Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  kärrflikmossa

Organismgrupp Mossor Lophozia elongata
Kärrflikmossa Mossor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Kärrflikmossa är en späd, upp till 2 cm lång och 1 mm bred, rent grön bladlevermossa med glest sittande, djupt 2-flikiga blad och med stipler på stammens undersida. Arten är samkönad och ofta fertil. Ofta hittas artens stora och karaktäristiska svepen. Groddkorn saknas helt. Den kan likna hedflikmossa L. excisa men skiljs från denna genom djupare, delade blad, tydliga hörnförtjockningar i bladcellerna, förekomsten av stipler och avsaknad av groddkorn.
Utbredning
Länsvis förekomst för kärrflikmossa Observationer i Sverige för kärrflikmossa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är arktisk-alpin och är uppgiven från enstaka lokaler i Dalarna, Jämtland, Norrbotten samt Lycksele, Pite och Lule lappmarker. Den är dessutom funnen på en handfull lokaler i Torne lappmark. Endast ett av fynden är gjort sedan 1990-talet. I övriga Norden förekommer arten i Norge (Hedmark) och Finland (Enontekiö lappmark). Den är känd från Karpaterna, norra Ryssland, västra Nordamerika och Grönland. Arten är rödlistad även i Finland (DD) och i flera andra länder. Den finns med på den europeiska rödlistan.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Arten växer bland andra mossor i rikkärr i fjällen. Det är en sällsynt art som är känd från ytterst få aktuella lokaler i Sverige. Arten hör till en grupp mossor som är dåligt undersökta i Sverige och i väntan på att den undersöks bättre är det inte möjligt att avgöra en precis kategori. Antalet reproduktiva individer skattas till 1900 (50-9200). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (4-1840) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Ekologi
Mossan växer på sumpiga ställen i näringsfattiga kärr i fjälltrakterna, mestadels i fjällbjörkskog. Arten tycks vara kalkgynnad. Typiska följearter är stor måntandsmossa Harpanthus flotowianus och olika trådmossor Cephalozia-arter. På södra Grönland växer den i täta mattor i brinkar till små bäckar och smältvattenstråk från snölegor tillsammans med stenlummermossa Barbilophozia hatcheri och skogslummermossa B. lycopodioides (Damsholt, 2002).
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Fjäll
Fjäll
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Marchantiopsida, Ordning Jungermanniales, Familj Jungermanniaceae, Släkte Lophozia (flikmossor), Art Lophozia elongata Steph. - kärrflikmossa Synonymer Protolophozia elongata (Steph.) Schljakov

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier D1
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Arten växer bland andra mossor i rikkärr i fjällen. Det är en sällsynt art som är känd från ytterst få aktuella lokaler i Sverige. Arten hör till en grupp mossor som är dåligt undersökta i Sverige och i väntan på att den undersöks bättre är det inte möjligt att avgöra en precis kategori. Antalet reproduktiva individer skattas till 1900 (50-9200). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 400 (4-1840) km². Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. (D1).
Kärrflikmossa är en späd, upp till 2 cm lång och 1 mm bred, rent grön bladlevermossa med glest sittande, djupt 2-flikiga blad och med stipler på stammens undersida. Arten är samkönad och ofta fertil. Ofta hittas artens stora och karaktäristiska svepen. Groddkorn saknas helt. Den kan likna hedflikmossa L. excisa men skiljs från denna genom djupare, delade blad, tydliga hörnförtjockningar i bladcellerna, förekomsten av stipler och avsaknad av groddkorn.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för kärrflikmossa

Länsvis förekomst och status för kärrflikmossa baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för kärrflikmossa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är arktisk-alpin och är uppgiven från enstaka lokaler i Dalarna, Jämtland, Norrbotten samt Lycksele, Pite och Lule lappmarker. Den är dessutom funnen på en handfull lokaler i Torne lappmark. Endast ett av fynden är gjort sedan 1990-talet. I övriga Norden förekommer arten i Norge (Hedmark) och Finland (Enontekiö lappmark). Den är känd från Karpaterna, norra Ryssland, västra Nordamerika och Grönland. Arten är rödlistad även i Finland (DD) och i flera andra länder. Den finns med på den europeiska rödlistan.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Marchantiophyta - levermossor 
 • Klass
  Marchantiopsida  
 • Ordning
  Jungermanniales  
 • Familj
  Jungermanniaceae  
 • Underfamilj
  Lophozioideae  
 • Släkte
  Lophozia - flikmossor 
 • Art
  Lophozia elongataSteph. - kärrflikmossa
  Synonymer
  Protolophozia elongata (Steph.) Schljakov

Mossan växer på sumpiga ställen i näringsfattiga kärr i fjälltrakterna, mestadels i fjällbjörkskog. Arten tycks vara kalkgynnad. Typiska följearter är stor måntandsmossa Harpanthus flotowianus och olika trådmossor Cephalozia-arter. På södra Grönland växer den i täta mattor i brinkar till små bäckar och smältvattenstråk från snölegor tillsammans med stenlummermossa Barbilophozia hatcheri och skogslummermossa B. lycopodioides (Damsholt, 2002).

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark

Landskapstyper där arten kan förekomma: Fjäll

Biotoper som är viktiga för arten: Öppen fastmark, Blottad mark

Biotoper där arten kan förekomma: Myrbiotoper

Substrat/Föda:
Organogena jordar/sediment (Viktig)
Mark/sediment (Viktig)
Artens sällsynthet gör att alla typer av ingrepp på och i anslutning till lokalerna utgör hot mot artens fortbestånd i landet. Exploatering är ett sådant tänkbart hot.

Påverkan
 • Försurning (Viss negativ effekt)
 • Klimatförändringar (Viss negativ effekt)
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Viss negativ effekt)
Artens samtliga lokaler bör återbesökas för att kontrollera aktuell status, och för att undersöka dess miljökrav i Sverige mer exakt. Aktuella växtplatser bör meddelas berörd myndighet så att de kan skyddas från exploatering.
Utländska namn - NO: Sumpflik.

Damsholt, K. 1986. Om 4 i Norden sjaeldene eller nye Lophozia-arter. Mossornas Vänner 29: 23-31.

Damsholt, K. 2002. Illustrated flora of Nordic liverworts and hornworts. -- Nordic Bryological Society, Copenhagen and Lund

Konstantinova, N. A. & Potemkin, A. D. 1996. Liverworts of the Russian arctic: an annotated check-list and bibliography. Arctoa 6. 125-150.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tomas Hallingbäck 1998. Uppdaterad 2010 © ArtDatabanken, SLU 2010.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Marchantiophyta - levermossor 
 • Klass
  Marchantiopsida  
 • Ordning
  Jungermanniales  
 • Familj
  Jungermanniaceae  
 • Underfamilj
  Lophozioideae  
 • Släkte
  Lophozia - flikmossor 
 • Art
  Lophozia elongata, Steph. - kärrflikmossa
  Synonymer
  Protolophozia elongata (Steph.) Schljakov
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tomas Hallingbäck 1998. Uppdaterad 2010 © ArtDatabanken, SLU 2010.