Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  kärröksvamp

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Lycoperdon caudatum
Kärröksvamp Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Kärröksvamp har en fruktkropp som är cylindrisk till päronformad, 10–40 mm i diameter, som ung helt vit och försedd med ganska kraftiga taggar som är sammanböjda gruppvis. Vid mognaden blir taggarna ockrafärgade till ljusbruna och faller av. I röksvampens topp bildas vid mognaden en regelbunden mynningspor genom vilken sporerna ryker ut. Sporerna är runda till svagt ellipsoida, fint prickade och alltid försedda med en lång pedicell.
Utbredning
Länsvis förekomst för kärröksvamp Observationer i Sverige för kärröksvamp
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Kärröksvampen är en art med boreal–kontinental utbredning. De svenska fynden är koncentrerade till urkalkområden i Västmanland, Mälarområdet och Stockholms skärgård. Enstaka fynd föreligger på Öland, i Skåne, Västergötland, Värmland och Dalarna samt längs kusten norrut till Kalix. I Finland och Estland förekommer den här och var men är sällsynt. Från Norge finns ett par rapporter från Oslotrakten och i Danmark har arten påträffats i närheten av Köpenhamn. I Central- och Östeuropa förekommer den sällsynt. Arten är rödlistad i bl.a. Finland, Polen och Tyskland.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(iii); C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)
Nedbrytare i rikkärr, fuktig ängsmark och gläntor i rik sumpskog, på kalkrik mark. Även funnen i fuktig betesmark och längs stigar i luckig skog. Arten har ett stort utbredningsområde, är väl eftersökt men är uppenbarligen mycket sällsynt. Total population i landet bedöms ha minskat och fortgående att minska, framför allt p.g.a. upphörd hävd och igenväxning av växtplatserna. Antalet reproduktiva individer skattas till 2500 (500-4000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (100). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (25-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (84-400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (B2ab(iii); C2a(i)).
Ekologi
Kärröksvampen förekommer i fuktig barr- och blandskog på kalkrik mark, oftast i gläntor, i kanten av betesmarker eller längs stigar. Ett flertal fynd föreligger från rikkärr.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Våtmark
Våtmark
Förekommer
Viktig
Biotoper
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Barrskog
Barrskog
Lövskog
Lövskog
Triviallövskog
Triviallövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Agaricaceae, Släkte Lycoperdon (por-röksvampar), Art Lycoperdon caudatum J.Schröt. - kärröksvamp Synonymer Lycoperdon pedicellatum Peck, Bovistella pedicellata Lloyd, Bovistella pedicellatum (Peck) Lloyd, kärr-röksvamp

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(iii); C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Sårbar (VU)
 • 2000 Sårbar (VU)

Dokumentation Nedbrytare i rikkärr, fuktig ängsmark och gläntor i rik sumpskog, på kalkrik mark. Även funnen i fuktig betesmark och längs stigar i luckig skog. Arten har ett stort utbredningsområde, är väl eftersökt men är uppenbarligen mycket sällsynt. Total population i landet bedöms ha minskat och fortgående att minska, framför allt p.g.a. upphörd hävd och igenväxning av växtplatserna. Antalet reproduktiva individer skattas till 2500 (500-4000). Antalet har skattats genom att multiplicera tre faktorer: 1) Troliga antalet aktuella lokaler i landet (100). 2) Bedömt antal unika mycel/lokal (2). 3) En schablon för hur många fragmenterade enheter varje unikt mycel bedöms ge upphov till (10). Antalet lokalområden i landet skattas till 100 (25-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (84-400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (B2ab(iii); C2a(i)).
Kärröksvamp har en fruktkropp som är cylindrisk till päronformad, 10–40 mm i diameter, som ung helt vit och försedd med ganska kraftiga taggar som är sammanböjda gruppvis. Vid mognaden blir taggarna ockrafärgade till ljusbruna och faller av. I röksvampens topp bildas vid mognaden en regelbunden mynningspor genom vilken sporerna ryker ut. Sporerna är runda till svagt ellipsoida, fint prickade och alltid försedda med en lång pedicell.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för kärröksvamp

Länsvis förekomst och status för kärröksvamp baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för kärröksvamp

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Kärröksvampen är en art med boreal–kontinental utbredning. De svenska fynden är koncentrerade till urkalkområden i Västmanland, Mälarområdet och Stockholms skärgård. Enstaka fynd föreligger på Öland, i Skåne, Västergötland, Värmland och Dalarna samt längs kusten norrut till Kalix. I Finland och Estland förekommer den här och var men är sällsynt. Från Norge finns ett par rapporter från Oslotrakten och i Danmark har arten påträffats i närheten av Köpenhamn. I Central- och Östeuropa förekommer den sällsynt. Arten är rödlistad i bl.a. Finland, Polen och Tyskland.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Agaricaceae  
 • Släkte
  Lycoperdon - por-röksvampar 
 • Art
  Lycoperdon caudatumJ.Schröt. - kärröksvamp
  Synonymer
  Lycoperdon pedicellatum Peck
  Bovistella pedicellata Lloyd
  Bovistella pedicellatum (Peck) Lloyd
  kärr-röksvamp

Kärröksvampen förekommer i fuktig barr- och blandskog på kalkrik mark, oftast i gläntor, i kanten av betesmarker eller längs stigar. Ett flertal fynd föreligger från rikkärr.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog, Jordbrukslandskap, Våtmark

Biotoper som är viktiga för arten: Myrbiotoper

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog, Barrskog, Lövskog, Triviallövskog

Substrat/Föda:
Organogena jordar/sediment (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Skogsbruk som bryter den skogliga kontinuiteten liksom utdikning av sumpskogar och rikkärr missgynnar arten. På lokaler belägna i betesmarker hotas arten av igenväxning.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
På lokaler som hyser kärröksvamp bör rådande markbeskaffenhet och vegetation bevaras. Det innebär att beteshävden måste fortsätta och att avverkning bör undvikas direkt på växtplatserna. För att klara denna och andra arter i fuktig barr- eller blandskog på kalkrik mark måste dessa bevaras i största möjliga utsträckning. I sådana miljöer kan ofta inte normalt skogsbruk bedrivas medan det däremot bör vara möjligt att bedriva en skonsam blädning. Markavvattning får ej förekomma.
Utländska namn – DK: Kær-støvbold, FI: Hakamaatuhkelo.

Jeppson, M. 1986. Kärr-röksvamp. Lycoperdon caudatum. Jordstjärnan 7(3): 17–18.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Mikael Jeppson 1997.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Agaricaceae  
 • Släkte
  Lycoperdon - por-röksvampar 
 • Art
  Lycoperdon caudatum, J.Schröt. - kärröksvamp
  Synonymer
  Lycoperdon pedicellatum Peck
  Bovistella pedicellata Lloyd
  Bovistella pedicellatum (Peck) Lloyd
  kärr-röksvamp
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Mikael Jeppson 1997.