtplatsen har hög humiditet men från Finland uppges arten växa främst i ganska torra granskogar med täta bestånd av den typ som uppkommer vid självföryngring. Arten växer oftast på undersidan av kraftigt murkna lågor som ligger dikt an mot marken, men kan även påträffas på hängande, torra och hårda lågor. Den har en svårtolkad spridnings- och populationsekologi. Den uppträder som regel med fruktkroppar bara på någon till ett par enstaka plats på sina kända lokaler. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som ofta fragmenterats till ett par frilevande, men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är ettåriga, men mycelets livslängd kan vara lång, flera decennier och potentiellt lika lång som veden finns kvar.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
· gråal - Alnus incana (Har betydelse)
· tall - Pinus sylvestris (Viktig)
Dött träd (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
· gråal - Alnus incana (Har betydelse)
· tall - Pinus sylvestris (Har betydelse)
Få kända lokaler gör att artens populationer är känsliga för decimering. På sikt är bristen på barrskogar med lång, kontinuerlig tillgång på lågor ett hot. Fragmenteringen av skogslandskapet minskar artens möjligheter till spridning.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Med skonsammare avverkningsmetoder och högre andel skogsmark helt undantagen från virkesproduktion torde artens möjligheter till långsiktig överlevnad att öka. Dessa åtgärder är angelägnast i södra och mellersta Sverige. Nya förekomster belägna utanför naturreservat bör skyddas.
Utländska namn – FI: Käpäläkääpä.

Kotiranta, H. & Niemelä, T. 1996. Uhanalaiset käävät Suomessa (Threatened polypores in Finland). Oy Edita Ab, Helsinki.

Niemelä, T. 1994. Five species of Anomoporia – rare polypores of old forests. Ann. Bot. Fenn. 31: 93–115

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Janolof Hermansson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Amylocorticiales  
 • Familj
  Amylocorticiales, genera incertae sedis  
 • Släkte
  Anomoporia  
 • Art
  Anomoporia bombycina, (Fr.) Pouzar - isabellporing
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Janolof Hermansson 1997.