Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  alvardvärgmal

Organismgrupp Fjärilar, Malar m.fl. Trifurcula cryptella
Alvardvärgmal Fjärilar, Malar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Framvingen är gråbrun och vingfjällen är i änden mörkare och inblandat med dessa vingfjäll varierande antal ljusare vingfjäll och oftast en tydlig vitaktig bakhörnsfläck. Bakvinge är ljusare grå. Vingfransar är gulvita med distinkt delningslinje på framvingens fransar. Vingspann är 4,5-6 mm. Fjärilen är avbildad och beskriven i Bengtsson et al. (2008), där också möjliga förväxlingsarter är medtagna.
Utbredning
Länsvis förekomst för alvardvärgmal Observationer i Sverige för alvardvärgmal
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Käringtandsdvärgmalen är i Sverige funnen på Öland och i Halland, Västergötland, Bohuslän, Dalsland och Närke, alltid sällsynt och mycket lokalt. I Norden i övrigt är den känd i Danmark från Jylland och i Norge från den sydöstra kusten väster om Oslo. I Europa finns den sprid i lokala populationer med stora luckor i utbredningen söderut till Medelhavet.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B1ab(iii)c(iv)+2ab(iii)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
Käringtandsdvärgmal har tidigare haft en vid utbredning i Västsverige från Halland-Bohuslän och Närke där den sannolikt är utdöd. Den är i modern tid bara känd från ett par lokaler på Stora alvaret på Öland. Senare årens intensiva fårbete kan ha påverat arten negativt även här. Larven lever på käringtand. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (2-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 300 (120-12000) km² och förekomstarean (AOO) till 200 (40-400) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få, extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1ab(iii)c(iv)+2ab(iii)c(iv)).
Ekologi
Arten är knuten till torrmarker där värdväxterna käringtand Lotus corniculatus och eller stor käringtand L. pendiculatus växer. Den flyger förmodligen i Sverige i en generation från senare delen av maj till början av juli. Äggen läggs på undersidan av blad av värdväxterna. Larven minerar i bladen under juli till september. Då den minerat färdigt lämnar den bladet och förpuppar sig i marken. Minan finns avbildad i Bengtsson et al. (2008).
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· käringtand
· käringtand
· sumpkäringtand
· sumpkäringtand
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Nepticulidae (dvärgmalar), Släkte Trifurcula, Art Trifurcula cryptella (Stainton, 1856) - alvardvärgmal Synonymer Nepticula cryptella Stainton, 1856, enkel käringtanddvärgmal, käringtandsdvärgmal

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B1ab(iii)c(iv)+2ab(iii)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)

Dokumentation Käringtandsdvärgmal har tidigare haft en vid utbredning i Västsverige från Halland-Bohuslän och Närke där den sannolikt är utdöd. Den är i modern tid bara känd från ett par lokaler på Stora alvaret på Öland. Senare årens intensiva fårbete kan ha påverat arten negativt även här. Larven lever på käringtand. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (2-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 300 (120-12000) km² och förekomstarean (AOO) till 200 (40-400) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att antalet lokalområden är extremt få, extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1ab(iii)c(iv)+2ab(iii)c(iv)).
Framvingen är gråbrun och vingfjällen är i änden mörkare och inblandat med dessa vingfjäll varierande antal ljusare vingfjäll och oftast en tydlig vitaktig bakhörnsfläck. Bakvinge är ljusare grå. Vingfransar är gulvita med distinkt delningslinje på framvingens fransar. Vingspann är 4,5-6 mm. Fjärilen är avbildad och beskriven i Bengtsson et al. (2008), där också möjliga förväxlingsarter är medtagna.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för alvardvärgmal

Länsvis förekomst och status för alvardvärgmal baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för alvardvärgmal

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Käringtandsdvärgmalen är i Sverige funnen på Öland och i Halland, Västergötland, Bohuslän, Dalsland och Närke, alltid sällsynt och mycket lokalt. I Norden i övrigt är den känd i Danmark från Jylland och i Norge från den sydöstra kusten väster om Oslo. I Europa finns den sprid i lokala populationer med stora luckor i utbredningen söderut till Medelhavet.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Nepticuloidea  
 • Familj
  Nepticulidae - dvärgmalar 
 • Underfamilj
  Nepticulinae  
 • Tribus
  Trifurculini  
 • Släkte
  Trifurcula  
 • Art
  Trifurcula cryptella(Stainton, 1856) - alvardvärgmal
  Synonymer
  Nepticula cryptella Stainton, 1856
  enkel käringtanddvärgmal
  käringtandsdvärgmal

Arten är knuten till torrmarker där värdväxterna käringtand Lotus corniculatus och eller stor käringtand L. pendiculatus växer. Den flyger förmodligen i Sverige i en generation från senare delen av maj till början av juli. Äggen läggs på undersidan av blad av värdväxterna. Larven minerar i bladen under juli till september. Då den minerat färdigt lämnar den bladet och förpuppar sig i marken. Minan finns avbildad i Bengtsson et al. (2008).

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· käringtand - Lotus corniculatus (Viktig)
· sumpkäringtand - Lotus pedunculatus (Har betydelse)
Spontan igenväxning av extensivt brukade naturbetesmarker. Dessutom är vägkanter och ruderatmarker med förekomster av arten också hotade av igenväxning. Plantering av skog och exploatering av torrmarker som åskullar och sandmarker för bebyggelse och dylikt.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Igenplantering (Stor negativ effekt)
Habitat där arten förekommer bör ingå i en naturvårdsplan med måttligt bete av nötboskap och röjning av uppväxande sly.

Bengtsson, B.Å., Johansson, R. & Palmqvist, G. 2008. Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Fjärilar: Käkmalar-säckspinnare. Lepidoptera: Micropterigidae-Psychidae. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

Johansson, R., Nielsen, E.S., van Nieukerken, E.J. & Gustafsson, B. 1990. The Nepticulidae and Opostegidae (Lepidoptera) of North West Europe. Fauna Entomologica Scandinavica. Volume 23.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Förf. Göran Palmqvist 2011© ArtDatabanken, SLU

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Nepticuloidea  
 • Familj
  Nepticulidae - dvärgmalar 
 • Underfamilj
  Nepticulinae  
 • Tribus
  Trifurculini  
 • Släkte
  Trifurcula  
 • Art
  Trifurcula cryptella, (Stainton, 1856) - alvardvärgmal
  Synonymer
  Nepticula cryptella Stainton, 1856
  enkel käringtanddvärgmal
  käringtandsdvärgmal
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Förf. Göran Palmqvist 2011© ArtDatabanken, SLU