Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  jordhår

Organismgrupp Alger, Cyanobakterier Nostoc flagelliforme
Jordhår Alger, Cyanobakterier

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Jordhår bildar oregelbundna trådformiga, nätliknande och upp till 5 meter vida kolonier. Färgen kan vara olivgrön till mörkt blågrön eller svartaktig. Våta kolonier är mer gelatinösa och således mycket lättare att upptäcka, och de något vårtiga trådarnas bredd kan då vara 2-5 mm. Någon har liknat dess utseende med lätt väderbitet, hoptrasslat hästtagel. Mikroskopiskt har de pärllika trådarna tydliga gulbruna och ofta laminerade skidor. Cellerna är kort tunnformiga eller nästan klotformiga och 4-5 (-6) µm breda. Heterocyterna är mer eller mindre klotformiga och 5-6 (-7) µm i diameter. Akineter, dvs. vilceller, är inte kända (Komárek 2013).
Utbredning
Länsvis förekomst för jordhår Observationer i Sverige för jordhår
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Den enda kända svenska förekomsten är Stora Alvaret på Öland. Materialet är insamlat av Lars Fröberg ca 2,5 km sydost om Vickleby kyrka i juli 1984 och artbestämt av Gunnar Degelius. Degelius (1954) nämner också jordhår (Nostoc commune var. flagelliforme), men utan att ange lokaluppgift.

Arten anses vara kosmopolitisk, men europeiska fynd är sällsynta och den mest kända och rikligaste utbredningen finns i delar av Asien (t.ex. Gobiöknen) och i Texas, USA. I USA kan jordbruket kraftigt ha minskat dess förekomst.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Ej bedömd (NE)
Cyanobakterien Nostoc flagelliforme är endast känd som ett herbariefynd från en lokal på Stora Alvaret (1950-tal). Förändringar av miljön på Ölands Stora Alvar, såsom förbuskning eller klimatförändringar med ökad nederbörd som följd utgör hot mot arten. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Detta är en art som växer i arida eller semiarida områden på basiskt underlag, vanligen med en årsnederbörd under 300 mm. Den får sitt vattenbehov tillfredsställt genom regn eller genom dagg nattetid. Stora temperaturskillnader både under dagen och under året, som temperaturer över 30°C eller under -20°C, är inga problem.
Landskapstyper
Sötvatten
Sötvatten
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Blottad mark
Blottad mark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Cyanophyceae, Ordning Nostocales, Familj Nostocaceae, Släkte Nostoc (cyanobakterier av släktet Nostoc), Art Nostoc flagelliforme Harvey ex Molinari-Novoa, Calvo-Pérez & Guiry - jordhår Synonymer Nostoc flagelliforme Berkeley & Curtis, Nostoc commune var. flagelliforme Bornet et Flahault

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Ej bedömd (NE)

Dokumentation Cyanobakterien Nostoc flagelliforme är endast känd som ett herbariefynd från en lokal på Stora Alvaret (1950-tal). Förändringar av miljön på Ölands Stora Alvar, såsom förbuskning eller klimatförändringar med ökad nederbörd som följd utgör hot mot arten. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Jordhår bildar oregelbundna trådformiga, nätliknande och upp till 5 meter vida kolonier. Färgen kan vara olivgrön till mörkt blågrön eller svartaktig. Våta kolonier är mer gelatinösa och således mycket lättare att upptäcka, och de något vårtiga trådarnas bredd kan då vara 2-5 mm. Någon har liknat dess utseende med lätt väderbitet, hoptrasslat hästtagel. Mikroskopiskt har de pärllika trådarna tydliga gulbruna och ofta laminerade skidor. Cellerna är kort tunnformiga eller nästan klotformiga och 4-5 (-6) µm breda. Heterocyterna är mer eller mindre klotformiga och 5-6 (-7) µm i diameter. Akineter, dvs. vilceller, är inte kända (Komárek 2013).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för jordhår

Länsvis förekomst och status för jordhår baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för jordhår

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Den enda kända svenska förekomsten är Stora Alvaret på Öland. Materialet är insamlat av Lars Fröberg ca 2,5 km sydost om Vickleby kyrka i juli 1984 och artbestämt av Gunnar Degelius. Degelius (1954) nämner också jordhår (Nostoc commune var. flagelliforme), men utan att ange lokaluppgift.

Arten anses vara kosmopolitisk, men europeiska fynd är sällsynta och den mest kända och rikligaste utbredningen finns i delar av Asien (t.ex. Gobiöknen) och i Texas, USA. I USA kan jordbruket kraftigt ha minskat dess förekomst.
 • Rike
  Bacteria - eubakterier 
 • Stam
  Cyanobacteria - cyanobakterier 
 • Klass
  Cyanophyceae  
 • Underklass
  Nostocophycidae  
 • Ordning
  Nostocales  
 • Familj
  Nostocaceae  
 • Släkte
  Nostoc - cyanobakterier av släktet Nostoc 
 • Art
  Nostoc flagelliformeHarvey ex Molinari-Novoa, Calvo-Pérez & Guiry - jordhår
  Synonymer
  Nostoc flagelliforme Berkeley & Curtis
  Nostoc commune var. flagelliforme Bornet et Flahault

Detta är en art som växer i arida eller semiarida områden på basiskt underlag, vanligen med en årsnederbörd under 300 mm. Den får sitt vattenbehov tillfredsställt genom regn eller genom dagg nattetid. Stora temperaturskillnader både under dagen och under året, som temperaturer över 30°C eller under -20°C, är inga problem.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper där arten kan förekomma: Sötvatten, Jordbrukslandskap

Biotoper där arten kan förekomma: Människoskapad miljö på land, Blottad mark

Substrat/Föda:
Berg/hårdbotten (Har betydelse)
Mark/sediment (Har betydelse)
Mineraljord/sediment (Har betydelse)
Förändringar av miljön på Ölands Stora Alvar, såsom förbuskning eller klimat­förändringar med ökad nederbörd som följd utgör hot mot arten.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
Inventeringar av området kring den gamla fyndplatsen bör göras efter en period med regn. Skötseln av området bör anpassas efter artens behov.
Arten, som är ekonomiskt betydelsefull på grund av att den är ätlig och har ett medicinskt värde, har studerats intensivt ur en mängd aspekter (Gao 1998, Qui & Gao 2001). Priset i Kina kan vara 125 US$ per kg (Roney m.fl. 2009).

Degelius, G. 1954. The lichen genus Collema in Europe. Symbolae Botanicae Upsalienses 13(2): 1-499.

Gao, K. 1998. Chinese studies on the edible blue-green alga, Nostoc flagelliforme: a review. Journal of Applied Phycology 10: 37-49.

Komárek, J. 2013. Cyanoprokaryota, 3. Heterocystous genera. I: Büdel, B., Gärtner, G., Krienitz, L. & Schagerl, M. (red.), Freshwater flora of Central Europe. Volym 19/3. Springer Spectrum, Berlin.

Mollenhauer, D., Bengtsson, R. & Lindstrøm, E.-A. 1999. Macroscopic cyanobacteria of the genus Nostoc: a neglected and endangered constituent of European inland aquatic biodiversity. European Journal of Phycology 34: 349-360.

Qui, B. & Gao, K. 2001. Photosynthetic characteristics of the terrestrial blue-green alga, Nostoc flagelliforme. European Journal of Phycology 36: 147-156.

Roney, B.R., Renhui, L., Banack, S.A., Murch, S., Honegger, R. & Cox, P.A. 2009. Consumption of fa cai Nostoc soup: a potential for BMAA exposure from Nostoc cyanobacteria in China. Amyotrophic Lateral Sclerosis 10(S2): 44-49.

Starmach, K. 1966. Cyanophyta-Sinice. Glaucophyta-Glaukofity, Volym 2. Flora slodkowodna Polski. Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa. 807 s.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Roland Bengtsson 2005, rev. 2016. © ArtDatabanken, SLU 2016

Namn och släktskap
 • Rike
  Bacteria - eubakterier 
 • Stam
  Cyanobacteria - cyanobakterier 
 • Klass
  Cyanophyceae  
 • Underklass
  Nostocophycidae  
 • Ordning
  Nostocales  
 • Familj
  Nostocaceae  
 • Släkte
  Nostoc - cyanobakterier av släktet Nostoc 
 • Art
  Nostoc flagelliforme, Harvey ex Molinari-Novoa, Calvo-Pérez & Guiry - jordhår
  Synonymer
  Nostoc flagelliforme Berkeley & Curtis
  Nostoc commune var. flagelliforme Bornet et Flahault
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Roland Bengtsson 2005, rev. 2016. © ArtDatabanken, SLU 2016