Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  jättesvampmal

Organismgrupp Fjärilar, Malar m.fl. Scardia boletella
Jättesvampmal Fjärilar, Malar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En av Europas största malar med ett vingspann på upp till 5 cm (honan). Den förekommer ­ganska sällsynt i södra halvan av Sverige och larven ­lever i fnöskticka.

Vingspann 34–50 mm, honan betydligt större än hanen. Huvudet har smutsbeige, hårlika fjäll. Antennen når ungefär till mitten av framvingen och är mörkbrun. Framvingen är till största delen mörkt brun med ett mönster av ljust gråbruna småfläckar. Längs bak- och ytterkanten finns ett sammanhängande ljust beige fält med mängder av små mörkbruna prickar. Fransarna är jämförelsevis korta för att vara en mal och de är fläckiga i ljust beige och mörkt gråbrunt. Arten kan genom sin storlek inte förväxlas med någon annan europeisk art.

Genitalier: Hos hanen är uncus tvådelad med olika stora tänder på bakkanten. Genitalklaffen är bred och något utvidgad utåt. Vinculum är brett och halvcirkelformigt. Aedeagus är nästan jämnbred eller svagt klubbformig med trubbig spets. Hos honan är ostium omgivet av en upphöjd krage som är öppen undertill. På ömse sidor om ostium finns ett bakåtriktat, borstförsett utskott, men borsten syns ej på bilden.

 
Utbredning
Länsvis förekomst för jättesvampmal Observationer i Sverige för jättesvampmal
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Jättesvampmal förekommer i Skåne och Halland, vidare från Blekinge upp till Västerbotten längs östkusten och i Svealand i ett bälte västerut till det sydöstligaste Norge. I Danmark har inga fynd gjorts. I Finland har arten en sydlig utbredning med tyngdpunkten i sydöst och den förekommer även på Åland. Vidare har man hittat den i östra Europa i ett dussintal länder söderut till Italien och Grekland och nyligen också i Minusinsk i södra Sibirien. Sannolikt sträcker sig det egentliga utbredningsområdet långt österut genom den ryska tajgan.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Jättesvampmalens larv lever i döda trädstammar av bok och björk (m.fl. lövträd) med angrepp av vedsvamp (oftast fnöskticka och björkticka). Kläckhål och rester av larvgångar i äldre fruktkroppar är lätta att känna igen och inventera. Den stora fjärilen har visat sig vara mycket obenägen att sprida sig och arten förekommer därför mycket lokalt i äldre skogsbestånd med lång kontinuitet på lämpligt substrat. Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 2000 (1292-4000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Fjärilen flyger i juli i mer eller mindre orörd gammal löv- eller blandskog, särskilt sådan med björk och bok. Larven lever i fnösketicka (Polyporus fomentarius) m.fl. tickor. Övervintringen sker i larvstadiet och förpuppningen äger rum i juni.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· björkar
· björkar
· björkticka
· björkticka
· bok
· bok
· fnöskticka
· fnöskticka
Dött träd
Dött träd
· björkar
· björkar
Svampar och lavar
Svampar och lavar
· björkticka
· björkticka
· fnöskticka
· fnöskticka
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Tineidae (äkta malar), Släkte Scardia, Art Scardia boletella (Fabricius, 1794) - jättesvampmal Synonymer Tinea boletella Fabricius, 1794, Noctua polypori Esper, 1804, Duomitella relicta Koshantschikov, 1923, Scardia polypori (Esper, 1804)

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Jättesvampmalens larv lever i döda trädstammar av bok och björk (m.fl. lövträd) med angrepp av vedsvamp (oftast fnöskticka och björkticka). Kläckhål och rester av larvgångar i äldre fruktkroppar är lätta att känna igen och inventera. Den stora fjärilen har visat sig vara mycket obenägen att sprida sig och arten förekommer därför mycket lokalt i äldre skogsbestånd med lång kontinuitet på lämpligt substrat. Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 2000 (1292-4000) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger i närheten av gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Konventioner Skogsstyrelsens signalart
En av Europas största malar med ett vingspann på upp till 5 cm (honan). Den förekommer ­ganska sällsynt i södra halvan av Sverige och larven ­lever i fnöskticka.

Vingspann 34–50 mm, honan betydligt större än hanen. Huvudet har smutsbeige, hårlika fjäll. Antennen når ungefär till mitten av framvingen och är mörkbrun. Framvingen är till största delen mörkt brun med ett mönster av ljust gråbruna småfläckar. Längs bak- och ytterkanten finns ett sammanhängande ljust beige fält med mängder av små mörkbruna prickar. Fransarna är jämförelsevis korta för att vara en mal och de är fläckiga i ljust beige och mörkt gråbrunt. Arten kan genom sin storlek inte förväxlas med någon annan europeisk art.

Genitalier: Hos hanen är uncus tvådelad med olika stora tänder på bakkanten. Genitalklaffen är bred och något utvidgad utåt. Vinculum är brett och halvcirkelformigt. Aedeagus är nästan jämnbred eller svagt klubbformig med trubbig spets. Hos honan är ostium omgivet av en upphöjd krage som är öppen undertill. På ömse sidor om ostium finns ett bakåtriktat, borstförsett utskott, men borsten syns ej på bilden.

 

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för jättesvampmal

Länsvis förekomst och status för jättesvampmal baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för jättesvampmal

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Jättesvampmal förekommer i Skåne och Halland, vidare från Blekinge upp till Västerbotten längs östkusten och i Svealand i ett bälte västerut till det sydöstligaste Norge. I Danmark har inga fynd gjorts. I Finland har arten en sydlig utbredning med tyngdpunkten i sydöst och den förekommer även på Åland. Vidare har man hittat den i östra Europa i ett dussintal länder söderut till Italien och Grekland och nyligen också i Minusinsk i södra Sibirien. Sannolikt sträcker sig det egentliga utbredningsområdet långt österut genom den ryska tajgan.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Tineoidea  
 • Familj
  Tineidae - äkta malar 
 • Underfamilj
  Scardiinae  
 • Släkte
  Scardia  
 • Art
  Scardia boletella(Fabricius, 1794) - jättesvampmal
  Synonymer
  Tinea boletella Fabricius, 1794
  Noctua polypori Esper, 1804
  Duomitella relicta Koshantschikov, 1923
  Scardia polypori (Esper, 1804)

Fjärilen flyger i juli i mer eller mindre orörd gammal löv- eller blandskog, särskilt sådan med björk och bok. Larven lever i fnösketicka (Polyporus fomentarius) m.fl. tickor. Övervintringen sker i larvstadiet och förpuppningen äger rum i juni.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog, Triviallövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· björkar - Betula (Viktig)
· björkticka - Piptoporus betulinus (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
· fnöskticka - Fomes fomentarius (Viktig)
Dött träd (Har betydelse)
· björkar - Betula (Viktig)
Svampar och lavar (Viktig)
· björkticka - Piptoporus betulinus (Viktig)
· fnöskticka - Fomes fomentarius (Viktig)
Avverkning av gamla, svampangripna lövträd samt bortforsling av döda lövträd, vindfällen och lågor.

Påverkan
 • Förstörelse av habitat/substrat (Stor negativ effekt)
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Gamla lövträd och naturbestånd med lövskog - särskilt björk och bok - bör sparas så långt möjligt och död ved lämnas kvar i skogen.
Namngivning: Scardia boletella (Fabricius, 1794). Originalbeskrivning: Tinea boletella. Ent. Syst. 2: 287. Synonym: Noctua polypori Esper, 1804; Duomitella relicta Koshant­schikov, 1923.

Etymologi: boletella = ung. den lilla på soppar (svamp); Boletus (lat.) = ett släkte bland soppar dit t.ex. karljohansvampen hör; diminutivsuffixet -ellus (lat.).

Uttal: [Skárdia boletélla]

Hannemann, H.-J. 1977. Kleinschmetterlinge oder Microlepidoptera III. Die Tierwelt Deutschlands 63: 182–183.

Petersen, G. 1957. Die Genitalien der palaearktischen Tineiden. Beitr. z. Entomologie 7: 588–589.

Spuler, A. 1910. Die Schmetterlinge Europas II. p 457.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Å. Bengtsson & Göran Palmqvist 2008 (Kännetecken, Ekologi och Utbredning) och Ingvar Svensson 1997 (Naturvårdsinformation; Hot och Åtgärder).

 

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Tineoidea  
 • Familj
  Tineidae - äkta malar 
 • Underfamilj
  Scardiinae  
 • Släkte
  Scardia  
 • Art
  Scardia boletella, (Fabricius, 1794) - jättesvampmal
  Synonymer
  Tinea boletella Fabricius, 1794
  Noctua polypori Esper, 1804
  Duomitella relicta Koshantschikov, 1923
  Scardia polypori (Esper, 1804)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Å. Bengtsson & Göran Palmqvist 2008 (Kännetecken, Ekologi och Utbredning) och Ingvar Svensson 1997 (Naturvårdsinformation; Hot och Åtgärder).