Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  källkvicklöpare

Organismgrupp Skalbaggar, Jordlöpare m.fl. Bembidion stephensii
Källkvicklöpare Skalbaggar, Jordlöpare m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 5–6 mm lång jordlöpare med påfallande slank kroppsform och långa extremiteter. Översidan är svart med tydlig blå eller grönaktig metallglans, ben och antennbas ljust rödbruna. Förväxlingsrisk finns med den närstående och betydligt vanligare B. deletum, som ofta förekommer på samma lokaler. Denna art är något mindre, är inte fullt så slank och har vanligen mörkare lår.
Utbredning
Länsvis förekomst för källkvicklöpare Observationer i Sverige för källkvicklöpare
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Dels i Skåne, dels längs Västkusten norrut till Bohuslän. Någon markant historisk tillbakagång har inte observerats, men antalet kända lokaler är litet, och förekomsterna är oftast begränsade till små ytor. Närmast i Danmark, södra Norge och södra Finland. Världsutbredningen sträcker sig från Mellaneuropa och Baltikum österut till centrala Ryssland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Ett rovdjur som lever i leriga eller lersandiga rasbranter med framsipprande grundvatten, glest bevuxna med t ex tussilago. Dels i naturligt eroderade strandbranter vid havet och i strandbrinkar vid rinnande vatten, dels i likartade biotoper i gamla lertag, krit- eller kaolinbrott. Utbredninsområdet är begränsad till i sydvästra Sverige, där den dels förekommer i Skåne, dels i Göteborgstrakten. Hot mot artens miljö är vattenregleringar och täktrestaurering. Backafallen vid Öresund hotas av igenväxning. Antalet lokalområden i landet skattas till 60 (40-80). Förekomstarean (AOO) skattas till 240 (160-320) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
Ekologi
Ett rovdjur som lever i leriga eller lersandiga rasbranter med framsipprande grundvatten, ofta där marken är vattenmättad och bildar s.k. flytjord. Lokalerna är öppna eller svagt beskuggade och sparsamt bevuxna med t ex tussilago eller fräken. Dels i naturligt eroderade strandbranter vid havet eller vid rinnande vatten (t ex skredärr eller strandbrinkar vid leriga åstränder), dels i likartade miljöer i gamla lertag, krit- eller kaolinbrott. Övervintrar som fullbildad och genomgår larvutvecklingen under sommaren. Adulterna påträffas mest under fortplantningstiden på försommaren. Arten är dagaktiv men vistas ofta nere i marksprickor och visar sig först när marken störs eller begjuts med vatten.
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Havsstrand
Havsstrand
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Blottad mark
Blottad mark
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Carabidae (jordlöpare), Släkte Bembidion, Art Bembidion stephensii Crotch, 1869 - källkvicklöpare Synonymer källsnabblöpare, Bembidion stephensi Crotch, 1869

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Ett rovdjur som lever i leriga eller lersandiga rasbranter med framsipprande grundvatten, glest bevuxna med t ex tussilago. Dels i naturligt eroderade strandbranter vid havet och i strandbrinkar vid rinnande vatten, dels i likartade biotoper i gamla lertag, krit- eller kaolinbrott. Utbredninsområdet är begränsad till i sydvästra Sverige, där den dels förekommer i Skåne, dels i Göteborgstrakten. Hot mot artens miljö är vattenregleringar och täktrestaurering. Backafallen vid Öresund hotas av igenväxning. Antalet lokalområden i landet skattas till 60 (40-80). Förekomstarean (AOO) skattas till 240 (160-320) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(iii)).
En 5–6 mm lång jordlöpare med påfallande slank kroppsform och långa extremiteter. Översidan är svart med tydlig blå eller grönaktig metallglans, ben och antennbas ljust rödbruna. Förväxlingsrisk finns med den närstående och betydligt vanligare B. deletum, som ofta förekommer på samma lokaler. Denna art är något mindre, är inte fullt så slank och har vanligen mörkare lår.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för källkvicklöpare

Länsvis förekomst och status för källkvicklöpare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för källkvicklöpare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Dels i Skåne, dels längs Västkusten norrut till Bohuslän. Någon markant historisk tillbakagång har inte observerats, men antalet kända lokaler är litet, och förekomsterna är oftast begränsade till små ytor. Närmast i Danmark, södra Norge och södra Finland. Världsutbredningen sträcker sig från Mellaneuropa och Baltikum österut till centrala Ryssland.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Adephaga - rovskalbaggar 
 • Överfamilj
  Caraboidea  
 • Familj
  Carabidae - jordlöpare 
 • Underfamilj
  Trechinae  
 • Tribus
  Bembidiini  
 • Släkte
  Bembidion  
 • Art
  Bembidion stephensiiCrotch, 1869 - källkvicklöpare
  Synonymer
  källsnabblöpare
  Bembidion stephensi Crotch, 1869

Ett rovdjur som lever i leriga eller lersandiga rasbranter med framsipprande grundvatten, ofta där marken är vattenmättad och bildar s.k. flytjord. Lokalerna är öppna eller svagt beskuggade och sparsamt bevuxna med t ex tussilago eller fräken. Dels i naturligt eroderade strandbranter vid havet eller vid rinnande vatten (t ex skredärr eller strandbrinkar vid leriga åstränder), dels i likartade miljöer i gamla lertag, krit- eller kaolinbrott. Övervintrar som fullbildad och genomgår larvutvecklingen under sommaren. Adulterna påträffas mest under fortplantningstiden på försommaren. Arten är dagaktiv men vistas ofta nere i marksprickor och visar sig först när marken störs eller begjuts med vatten.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark, Havsstrand

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Blottad mark, Sötvattensstrand

Biotoper där arten kan förekomma: Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
De särpräglade branterna (backafallen) vid Öresund hotas av igenväxning och uttorkning. Vid åstränder utgör vattenreglering ett hot, genom att den naturliga erosionen av strandbrinkarna avstannar, och rasbranter växer igen. Slutligen leder täktrestaurering med igenschaktning och utjämning av kanter till att för arten lämpliga biotoper numera ödeläggs snabbare än de nyskapas.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Vattenreglering (Stor negativ effekt)
Fortsatta förändringar i vegetation och markförhållanden i Öresunds backafall och hur dessa påverkar markfaunan bör övervakas. Omotiverade, “kosmetiska” restaureringsåtgärder i gamla täkter bör undvikas.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2001, 2005, 2019.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Adephaga - rovskalbaggar 
 • Överfamilj
  Caraboidea  
 • Familj
  Carabidae - jordlöpare 
 • Underfamilj
  Trechinae  
 • Tribus
  Bembidiini  
 • Släkte
  Bembidion  
 • Art
  Bembidion stephensii, Crotch, 1869 - källkvicklöpare
  Synonymer
  källsnabblöpare
  Bembidion stephensi Crotch, 1869
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2001, 2005, 2019.