Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  kägelvaxskinn

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Phlebia georgica
Kägelvaxskinn Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Kägelvaxskinn är en vit, utbredd skinnsvamp med tät hyfvävnad. Som färsk är svampen vaxarted, som torr ganska hård. Den har små, böjda, korvlika sporer och små flaskformade cystider som sitter blandade med basidierna. En annan vit svamp med liknande cystider och samma struktur på fruktkroppen är kritvaxskinn Phlebia cretacea. Den skiljer sig genom att ha smalare och längre sporer. Kägelvaxskinn liknar också fläderskinn Hyphodontia sambuci både i färgen och i cystiderna. Även i detta fall är sporerna bästa särskiljande karaktär. Fläderskinn har nästan runda eller brett elliptiska sporer.
Utbredning
Länsvis förekomst för kägelvaxskinn Observationer i Sverige för kägelvaxskinn
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige är arten bara påträffad en gång i Västergötland och en gång i Dalsland. Den är vidare funnen tre gånger i sydöstra Norge. Arten är beskriven på material från Georgien och har även påträffats i Spanien. I Canada och USA är den påträffad i sammanlagt fyra stater. De svenska lokalerna är ej skyddade.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Nedbrytare i gammal, hård ved av gran, idegran, tall och olika lövträd i såväl fuktig som torr barr- och blandskog. Status oklar, men uppenbart en ytterst sällsynt art. Missgynnas främst av brist på hård och svårnedbruten ved av lämplig kvalitet. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
En vedrötande svamp som växer på multnande stammar och grenar. I vårt land är den bara påträffad på barrved men från andra länder finns rapporter om att den även kan växa på lövved.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· gran
· gran
· idegran
· idegran
· tall
· tall
Dött träd
Dött träd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Polyporales, Familj Meruliaceae, Släkte Phlebia (vaxskinn), Art Phlebia georgica Parmasto - kägelvaxskinn Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Nedbrytare i gammal, hård ved av gran, idegran, tall och olika lövträd i såväl fuktig som torr barr- och blandskog. Status oklar, men uppenbart en ytterst sällsynt art. Missgynnas främst av brist på hård och svårnedbruten ved av lämplig kvalitet. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Kägelvaxskinn är en vit, utbredd skinnsvamp med tät hyfvävnad. Som färsk är svampen vaxarted, som torr ganska hård. Den har små, böjda, korvlika sporer och små flaskformade cystider som sitter blandade med basidierna. En annan vit svamp med liknande cystider och samma struktur på fruktkroppen är kritvaxskinn Phlebia cretacea. Den skiljer sig genom att ha smalare och längre sporer. Kägelvaxskinn liknar också fläderskinn Hyphodontia sambuci både i färgen och i cystiderna. Även i detta fall är sporerna bästa särskiljande karaktär. Fläderskinn har nästan runda eller brett elliptiska sporer.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för kägelvaxskinn

Länsvis förekomst och status för kägelvaxskinn baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för kägelvaxskinn

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige är arten bara påträffad en gång i Västergötland och en gång i Dalsland. Den är vidare funnen tre gånger i sydöstra Norge. Arten är beskriven på material från Georgien och har även påträffats i Spanien. I Canada och USA är den påträffad i sammanlagt fyra stater. De svenska lokalerna är ej skyddade.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Polyporales  
 • Familj
  Meruliaceae  
 • Släkte
  Phlebia - vaxskinn 
 • Art
  Phlebia georgicaParmasto - kägelvaxskinn

En vedrötande svamp som växer på multnande stammar och grenar. I vårt land är den bara påträffad på barrved men från andra länder finns rapporter om att den även kan växa på lövved.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
· idegran - Taxus baccata (Har betydelse)
· tall - Pinus sylvestris (Har betydelse)
Dött träd (Viktig)
Denna art hotas, liksom många andra vedsvampar, främst av bristande tillgång på död ved i kulturskogen. Eftersom detta är en mycket sällsynt art kan också slumpmässiga faktorer spela en betydande roll för artens förmåga att överleva hos oss. Områden med äldre skog saknas i hög grad i södra Sverige där arten har sin utbredning.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Arten måste inventeras på sina kända lokaler och om dessa fortfarande erbjuder lämpliga betingelser måste lokalerna skyddas. Arten gynnas bäst om fler områden med skog i södra Sverige lämnas till fri utveckling.

Eriksson, J, Hjortstam, K. & Ryvarden, L. 1981. The Corticiaceae of North Europe. Vol. 6. Fungiflora, Oslo.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Polyporales  
 • Familj
  Meruliaceae  
 • Släkte
  Phlebia - vaxskinn 
 • Art
  Phlebia georgica, Parmasto - kägelvaxskinn
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 1997.