Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  kärrbulspindel

Organismgrupp Spindeldjur, Spindlar Pelecopsis radicicola
Kärrbulspindel Spindeldjur, Spindlar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Arten hör till underfamiljen Erigoniinae, dvärgspindlar, inom familjen Linyphiidae, mattvävare. Framkropp och ben är rödaktiga, bakkroppen är mörkt svart-blå. Hanarnas huvud har en säregen form, en stor lob med fördjupning längs med mittlinjen. Arten har en kroppslängd 1,3-1,6 mm. För säker identifiering måste kopulationsorganen studeras, se bilder i Roberts 1987.
Utbredning
Länsvis förekomst för kärrbulspindel Observationer i Sverige för kärrbulspindel
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är endast funnen på två lokaler Västergötland (Råbäck, 1950) och Gotland (Torsburgen, 1948). Lokalen vid Råbäck kan vara utgången. Utbredd i Europa utom Medelhavsregionen och norra Skandinavien. Arten tycks vara relativt sällsynt i hela dess utbredningsområde. Funnen i Danmark där den är upptagen på rödlistan (DD). Funnen i Norge, bl.a på en ö i Oslofjorden med kalkhaltig berggrund.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
Arten är endast funnen på två lokaler Västergötland (Råbäck, 1950) och Gotland (Torsburgen, 1948). Utbredd i Europa utom Medelhavsregionen och norra Skandinavien. Arten tycks vara relativt ovanlig i hela dess utbredningsområde. De svenska och engelska fynden pekar torr gräsmark på kalkhaltig mark typ alvar. Fynden på kontinenten indikerar ett bredare biotopval och inkluderande fuktig lövskogsförna, kanske ett resultat av varmare klimat. Artens habitat minskar sannolikt på fastlandet, lokalen vid Råbäck kan vara utgången. Mörkertalet kan dock vara stort. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (1-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10000 (100-30000) km² och förekomstarean (AOO) till 100 (4-500) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1ab(iii)+2ab(iii)).
Ekologi
Kunskapsläget om artens biotop är dåligt. De engelska fynden pekar gräsmark på kalkhaltig mark. Fynden från England antyder att den leva nära markytan eller bland gräsrötter. I Danmark anges biotopen lövskog. Fynden på kontinenten indikerar ett bredare biotopval gärna mot fuktigare miljöer och inkluderande såväl kärr som fuktig lövskogsförna men även alpängar.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Arachnida (spindeldjur), Ordning Araneae (spindlar), Familj Linyphiidae (täckvävarspindlar), Släkte Pelecopsis, Art Pelecopsis radicicola (L.Koch, 1872) - kärrbulspindel Synonymer Brachycentrum radicicola (L.Koch, 1872), Lophocarenum radicicola (L.Koch, 1872)

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)

Dokumentation Arten är endast funnen på två lokaler Västergötland (Råbäck, 1950) och Gotland (Torsburgen, 1948). Utbredd i Europa utom Medelhavsregionen och norra Skandinavien. Arten tycks vara relativt ovanlig i hela dess utbredningsområde. De svenska och engelska fynden pekar torr gräsmark på kalkhaltig mark typ alvar. Fynden på kontinenten indikerar ett bredare biotopval och inkluderande fuktig lövskogsförna, kanske ett resultat av varmare klimat. Artens habitat minskar sannolikt på fastlandet, lokalen vid Råbäck kan vara utgången. Mörkertalet kan dock vara stort. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (1-50). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 10000 (100-30000) km² och förekomstarean (AOO) till 100 (4-500) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1ab(iii)+2ab(iii)).
Arten hör till underfamiljen Erigoniinae, dvärgspindlar, inom familjen Linyphiidae, mattvävare. Framkropp och ben är rödaktiga, bakkroppen är mörkt svart-blå. Hanarnas huvud har en säregen form, en stor lob med fördjupning längs med mittlinjen. Arten har en kroppslängd 1,3-1,6 mm. För säker identifiering måste kopulationsorganen studeras, se bilder i Roberts 1987.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för kärrbulspindel

Länsvis förekomst och status för kärrbulspindel baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för kärrbulspindel

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är endast funnen på två lokaler Västergötland (Råbäck, 1950) och Gotland (Torsburgen, 1948). Lokalen vid Råbäck kan vara utgången. Utbredd i Europa utom Medelhavsregionen och norra Skandinavien. Arten tycks vara relativt sällsynt i hela dess utbredningsområde. Funnen i Danmark där den är upptagen på rödlistan (DD). Funnen i Norge, bl.a på en ö i Oslofjorden med kalkhaltig berggrund.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Linyphiidae - täckvävarspindlar 
 • Underfamilj
  Erigoninae - dvärgspindlar 
 • Släkte
  Pelecopsis  
 • Art
  Pelecopsis radicicola(L.Koch, 1872) - kärrbulspindel
  Synonymer
  Brachycentrum radicicola (L.Koch, 1872)
  Lophocarenum radicicola (L.Koch, 1872)

Kunskapsläget om artens biotop är dåligt. De engelska fynden pekar gräsmark på kalkhaltig mark. Fynden från England antyder att den leva nära markytan eller bland gräsrötter. I Danmark anges biotopen lövskog. Fynden på kontinenten indikerar ett bredare biotopval gärna mot fuktigare miljöer och inkluderande såväl kärr som fuktig lövskogsförna men även alpängar.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
Artens habitat minskar ev.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
Eftersom kunskapsläget för arten är dåligt bör den inventeras, dess aktuella utbredning, status och hotbild klarläggas.

Harvey, P. R., Nellist, D. R. & Telfer, M.G. (eds), 2002. Provisional atlas of British spiders (Arachnida, Araneae), Volume 1 & 2. Huntingdon: Biological Records Centre.

Roberts, M. J. 1987. The spiders of Great Britain and Ireland, Volume 2: Linyphiidae and check list. Harley Books, Colchester, England.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2010.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Linyphiidae - täckvävarspindlar 
 • Underfamilj
  Erigoninae - dvärgspindlar 
 • Släkte
  Pelecopsis  
 • Art
  Pelecopsis radicicola, (L.Koch, 1872) - kärrbulspindel
  Synonymer
  Brachycentrum radicicola (L.Koch, 1872)
  Lophocarenum radicicola (L.Koch, 1872)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2010.