Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  juvelspindling

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Cortinarius croceocaeruleus
Juvelspindling Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Juvelspindling är en liten, vacker spindling tillhörande undersläktet Myxacium (slemspindlingar). Hatten är först vackert blålila, men övergår efterhand till ockragul. Lamellerna är från början blåtonade. Foten är vit och oftast böjd eller tillspetsad mot basen. Hela svampen är som ung omgiven av ett tunt, klibbigt velum. Smaken är mycket besk.
Utbredning
Länsvis förekomst för juvelspindling Observationer i Sverige för juvelspindling
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten förekommer sällsynt i bokskog i Skåne. Den är också funnen flerstädes i lövlundar på Öland och Gotland samt mycket sällsynt i Småland, Västergötland, Uppland och Medelpad. Många av fynden är relativt gamla, vilket kan tyda på att arten har gått tillbaka under senare år. 20 kända aktuella lokaler i landet (2005). Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 200, vilket motsvarar ungefär 400 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 4 000 individer enligt IUCN:s definitioner). Utbredningen i landet bedöms vara kraftigt fragmenterad. Förekomstarean skattas till som mest omkring 800 km2. Total population i landet bedöms ha minskat med mer än 15 % över de senaste 50 åren, p.g.a. avverkning av artens värdträd, ändrad markanvändning och omföring av lövskog till barrskog. Minskningen bedöms pågå fortlöpande. I Danmark uppges den som mindre allmän medan den saknas i Norge och Finland. I mellersta och södra Europa anses den som ganska vanlig, åtminstone i vissa trakter, men det är oklart om den minskat under senare år till följd av miljöförstöring i likhet med många andra mykorrhizasvampar. Den är omnämnd som sällsynt i den tyska rödlistan.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
A2c
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Bildar mykorrhiza med främst ek och bok, men sällsynt även med hassel och lind. Växer i ängsbokskog, ek-hassellund och i hässlen. Total population i landet bedöms som liten och minskar fortsatt p.g.a. avverkning av artens värdträd, samt upphörd hävd och småskalig störning. Inga nyfynd görs i unga skogar vilket indikerar att arten har svårt att sprida sig till nya lokaler. Antalet reproduktiva individer skattas till 2000 (400-4000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (50). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (20-200). Förekomstarean (AOO) skattas till 250 (176-250) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten har uppgått till 15 % under de senaste 50 åren. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2c).
Ekologi
Bildar mykorrhiza med bok, men även med ek, hassel och lind. Växer i ängsbokskog, men sällsynt även i ek-hassellund. I Skåne växer arten vanligen i örtrik bokskog, men i övriga delar av det svenska utbredningsområdet hittar man den mest i ek/hassellundar. Det är uppenbarligen en starkt kalkgynnad art. På de kända lokalerna uppträder som regel fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par platser. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Lövskog
Lövskog
Ädellövskog
Ädellövskog
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· bok
· bok
· skogsek
· skogsek
· skogslind
· skogslind
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Cortinariaceae, Släkte Cortinarius (spindlingar), Art Cortinarius croceocaeruleus (Pers. : Fr.) Fr. - juvelspindling Synonymer Cortinarius croceocoeruleus (Pers. : Fr.) Fr.

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier A2c
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Bildar mykorrhiza med främst ek och bok, men sällsynt även med hassel och lind. Växer i ängsbokskog, ek-hassellund och i hässlen. Total population i landet bedöms som liten och minskar fortsatt p.g.a. avverkning av artens värdträd, samt upphörd hävd och småskalig störning. Inga nyfynd görs i unga skogar vilket indikerar att arten har svårt att sprida sig till nya lokaler. Antalet reproduktiva individer skattas till 2000 (400-4000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (50). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (20-200). Förekomstarean (AOO) skattas till 250 (176-250) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Minskningstakten har uppgått till 15 % under de senaste 50 åren. Bedömningen baseras på minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A2c).
Juvelspindling är en liten, vacker spindling tillhörande undersläktet Myxacium (slemspindlingar). Hatten är först vackert blålila, men övergår efterhand till ockragul. Lamellerna är från början blåtonade. Foten är vit och oftast böjd eller tillspetsad mot basen. Hela svampen är som ung omgiven av ett tunt, klibbigt velum. Smaken är mycket besk.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för juvelspindling

Länsvis förekomst och status för juvelspindling baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för juvelspindling

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten förekommer sällsynt i bokskog i Skåne. Den är också funnen flerstädes i lövlundar på Öland och Gotland samt mycket sällsynt i Småland, Västergötland, Uppland och Medelpad. Många av fynden är relativt gamla, vilket kan tyda på att arten har gått tillbaka under senare år. 20 kända aktuella lokaler i landet (2005). Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 200, vilket motsvarar ungefär 400 genetiskt unika mycel (bedöms motsvara 4 000 individer enligt IUCN:s definitioner). Utbredningen i landet bedöms vara kraftigt fragmenterad. Förekomstarean skattas till som mest omkring 800 km2. Total population i landet bedöms ha minskat med mer än 15 % över de senaste 50 åren, p.g.a. avverkning av artens värdträd, ändrad markanvändning och omföring av lövskog till barrskog. Minskningen bedöms pågå fortlöpande. I Danmark uppges den som mindre allmän medan den saknas i Norge och Finland. I mellersta och södra Europa anses den som ganska vanlig, åtminstone i vissa trakter, men det är oklart om den minskat under senare år till följd av miljöförstöring i likhet med många andra mykorrhizasvampar. Den är omnämnd som sällsynt i den tyska rödlistan.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Myxacium  
 • Art
  Cortinarius croceocaeruleus(Pers. : Fr.) Fr. - juvelspindling
  Synonymer
  Cortinarius croceocoeruleus (Pers. : Fr.) Fr.

Bildar mykorrhiza med bok, men även med ek, hassel och lind. Växer i ängsbokskog, men sällsynt även i ek-hassellund. I Skåne växer arten vanligen i örtrik bokskog, men i övriga delar av det svenska utbredningsområdet hittar man den mest i ek/hassellundar. Det är uppenbarligen en starkt kalkgynnad art. På de kända lokalerna uppträder som regel fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par platser. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Lövskog, Ädellövskog

Biotoper där arten kan förekomma: Trädbärande gräsmark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
· skogsek - Quercus robur (Viktig)
· skogslind - Tilia cordata (Har betydelse)
Mark/sediment (Viktig)
Avverkning av artens värdträd, ändrad markanvändning och omföring av lövskog till barrskog är de viktigaste hoten. I Skåne kan eventuellt markberedning i bokskog förstöra vissa växtplatser. Luftföroreningar (försurning/kvävenedfall) kan på sikt försämra levnadsbetingelserna för arten.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
Platser där arten ännu finns kvar bör skyddas från omfattande avverkningar eller andra förändringar av miljön. Nuvarande förekomst bör kartläggas genom återbesök på gamla lokaler.
Utländska namn – DK: Blågullig slørhat.

Brandrud, T.E., Lindström, H., Marklund, H., Melot, J. & Muskos, S. 1992. Cortinarius, Flora Photographica. Blad B49. Härnösand.

Phillips, R. & Jacobsson, S. 1982. Norstedts stora svampbok. P.A. Norstedt & Söners förlag, Stockholm.

Vesterholt J. 2004. Danmarks svampe. Gyldendal Fakta. Köpenhamn

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Myxacium  
 • Art
  Cortinarius croceocaeruleus, (Pers. : Fr.) Fr. - juvelspindling
  Synonymer
  Cortinarius croceocoeruleus (Pers. : Fr.) Fr.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Stig Jacobsson 1997.