Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  jättestarrsmott

Organismgrupp Fjärilar, Mott Nascia cilialis
Jättestarrsmott Fjärilar, Mott

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för jättestarrsmott Observationer i Sverige för jättestarrsmott
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Det första svenska fyndet av arten gjordes vid Skateholm på Skånes sydkust 6/7 1972. Sedan dess har den hittats på åtskilliga lokaler upp till nordöstra Skåne och även på Öland, ibland i antal. I Danmark är arten ganska utbredd om än sällsynt och till Finland har den kommit in i sen tid. Även rapporter från Mellaneuropa tyder på expansion norrut, men nu tycks spridningen dock ha avstannat.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2a
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Hittades i Sverige för första gången 1972 både i Skåne och på Öland och arten får anses som relativ ny i den svenska fauna. Fjärilen som lever i fuktiga skogsbiotoper med jättestarr (Carex riparia) tycks ha lyckats etablera sig i Skåne och på Öland. Antalet lokalområden i landet skattas till 15 (13-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 26000 (25000-30000) km² och förekomstarean (AOO) till 60 (52-80) km². Populationen är ökande. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och antalet lokalområden är extremt få gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2a).
Ekologi
Larven uppges leva på bladen av jättestarr (Carex riparia) och andra starrarter, samt ag (Cladium mariscus) och påträffas under augusti–oktober. Fjärilen flyger på både öppna och skogbevuxna rikkärr under juni och fram till mitten av juli.
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· ag
· ag
· brunstarr
· brunstarr
· jättestarr
· jättestarr
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Crambidae, Släkte Nascia, Art Nascia cilialis (Hübner, 1796) - jättestarrsmott Synonymer jättestarrmott

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2a
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Hittades i Sverige för första gången 1972 både i Skåne och på Öland och arten får anses som relativ ny i den svenska fauna. Fjärilen som lever i fuktiga skogsbiotoper med jättestarr (Carex riparia) tycks ha lyckats etablera sig i Skåne och på Öland. Antalet lokalområden i landet skattas till 15 (13-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 26000 (25000-30000) km² och förekomstarean (AOO) till 60 (52-80) km². Populationen är ökande. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och antalet lokalområden är extremt få gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2a).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för jättestarrsmott

Länsvis förekomst och status för jättestarrsmott baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för jättestarrsmott

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Det första svenska fyndet av arten gjordes vid Skateholm på Skånes sydkust 6/7 1972. Sedan dess har den hittats på åtskilliga lokaler upp till nordöstra Skåne och även på Öland, ibland i antal. I Danmark är arten ganska utbredd om än sällsynt och till Finland har den kommit in i sen tid. Även rapporter från Mellaneuropa tyder på expansion norrut, men nu tycks spridningen dock ha avstannat.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Pyraloidea  
 • Familj
  Crambidae  
 • Underfamilj
  Pyraustinae  
 • Släkte
  Nascia  
 • Art
  Nascia cilialis(Hübner, 1796) - jättestarrsmott
  Synonymer
  jättestarrmott

Larven uppges leva på bladen av jättestarr (Carex riparia) och andra starrarter, samt ag (Cladium mariscus) och påträffas under augusti–oktober. Fjärilen flyger på både öppna och skogbevuxna rikkärr under juni och fram till mitten av juli.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Myrbiotoper

Biotoper där arten kan förekomma: Lövskog, Triviallövskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· ag - Cladium mariscus (Viktig)
· brunstarr - Carex acutiformis (Viktig)
· jättestarr - Carex riparia (Viktig)
Torrläggning av rikkärr.

Påverkan
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
Avstå från utdikning av kvarvarande rikkärr.

Hannemann, H.-J. 1964. Die Wickler (s.l.) (Cochylidae und Carposinidae), Die Zünslerartigen (Pyralidoidea). Die Tierwelt Deutschlands, 50. Teil.

Palm, E. 1986. Nordeuropas Pyralider. Danmarks Dyreliv Bind 3.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Pyraloidea  
 • Familj
  Crambidae  
 • Underfamilj
  Pyraustinae  
 • Släkte
  Nascia  
 • Art
  Nascia cilialis, (Hübner, 1796) - jättestarrsmott
  Synonymer
  jättestarrmott
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 1997.