Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  källarmörkerspindel

Organismgrupp Spindeldjur, Spindlar Amaurobius ferox
Källarmörkerspindel Spindeldjur, Spindlar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En ganska stor, 8–15 mm, mörk, nästan svart och sidenglänsande spindel. Betydligt mörkare än den mer allmänna A. fenestralis. Säker artbestämning kräver undersökning av kopulationsorganen (se Almquist 2005, Roberts 1995).
Utbredning
Länsvis förekomst för källarmörkerspindel Observationer i Sverige för källarmörkerspindel
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Den är i Sverige funnen på några få ställen i källare och växthus i Skåne och Göteborg. Dessutom funnen 2008 i stenmur på alvarmark på Öland. I Danmark är den funnen på Bornholm där arten påträffas lokalt rikligt i stenmurar och klippsprickor. Utbredd i hela Europa utom Norge och Baltikum. Rödlistad i Danmark (NT, 2006).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Arten lever ofta inomhus, men fynd från stenmurar finns i Sverige. Den är funnen på några få ställen i Götalands kusttrakter i fuktiga källare, växthus och stenmurar. Fuktiga källare minskar successivt genom sanering och rivning. Sprids delvis med människans hjälp vilket ger en viss möjlighet till återkolonisering. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (5-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 50 (25-200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
Ekologi
Bygger likt andra arter i familjen ett silkesklätt rör i skrevor eller under föremål, från rörets mynning löper silkestrådar ut. Förekomsterna i Sverige är inskränkta till fuktiga källare, växthus och stenmurar. De flesta Centraleuropeiska fynd är från källare och stenmurar och klippskrevor. Är även funnen under stockar och stenar i skogar och skogsbryn (England). Adulter är funna året om men med en topp under sen vår.
Landskapstyper
Urban miljö
Urban miljö
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Inomhusmiljöer
Inomhusmiljöer
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
Berg/hårdbotten
Berg/hårdbotten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Arachnida (spindeldjur), Ordning Araneae (spindlar), Familj Amaurobiidae (mörkerspindlar), Släkte Amaurobius, Art Amaurobius ferox (Walckenaer, 1830) - källarmörkerspindel Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Arten lever ofta inomhus, men fynd från stenmurar finns i Sverige. Den är funnen på några få ställen i Götalands kusttrakter i fuktiga källare, växthus och stenmurar. Fuktiga källare minskar successivt genom sanering och rivning. Sprids delvis med människans hjälp vilket ger en viss möjlighet till återkolonisering. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (5-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 50 (25-200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2ab(iii)).
En ganska stor, 8–15 mm, mörk, nästan svart och sidenglänsande spindel. Betydligt mörkare än den mer allmänna A. fenestralis. Säker artbestämning kräver undersökning av kopulationsorganen (se Almquist 2005, Roberts 1995).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för källarmörkerspindel

Länsvis förekomst och status för källarmörkerspindel baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för källarmörkerspindel

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Den är i Sverige funnen på några få ställen i källare och växthus i Skåne och Göteborg. Dessutom funnen 2008 i stenmur på alvarmark på Öland. I Danmark är den funnen på Bornholm där arten påträffas lokalt rikligt i stenmurar och klippsprickor. Utbredd i hela Europa utom Norge och Baltikum. Rödlistad i Danmark (NT, 2006).
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Amaurobiidae - mörkerspindlar 
 • Släkte
  Amaurobius  
 • Art
  Amaurobius ferox(Walckenaer, 1830) - källarmörkerspindel

Bygger likt andra arter i familjen ett silkesklätt rör i skrevor eller under föremål, från rörets mynning löper silkestrådar ut. Förekomsterna i Sverige är inskränkta till fuktiga källare, växthus och stenmurar. De flesta Centraleuropeiska fynd är från källare och stenmurar och klippskrevor. Är även funnen under stockar och stenar i skogar och skogsbryn (England). Adulter är funna året om men med en topp under sen vår.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Urban miljö

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Människoskapad miljö på land, Exploaterad miljö, Inomhusmiljöer

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
Berg/hårdbotten (Viktig)
Arten är i delar av sitt utbredningsområde främst hotad av att antalet fuktiga källare minskar.
Hänsynsfullt underhåll och renovering av de fuktiga källare som finns kvar.

Almquist, S. 2005. Swedish Araneae, part. 1. Insect Systematics & Evolution Suppl. 62: 1-284.

Jonsson, L. J. 1996. Spindlar på och i hus. Fazett 9: 17–23.

Nielsen, E. 1928. De danske edderkoppers biologi. Levin & Munksgaard, København.

Roberts, M.J. 1995. Spiders of Britain & northern Europe. HarperCollins Publisher. London.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars J. Jonsson 1996. Rev. Lars J. Jonsson 2002. © ArtDatabanken, SLU 2010.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Amaurobiidae - mörkerspindlar 
 • Släkte
  Amaurobius  
 • Art
  Amaurobius ferox, (Walckenaer, 1830) - källarmörkerspindel
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars J. Jonsson 1996. Rev. Lars J. Jonsson 2002. © ArtDatabanken, SLU 2010.